Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Otsus Euroopa Ombudsmani otsus läbivaatamistaotluste kohta

Võttes arvesse

Euroopa Ombudsmani otsuse (millega võetakse vastu rakenduseeskirjad) artiklit 10 ja kaebuse esitaja õigust taotleda kaebuse kohta tehtud otsuse läbivaatamist,

on Euroopa Ombudsman teinud järgmise otsuse:

Artikkel 1

1.1. Kaebuse esitaja võib taotleda sellise otsuse läbivaatamist, mille kohaselt kaebus ei kuulu ombudsmani pädevusse, on vastuvõetamatu või puuduvad uurimise läbiviimise alused või mis lõpetab uurimise.

1.2. Kaebuse esitaja ei saa taotleda haldusomavoli tuvastamise ega selle põhjal tehtud soovituste läbivaatamist.

Artikkel 2

2.1. Läbivaatamistaotlus tuleb esitada 2 kuu jooksul alates ombudsmani selle otsuse kuupäevast, millega on taotlus seotud.

2.2. Läbivaatamistaotluses tuleb põhjendada üksikasjalikult, miks otsus ei ole õige.

2.3. Kui kaebuse esitaja soovib esitada väidetava haldusomavoli kohta uusi asjaolusid, peab ta tõendama ombudsmanile, et ta ei saanud neid esitada oma kaebuses ega uurimise ajal.

Artikkel 3

3.1. Otsuse sellise otsuse läbivaatamise taotluse kohta, mille kohaselt ei kuulu kaebus ombudsmani pädevusse, teeb muu töötaja kui see, kes tegi algse otsuse.

3.2. Ombudsmani pädevusse kuuluvat kaebust käsitleva otsuse läbivaatamise taotluse kohta teeb otsuse ombudsman. Läbivaatamistaotluse menetlemisel abistab ombudsmani muu töötaja kui see, kes algselt vastutas kaebuse menetlemise eest.

Artikkel 4

4.1. Otsus läbivaatamistaotluse kohta tehakse 4 kuu jooksul alates taotluse registreerimisest. Ombudsman või ombudsmani nimel tegutsev töötaja võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel pikendada seda tähtaega veel 2 kuu võrra.

4.2. Läbivaatamistaotluse kohta tehtud otsus peab olema põhjendatud ja selles täpsustatakse võetavad meetmed.

4.3. Läbivaatamistaotluse kohta tehtud otsus on lõplik.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. Käesoleva otsusega tunnistatakse eelmine samateemaline otsus kehtetuks.

 

Strasbourg, 14.9.2020

Emily O’Reilly