Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur kan ombudsmannen vara till hjälp?

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål från enskilda, företag och organisationer om administrativa missförhållanden vid Europeiska unionens institutioner, organ och byråer. Ett administrativt missförhållande uppstår om en institution eller ett organ misslyckas med att agera i enlighet med lagen eller principerna om god administrativ sed eller kränker de mänskliga rättigheterna.

Administrativa missförhållanden kan omfatta administrativa oegentligheter, oskälighet, diskriminering eller maktmissbruk, till exempel handhavande av EU-medel, upphandlingar eller rekryteringspolicy. De omfattar också underlåtenhet att svara eller vägran eller onödig fördröjning av att ge tillgång till information i allmänhetens intresse. Klaganden måste ha berörts av frågan eller frågorna klagomålet gäller. Det krävs inte att klaganden har berörts personligen av frågan eller frågorna klagomålet gäller.

Europeiska ombudsmannen kan inte utreda klagomål mot nationella, regionala eller lokala myndigheter i medlemsstaterna, även om klagomålen gäller EU-ärenden. Ett klagomål måste lämnas in inom två år från det datum då den berörda personen fick kännedom om fakta. Klaganden måste först ha tagit kontakt med och försökt lösa ärendet med institutionen i fråga. Ombudsmannen kan inte utreda ärenden som är föremål för rättsliga förfaranden.