• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Frågor från medlemmar i nätverket

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Den 12 oktober 2015 antog ombudsmannen Emily O’Reilly ett nytt strategidokument, Reforming the European Network of Ombudsmen, som skickades till nätverkets samtliga medlemmar. Hon konstaterade följande: ”Genom frågeförfarandet där Europeiska ombudsmannen hjälper nätverkets medlemmar med expertsvar från EU:s institutioner, har många nationella och regionala ombudsmäns undersökningar kunnat lösas på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Frågeförfarandet har emellertid blivit omständligt och tidskrävande. Europeiska ombudsmannen kommer därför att reformera förfarandet internt och införa snabbspår för att korta tiden. Det innebär att nätverkets ombudsmannakontor kan lämna in frågor precis som tidigare men vara säkra på att få svar i tillräckligt god tid för att kunna använda dem i sina egna undersökningar”.

Europeiska ombudsmannen har beslutat att enhet 1 för undersökningar ska hantera alla frågor som skickas av nationella ombudsmän med det snabba förfarande som beskrivs nedan gentemot kommissionen.

Förfarandet består av följande steg:

· Frågan lämnas in direkt av handläggaren eller annan behörig person på den nationella ombudsmannens kontor via e-post till chefen för Europeiska ombudsmannens enhet 1 eller genom e-formuläret för förfrågningar, på det sätt som beskrivs nedan.

· Enhet 1 analyserar frågan inom högst två arbetsdagar.

· En begäran om yttrande om den aktuella frågan kopplad till EU:s lagstiftning skickas till kommissionens generalsekretariat eller annan institution, organ eller byrå som berörs av frågan.

· Svar skickas till Europeiska ombudsmannen från aktuellt generaldirektorat i samarbete med generalsekretariatet, eller annan institution, organ eller byrå som berörs av frågan, om möjligt inom två veckor.

· Enhet 1 kontrollerar att svaret är fullständigt inom nästföljande arbetsdag.

· Om svaret på frågan inte kräver ytterligare kontakter med kommissionen, annan institution, organ eller byrå som berörs av frågan skickas en uppmaning till den som ställt frågan att inom sju dagar inkomma med synpunkter.

· Om inte ytterligare yttranden från kommissionen, annan institution, organ eller byrå som berörs av frågan krävs, avslutas frågeförfarandet.

· Frågan och kommissionens svar läggs upp i frågedelen på extranätet i överenskommelse med den som ställt frågan.

Hela förfarandet bör ta högst 20 arbetsdagar, såvida inte kommissionen begär mer tid för att förbereda svaret på frågan.

Extranätets frågedel kommer att moderniseras av enhet 1 (IKT-sektorn) och mycket snart kommer ett särskilt e-formulär för frågor att göras tillgängligt för nätverket, som automatiskt omdirigeras till enhet 1.

Det nya förfarandet för frågor från nationella ombudsmän är tillämpligt från och med datumet för offentliggörande av den nya strategin.