• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Rekommendationer

Om ombudsmannen under en undersökning finner att det har förekommit administrativa missförhållanden i ett visst ärende ska han informera den institution eller det organ det gäller och om det är lämpligt lämna ett förslag till rekommendation. Den institution eller det organ det gäller ska skicka ett detaljerat yttrande om förslaget till rekommendation till ombudsmannen inom tre månader. Förslagen till rekommendationer finns normalt tillgängliga på engelska och på klagomålets språk.

Rekommendationer från 2018