Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv týkající se žádostí o přezkum

S ohledem na

článek 10 rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, kterým se přijímají prováděcí předpisy, a na právo stěžovatele požádat o přezkum rozhodnutí přijatého ve věci stížnosti

rozhodl evropský veřejný ochránce takto:

Článek 1

1.1. Stěžovatel může požadovat přezkum rozhodnutí, že daná stížnost nespadá do působnosti veřejného ochránce práv nebo je nepřípustná, rozhodnutí, že neexistují žádné důvody k zahájení šetření, nebo rozhodnutí, že šetření bylo uzavřeno.

1.2. Stěžovatel nemůže požádat o přezkum zjištění nesprávného úředního postupu nebo jakéhokoli doporučení učiněného v návaznosti na takové zjištění.

Článek 2

2.1. Žádost o přezkum musí být předložena do dvou měsíců od data rozhodnutí veřejného ochránce práv, kterého se týká.

2.2. V žádosti o přezkum musí být podrobně uvedeny argumenty, proč je rozhodnutí nesprávné.

2.3. Pokud si stěžovatel přeje předložit nové skutečnosti týkající se údajného nesprávného úředního postupu, musí veřejnému ochránci práv dokázat, že tyto skutečnosti nemohl předložit v průběhu šetření.

Článek 3

3.1. Rozhodnutí o žádosti o přezkum rozhodnutí, kterým se stanoví, že stížnost nespadá do působnosti veřejného ochránce práv, přijímá jiný zaměstnanec než ten, který přijal původní rozhodnutí.

3.2. Rozhodnutí o žádosti o přezkum rozhodnutí ve věci stížnosti, která spadá do působnosti veřejného ochránce práv, přijímá veřejný ochránce práv. Veřejnému ochránci práv je při řešení takové žádosti o přezkum nápomocen jiný zaměstnanec, než ten, který měl vyřízení stížnosti původně na starosti.

Článek 4

4.1. Rozhodnutí o žádosti o přezkum musí být přijato do čtyř měsíců od okamžiku zaregistrování žádosti. Veřejný ochránce práv nebo zaměstnanec jednající jeho jménem může v řádně odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.

4.2. Rozhodnutí o žádosti o přezkum musí být odůvodněné a stanoví případná opatření, která je třeba přijmout.

4.3. Rozhodnutí o žádosti o přezkum je konečné.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. Toto rozhodnutí zrušuje předchozí rozhodnutí v této záležitosti.

 

Ve Štrasburku dne 14. září 2020

Emily O'Reillyová