Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Afgørelse fra Den Europæiske Ombudsmand om anmodninger om fornyet sagsbehandling

Under henvisning til

artikel 10 i afgørelsen fra Den Europæiske Ombudsmand om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser og en klagers ret til at anmode om fornyet sagsbehandling af en afgørelse truffet om en klage

har Den Europæiske Ombudsmand truffet følgende afgørelse:

Artikel 1

1.1. En klager kan anmode om fornyet sagsbehandling af en afgørelse om, at en klage ligger uden for Ombudsmandens mandat eller ikke opfylder betingelserne for behandling, af en afgørelse om, at der ikke er grundlag for at foretage en undersøgelse, eller af en afgørelse om at afslutte en undersøgelse.

1.2. En klager kan ikke anmode om fornyet sagsbehandling af en konstatering af fejl eller forsømmelser eller af en henstilling fremsat på grundlag af en sådan konstatering.

Artikel 2

2.1. En anmodning om fornyet sagsbehandling skal fremsættes inden to måneder fra datoen for den afgørelse fra Ombudsmanden, som anmodningen vedrører.

2.2. En anmodning om fornyet sagsbehandling skal indeholde detaljerede argumenter for, hvorfor afgørelsen ikke er korrekt.

2.3. I tilfælde af, at en klager ønsker at fremlægge nye oplysninger vedrørende de påståede fejl eller forsømmelser, skal klageren godtgøre over for Ombudsmanden, at vedkommende ikke var i stand til at fremlægge disse i klagen eller i forbindelse med undersøgelsen.

Artikel 3

3.1. En afgørelse om en anmodning om fornyet sagsbehandling i forbindelse med en afgørelse om, at en klage ligger uden for Ombudsmandens mandat, træffes af en anden medarbejder end den, der traf den oprindelige afgørelse.

3.2. En afgørelse om en anmodning om fornyet sagsbehandling i forbindelse med en afgørelse om en klage, der ligger inden for Ombudsmandens mandat, træffes af Ombudsmanden. En anden medarbejder end den, der oprindeligt var ansvarlig for at behandle klagen, bistår Ombudsmanden med at behandle en sådan anmodning om fornyet sagsbehandling.

Artikel 4

4.1. En afgørelse om en anmodning om fornyet sagsbehandling træffes inden fire måneder fra tidspunktet for dens registrering. Ombudsmanden eller en medarbejder, der handler på vegne af Ombudsmanden, kan forlænge denne tidsfrist med yderligere to måneder i behørigt begrundede tilfælde.

4.2. Afgørelsen om anmodningen om fornyet sagsbehandling skal være begrundet og angive de foranstaltninger, der i givet fald skal træffes.

4.3. En afgørelse om en anmodning om fornyet sagsbehandling skal være endelig.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Denne afgørelse ophæver den tidligere afgørelse om dette anliggende.

 

Strasbourg, den 14. september 2020

Emily O'Reilly