• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Öppenheten i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Ärende :  OI/10/2014/RA
    Undersökning inledd den 2014-jul-29 - Beslut den 2015-jan-06
  • Berörd(a) institution(er) :  Europeiska kommissionen
  • Juridiskt/juridiska område(n) :  Yttre förbindelser
  • Typ av påstått administrativt missförhållande – (i) brott mot, eller (ii) brott mot skyldighet avseende :  Övriga rättigheter och skyldigheter som följer av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna vilka inte har nämnts i denna lista.
  • Ämne(n) :  Hantering av förfrågningar om information och tillgången till handlingar (öppenhet)
Transatlantic Trade and Investment Partnership
Författare: European Union
Upphovsrätt: European Union

Sammanfattning av beslut i ärende OI/10/2014/RA om en undersökning på eget initiativ rörande Europeiska kommissionen

Som företrädare för EU förhandlar Europeiska kommissionen för närvarande med Förenta staterna om ett omfattande partnerskap för handel och investeringar (det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP). Partnerskapet kan få stora ekonomiska, politiska och sociala konsekvenser, vilket förklarar att allmänheten visat ett aldrig tidigare skådat intresse för förhandlingarna.

Syftet med ombudsmannens undersökning är att se till att allmänheten obehindrat kan följa hur samtalen fortskrider och bidra till deras slutresultat. I juli 2014 lämnade ombudsmannen en första samling förslag till kommissionen. Som en del av undersökningen anordnade hon även ett offentligt samråd där allmänheten inbjöds att lämna synpunkter om hur man kan öka tillgängligheten och öppenheten i TTIP-förhandlingarna. Även Europaparlamentet och det civila samhället uttryckte farhågor, och kommissionen reagerade genom att i november 2014 ta fram en rad ambitiösa öppenhetsåtgärder.

Ombudsmannen lägger nu fram ytterligare tio förslag till kommissionen. Dessa nya förslag gäller gemensamma förhandlingstexter, ökat offentliggörande av TTIP-handlingar och större öppenhet i samband med TTIP-mötena. Ombudsmannen anser att TTIP-förhandlingarna kommer få stärkt legitimitet och ett större förtroende från allmänheten om kommissionen godtar förslagen.

Relaterade dokument