Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Lēmums par pārskatīšanas pieprasījumiem

Ņemot vērā

Eiropas Ombuda lēmuma par īstenošanas noteikumu pieņemšanu 10. pantu un sūdzības iesniedzēja tiesības pieprasīt pārskatīt par sūdzības iesniedzēju pieņemto lēmumu

Eiropas Ombuds nolēma šādi:

1. pants

Sūdzības iesniedzējs var pieprasīt pārskatīt lēmumu, ka sūdzība neietilpst Ombuda pilnvaru jomā vai ir nepieņemama, kā arī lēmumu, ka nav pamata veikt izmeklēšanu, vai lēmumu izbeigt izmeklēšanu.

Sūdzības iesniedzējs nevar pieprasīt pārskatīt konstatējumu par kļūdu pārvaldē vai jebkuru ieteikumu pēc šā konstatējuma.

2. pants

Pārskatīšanas pieprasījumu iesniedz divu mēnešu laikā no tā Ombuda lēmuma datuma, uz ko pieprasījums attiecas.

Pārskatīšanas pieprasījumā ir sīki izklāstīti argumenti, kas pamato, kāpēc lēmums nav pareizs.

Ja sūdzības iesniedzējs vēlas iesniegt jaunus faktus saistībā ar iespējamo kļūdu pārvaldē, sūdzības iesniedzējam ir jāspēj Ombudam pierādīt, ka tos nebija iespējams iesniegt kopā ar sūdzību vai izmeklēšanas laikā.

3. pants

3.1. Lēmumu par pārskatīšanas pieprasījumu saistībā ar lēmumu, ka sūdzība neietilpst Ombuda pilnvarās, pieņem darbinieks, bet ne tas darbinieks, kurš ir pieņēmis sākotnējo lēmumu.

3.2. Lēmumu par pārskatīšanas pieprasījumu saistībā ar lēmumu, ka sūdzība ietilpst Ombuda pilnvarās, pieņem ombude. Darbinieks, bet ne tas darbinieks, kurš sākotnēji bija atbildīgs par sūdzības izskatīšanu, palīdz ombudei risināt šādu pārskatīšanas pieprasījuma jautājumu.

4. pants

4.1. Lēmumu par pārskatīšanas pieprasījumu pieņem četru mēnešu laikā pēc pieprasījuma reģistrēšanas.. Ombude vai darbinieks, kurš darbojas ombudes vārdā, pienācīgi pamatotos gadījumos drīkst pagarināt šo laika periodu vēl uz diviem mēnešiem.

4.2. Lēmumam par pārskatīšanas pieprasījumu ir jābūt pamatotam, un tajā ir jābūt noteiktai veicamajai darbībai, ja tāda ir.

4.3. Lēmums par pārskatīšanas pieprasījumu ir galīgs.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Ar šo lēmumu tiek atcelts iepriekšējais lēmums par šo jautājumu.

 

Strasbūrā, 2020.gada 14. septembrī

Emīlija O’Reilija (Emily O'Reilly)