• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Påstådd underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa ökad dödlighet hos bin

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Ärende :  512/2012/BEH
    Undersökning inledd den 2012-mar-28 - Beslut den 2012-okt-02
  • Berörd(a) institution(er) :  Europeiska kommissionen
  • Juridiskt/juridiska område(n) :  Jordbruk
  • Typ av påstått administrativt missförhållande – (i) brott mot, eller (ii) brott mot skyldighet avseende :  Lagenlighet [Artikel 4 EKGF]
  • Ämne(n) :  Institutionella frågor, policyfrågor m.m.
Bee
Författare:
Upphovsrätt: Stocklib ©

Sammanfattning av beslut i klagomål 512/2012/BEH mot Europeiska kommissionen

Kommissionen har godkänt användningen av en rad insekticider, så kallade neonikotinoider, för växtskyddsändamål. I den förordning som gäller på området föreskrivs att godkännandet av ämnena ska omprövas om det finns nya vetenskapliga belägg för att ämnena inte längre uppfyller kriterierna för godkännande, till exempel eftersom de utgör ett hot mot djurs hälsa.

I mars 2012 vände sig en ombudsman vid Österrikes ombudsmannamyndighet till Europeiska ombudsmannen och påpekade att iakttagelser från biodlare och nya vetenskapliga belägg tyder på att vissa neonikotinoider har lett till ökad dödlighet hos bin under senare år. Mot bakgrund av detta hävdade klaganden att kommissionen inte hade vidtagit lämpliga åtgärder för att ta itu med problemet med bidödlighet kopplad till användningen av neonikotinoider trots att det fanns nya vetenskapliga belägg. Klaganden krävde att kommissionen skulle vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med problemet med dödlighet hos bin.

I sitt yttrande anförde kommissionen i huvudsak att den noga följer den senaste vetenskapliga utvecklingen på området, och att den i april 2012 hade gett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i uppdrag att göra en fullständig omprövning av riskbedömningen av alla neonikotinoider för bin. Kommissionen tillade att Efsas bedömning beräknas vara klar den 31 december 2012. I sina kommentarer välkomnade klaganden kommissionens beslut att inleda en omprövning och uttryckte sin förhoppning om att ett det allvarliga problemet med bidödlighet skulle kunna lösas på ett positivt sätt. Han bad också ombudsmannen informera honom om resultatet av omprövningen.

Mot bakgrund av de åtgärder som kommissionen har vidtagit, bland annat omprövningen, och de kommentarer som klaganden lämnat konstaterade ombudsmannen att kommissionen hade löst klagomålet till klagandens belåtenhet. Han avslutade därför ärendet. Samtidigt bad han kommissionen informera honom om resultatet av omprövningen senast den 31 mars 2013.