Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Praktinės rekomendacijos, kaip elgtis pareigūnams bendraujant su suinteresuotaisiais atstovais

KAIP ELGTIS

KO NEDARYTI

1. Prieš susitikdami su suinteresuotaisiais atstovais ar priimdami kvietimą į renginį, patikrinkite, ar jie privalo būti užsiregistravę ES skaidrumo registre.

1. Nesusitikite su suinteresuotaisiais atstovais, kurie nėra registruoti ES skaidrumo registre, jeigu jūsų pačių taisyklėse draudžiama tai daryti arba patariama to nedaryti; paprašykite atstovo užsiregistruoti, jei jų veiklai taikytini registro kriterijai.

2. Gerai pasirenkite ir atlikite pirminį tyrimą, kad išsiaiškintumėte, kokiems interesams jie atstovauja ir kas juos finansuoja. Prireikus paprašykite pateikti papildomos informacijos.

2. Neignoruokite motyvų, kurių gali turėti asmenys, norintys su jumis susitikti ar jus pakviesti į renginį. Lobistine veikla užsiima įvairios organizacijos, įskaitant konsultacines įmones, advokatų kontoras, nevyriausybines organizacijas, analitinius centrus, visuomenines kampanijas ir kt.

3. Pasirūpinkite, kad jie iš anksto praneštų susitikimo tikslą ir (arba) numatomą apsvarstyti klausimą, dalyvių, klientų ir organizacijų, kurių vardu jie veikia, pavardes ir (arba) pavadinimus, taip pat bet kokią kitą aktualią informaciją.

3. Nebendraukite su konkrečiu suinteresuotuoju atstovu, jei panašios galimybės neketinate suteikti kitoms grupėms.

4. Įvertinkite bet kokią privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto riziką ir jos venkite; taip pat atsižvelkite į tai, kaip jūsų bendravimas gali būti suprastas.

4. Nepriimkite kvietimų į susitikimus ar renginius, dėl kurių jūsų institucija galėtų atsidurti keblioje padėtyje.

5. Jei kyla abejonių, prieš apsispręsdami apsvarstykite, kaip derėtų elgtis. Jei būtina, pasitarkite su savo vadovais ir, jei nusprendžiama, kad kvietimą reikėtų priimti, įrašykite paaiškinimą, kodėl tai reikėtų daryti.

5. Neužmirškite po susitikimų ir renginių apie jų rezultatus informuoti atitinkamus kolegas ir savo vadovus.

6. Turėkite omenyje, kad ne visi susitikimai su suinteresuotaisiais atstovais vyksta oficialioje aplinkoje. Lobistinė veikla gali būti vykdoma ir per neformalius susitikimus, taip pat neformalioje aplinkoje. Visada išsaugokite profesionalumą.

6. Nesutikite dalyvauti susitikimuose ir susitikimų nerenkite ne darbo valandomis ir ne oficialiose patalpose. Jei vis dėlto nusprendžiate tai daryti, apsvarstykite galimybę informuoti savo vadovus ir pasikviesti dar vieną kolegą.

7. Puoselėkite tinkamo įrašų (įskaitant tokią informaciją: susitikimo data ir vieta, dalyvių ir (arba) klientų pavardės ir (arba) organizacijų pavadinimai ir aptarti klausimai) saugojimo įpročius. Pasinaudokite savo organizacijos oficialia rinkmenų valdymo sistema.

7. Nedarykite ir nesakykite nieko, kas suinteresuotajam atstovui suteiktų pagrindo manyti, kad jam teikiama pirmenybė.

8. Laikykitės taikytinų informacijos atskleidimo reikalavimų, pvz., Komisijoje pateikite išsamią informaciją apie suinteresuotųjų atstovų ir Komisijos narių, Kabineto narių ir generalinių direktoratų vadovų susitikimus.

8. Suinteresuotajam atstovui nesudarykite įspūdžio, kad bet koks konkretus patarimas, sumanymas ar informacija galėtų turėti arba turės lemiamą įtaką sprendimų priėmimo procese.

9. Praneškite apie lobistinę veiklą, kuri atrodo nepriimtina, visų pirma atsižvelgiant į ES skaidrumo registre numatytą suinteresuotųjų atstovų elgesio kodeksą.

9. Nesidalykite informacija, kurios atskleisti neturite įgaliojimų, ir nepiktnaudžiaukite konfidencialia informacija.

10. Susipažinkite ( pvz., mokymuose) su konkrečiomis jūsų organizacijai taikomomis taisyklėmis. Kai konkrečios taisyklės skiriasi nuo šių praktinių rekomendacijų, paprastai reikėtų vadovautis tomis taisyklėmis.

10. Kruopščiai neįvertinę nepriimkite suinteresuotųjų atstovų svetingumo pasiūlymų, jeigu jie neatitinka taikytinų taisyklių. Kai reikia, praneškite apie bet kokias gautas dovanas ar svetingumo pasiūlymus.