• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Sammanfattning av ombudsmannens beslut i ärende 124/2018/NF om Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar om det EU-finansierade projektet Tetra om luftstrupar som konstrueras med vävnad odlad med autologa stamceller

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Ärende :  124/2018/NF
    Undersökning inledd den 2018-jan-18 - Beslut den 2018-mar-14
  • Berörd(a) institution(er) :  Europeiska kommissionen

Ärendet rörde Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar om läget för ett EU-finansierat kliniskt forskningsprojekt vid namn Tetra. Syftet med Tetra är att genomföra en klinisk prövning av en innovativ metod för luftstrupeimplantation.

De begärda handlingarna innehåller information om den kliniska prövningens förberedande fas. Kommissionen vägrade att lämna ut handlingarna. Som skäl för detta hävdade kommissionen att ett offentliggörande av handlingarna skulle skada Tetra-projektdeltagarnas kommersiella intressen samt vissa deltagares och utomstående individers rätt till privatliv och integritet. Klaganden bestred kommissionens beslut mot bakgrund av en skandal kring forskningsfusk och oegentligheter inom ett annat forskningsprojekt på området för luftstrupeimplantationer.

Efter att ha granskat handlingarna och sammanträtt med kommissionen fann ombudsmannen att kommissionen inte hade gjort sig skyldig till något administrativt missförhållande. Tetra-prövningen har ännu inte inletts och är inte heller nära förestående. Att lämna ut innehållet i lägesrapporterna skulle inte åtgärda några folkhälsoproblem eller medföra någon allmännytta. Av dessa skäl anser ombudsmannen att ett utlämnande av lägesrapporterna för Tetra inte är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset.