Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Övriga dokument

Visar 1 – 10 av 13 resultat

Draft Implementing Provisions

Dokument - Måndag | 03 oktober 2022

Please download pdf document attached.

Decision of the European Ombudsman on Records Management

Dokument - Tisdag | 28 juni 2022

Please download PDF document attached.

Privacy statement for the processing of personal data in the context of the Ombudsman’s handling of complaints and inquiries

Dokument - Onsdag | 04 maj 2022

1/ Description of the processing operation The Ombudsman conducts inquiries concerning potential instances of maladministration in an EU institution, body, office or agency (hereinafter, 'EU institution') and reports on them. The Ombudsman processes personal data of individuals for handling complaints and own initiative inquiries where it collects and registers personal data in its electronic comp...

Europeiska ombudsmannens beslut om begäran om omprövning

Dokument - Måndag | 14 september 2020

Med beaktande av artikel 10 i Europeiska ombudsmannens beslut om antagande av genomförandebestämmelser och en klagandes rätt att begära omprövning av ett beslut som fattats angående ett klagomål, har Europeiska ombudsmannen beslutat följande: Artikel 1 1.1. En klagande kan begära omprövning av ett beslut om att ett klagomål ligger utanför ombudsmannens ämbetsområde eller inte uppfyller villkoren f...

Beslut Upprättande av riktlinjer för hanteringen av kommunikation och klagomål som innebär ett åsidosättande av handläggningsregler

Dokument - Måndag | 14 september 2020

Europeiska ombudsmannen har, med beaktande av artikel 9.8 i Europeiska ombudsmannens beslut om antagande av genomförandebestämmelser, antagit följande riktlinjer: 1. Syftet med riktlinjerna Ombudsmannen och ombudsmannens personal bör alltid bemöta medborgarna på ett artigt sätt och alltid visa respekt, tålamod och empati. Det är dock viktigt att ombudsmannens personal har tydliga riktlinjer som hj...

Decision of the European Ombudsman on internal procedures for dealing with applications for public access to documents and requests for information

Dokument - Onsdag | 18 mars 2020

The procedures set out in this Decision aim to ensure that, in examining applications for public access to documents and requests for information, the Ombudsman applies the highest standards of transparency and efficiency. Applications for public access to documents held by the European Ombudsman’s Office shall be dealt with in accordance with Regulation (EC) No 1049/2001[1], while respecting the ...

Europeiska ombudsmannens beslut om antagande av genomförandebestämmelser för dataskyddsombudets arbetsuppgifter, skyldigheter och befogenheter

Dokument - Onsdag | 09 oktober 2019

Europeiska ombudsmannen har antagit detta beslut med beaktande av 1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (n...

The Ombudsman's policy on the provision of information to the third-party data subject in a complaint or an inquiry

Dokument - Tisdag | 16 juli 2019

1. Introduction In addition to processing personal data of individuals who submit complaints, the Ombudsman may, depending on the facts of the case, have to process personal data in relation to other individuals ('third-party data subjects'). Upon receipt of a complaint, the Ombudsman assesses whether the information provided contains any personal data of third parties, that is, any information re...

New European Ombudsman fast-track procedure for access to documents complaints

Brev - Fredag | 02 februari 2018

European Ombudsman ‘Fast-Track’ - Help in accessing EU documents faster EU institution/body confirms it will not give you access to a document ↓ You submit a complaint to the European Ombudsman ↓ The Ombudsman decides within five working days if she can inquire into it ↓ The Ombudsman aims to take a decision within 40 working days New European Ombudsman fast-track procedure for access to documents...

European Ombudsman filing plan

Dokument - Tisdag | 28 februari 2017

ate : 28/02/2017 1- GOVERNING RULES AND COORDINATION ACTIVITIES Contains the stable rules and co-operation agreements of the Office, governing how the Office shall work. It does not include the European Ombudsman's Statute (because this is a piece of legislation adopted by the European Parliament). The Implementing Provisions, however, are adopted by the European Ombudsman herself/himself Developm...