Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Päätös Euroopan oikeusasiamiehen päätös uudelleentarkastelupyynnöistä

Ottaen huomioon

täytäntöönpanosäännösten hyväksymisestä tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen 10 artiklan ja kantelun tekijän oikeuden pyytää kantelusta tehdyn päätöksen uudelleentarkastelua

Euroopan oikeusasiamies on tehnyt seuraavan päätöksen:

1 artikla

1.1. Kantelun tekijä voi pyytää uudelleentarkastelua päätöksestä, jonka mukaan kantelu ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan tai ei täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, päätöksestä, jonka mukaan tutkimuksen tekeminen ei ole perusteltua tai päätöksestä päättää tutkimus.

1.2. Kantelun tekijä ei voi pyytää uudelleentarkastelua hallinnollisen epäkohdan havaitsemisesta tai kyseisen havainnon perusteella tehdystä suosituksesta.

2 artikla

2.1. Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona pyynnön kohteena oleva oikeusasiamiehen päätös on tehty.

2.2. Uudelleentarkastelupyynnössä on esitettävä yksityiskohtaiset perustelut sille, miksi päätös on virheellinen.

2.3. Mikäli kantelun tekijä haluaa esittää uusia tosiseikkoja väitetystä hallinnollisesta epäkohdasta, kantelun tekijän on osoitettava oikeusasiamiehelle, että hän ei pystynyt esittämään niitä kantelussa tai tutkinnan aikana.

3 artikla

3.1. Päätöksen uudelleentarkastelupyynnöstä, joka koskee päätöstä, jonka mukaan kantelu ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan, tekee muu henkilöstön jäsen kuin alkuperäisen päätöksen tekijä.

3.2. Oikeusasiamies tekee päätöksen uudelleentarkastelupyynnöstä, joka koskee päätöstä oikeusasiamiehen toimivaltaan kuuluvasta kantelusta. Henkilöstön jäsen, joka ei ole kantelun käsittelystä alun perin vastannut henkilö, auttaa oikeusasiamiestä kyseisen uudelleentarkastelupyynnön käsittelyssä.

4 artikla

4.1. Päätös uudelleentarkastelupyynnöstä tehdään neljän kuukauden kuluessa sen rekisteröinnistä. Oikeusasiamies tai oikeusasiamiehen puolesta toimiva henkilöstön jäsen voi jatkaa tätä jaksoa edelleen kahdella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

4.2. Uudelleentarkastelupyyntöä koskeva päätös perustellaan, ja siinä esitetään mahdolliset toteutettavat toimenpiteet.

4.3. Uudelleentarkastelupyyntöä koskeva päätös on lopullinen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Tämä päätös kumoaa aikaisemman asiasta annetun päätöksen.

 

Strasbourgissa 14.9.2020

Emily OʼReilly