• Inge ett klagomål
 • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Ombudsmannens arbetslag

Ombudsmannens arbetslag

För att se till att institutionen kan utföra sitt dubbla uppdrag att hantera klagomål på de 24 officiella språken och öka medvetenheten om rätten att klaga, har ombudsmannen en kompetent och flerspråkig personal. I detta avsnitt finns en fullständig förteckning över de anställda och deras tjänstetitlar.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannens kansli

Kansliteamet rapporterar personligen till ombudsmannen och arbetar under hennes direkta ledning. Teamet har en rådgivande roll gentemot ombudsmannen och hjälper henne att säkerställa att hennes vision, strategi och mål genomförs.
Kanslimedlemmarna får på ombudsmannens begäran följa med på hennes tjänsteresor och kan på hennes uppdrag hjälpa till med talskrivning, presentationer och rapporter.
 • Aidan O'Sullivan
  Kanslichef
  Övergripande ansvar för ombudsmannens strategi, interinstitutionella förbindelser, däribland med Europaparlamentet, och kansliförvaltningen. Arbetar tillsammans med generalsekretariatet för att strategin ska kunna genomföras. Ombudsmannens rådgivare i frågor om kommunikation och utåtriktad verksamhet.
 • Fintan Butler
  Chefsrådgivare
  Ombudsmannens rådgivare i frågor om undersökningar, undersökningsförfaranden och liknande.
 • Graham Smith
  Chefsrådgivare
  Högre rådgivare till ombudsmannen, med särskild kompetens inom tillgång till handlingar och klagomålshantering. Företräder ombudsmannen som talare vid konferenser och evenemang.
 • Silvia Bartolucci
  Personlig assistent
  Ansvarig för ombudsmanens kalendarium, tjänsteresor och sammanträden.
 • Frederik Hafen
  Politisk assistent
  Ansvarar för de dagliga förbindelserna med Europaparlamentet, inklusive utskottet för framställningar. Biträder vid genomförandet av ombudsmannens strategi internt och externt och förbereder ombudsmannens informationsmöten.
 • Caroline Moen
  Kabinettsassistent
  Ansvarar för att administrera ombudsmannens dagordning. Tar hand om all korrespondens och alla inbjudningar som kommer till ombudsmannen. Administrerar ombudsmannens digitala arkiv. Underhåller ombudsmannens avdelning på intranätet. Ansvarar för särskilda tilldelade administrativa uppgifter.

Generalsekretariatet

Generalsekretariatet ansvarar för kontorets övergripande förvaltning och för att säkerställa övergripande samordning och genomförande av ombudsmannens strategi.
 • Cesira D'Aniello (as from 1/9/2018)
  Generalsekreterare
 • Peter Dyrberg
  Administratör för rådgivning till generalsekreteraren om undersökningsfrågor
 • Murielle Richardson
  Administratör för rådgivning till generalsekreteraren om mänskliga resurser och om förvaltningscykeln

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsenheten ansvarar för att informera allmänheten, viktiga målgrupper och andra intressenter om ombudsmannens undersökningar och strategiska arbete samt om hennes engagemang i den politiska utvecklingen och relevanta EU-debatter.
Enheten sköter den allmänna strategiska kommunikationen och har en samordnande funktion för Europeiska ombudsmannanätverket.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikationschef
 • Sylvie Debout
  Publikationsassistent
 • Elena Kindyni
  Ansvarig, digital kommunikation
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikationsassistent
 • Jean Lusweti
  Skribent och kommunikationsassistent
 • Honor Mahony
  Pressekreterare
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikationsassistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikationsansvarig
 • Marina Ramazanova
  Kommunikationsassistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikationsassistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikationsassistent

Enhet 1 – Undersökningar och IKT

Enhet 1 har i uppdrag att utreda misstänkta administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
Enhet 1 bistår också ombudsmannens kontor med IKT-stöd och dithörande lösningar, hanterar Europeiska ombudsmannanätverket och ansvarar för samordningen med andra internationella organisationer.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Chef för IKT och undersökningar – enhet 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativ assistent
 • Maria Depasquale
  Förste juridisk handläggare
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativ assistent
 • Tereza Mandjukova
  Handläggare
 • Maria Moustakali
  Handläggare
 • Josef Nejedlý
  Juridisk handläggare
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisk handläggare
 • Eija Salonen
  Juridisk handläggare
 • Francesca Gennari
  Praktikant
Informations- och kommunikationsteknik
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Chef för informations- och kommunikationsteknik
 • Kevin Crespo Gao
  It-stöd
 • Massimo Ezzy
  It-handläggare – systemutvecklare
 • Gaël Lambert
  It-handläggare – LSA
 • Denis Nikolov
  Webbutvecklare, praktikant

Enhet 2 – Samordning av undersökningar av allmänt intresse

Enhet 2 samordnar de utredningar som ombudsmannen anser vara av särskilt allmänt intresse och handlägger snabbförfaranden för klagomål som gäller allmänhetens tillgång till handlingar.
 • Fergal Ó Regan
  Chef för samordning av undersökningar av allmänintresse – enhet 2
 • Tessa Harris Hess
  Handläggare
 • Catherine Vaudé
  Administrativ assistent
 • Elke Winter-Mes
  Handläggare
 • Una Kadunić
  Praktikant

Enhet 3 – Undersökningar

Det huvudsakliga uppdraget för enhet 3 är att göra undersökningar av misstänkta administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
 • Lambros Papadias
  Chef för undersökningar – enhet 3
 • Antonios Antoniadis
  Förste juridisk handläggare
 • Celien Coltura
  Handläggare
 • Madeleine Healy
  Handläggare
 • Patricia López Martín
  Juridisk handläggare
 • Erika Murányi
  Administrativ assistent
 • Silvia Ticau
  Handläggare
 • Diana Riochet
  Juridisk handläggare
 • José Campos Navarro
  Praktikant
 • Tania Isacu
  Praktikant

Enhet 4 – Undersökningar

Det huvudsakliga uppdraget för enhet 4 är att göra undersökningar av misstänkta administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
 • Tina Nilsson
  Chef för undersökningar – enhet 4
 • Evelyne Coudière
  Administrativ assistent
 • Nastasja Fuxa
  Juridisk handläggare
 • Laura Massocchi
  Handläggare
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisk handläggare
 • Konstantinos Tsaklidis
  Handläggare
 • Michaela Gehring
  Praktikant
 • Sandra Karlsson
  Praktikant

Enhet 5 – Undersökningar och processledning

Enhet 5 ansvarar för att handlägga klagomål och utreda möjliga administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
Enheten arbetar också med registrering och hantering av ärenden samt registerhantering och handläggning av ansökningar om tillgång till handlingar.
 • Peter Bonnor
  Chef för processledning och undersökningar – enhet 5 – ansvarig för insyn och öppenhet
 • Christophe Bauer
  Enhetschefens assistent – ärendehanteringsprocesser
 • Séverine Beyer
  Dokumenthanteringsassistent
 • Ana Bismarque Gaspar
  Dokumenthanteringsassistent
 • Juliano Franco
  Förste juridisk handläggare
 • Oualiba Makhloufia
  Enhetschefens assistent – ansvarig för dokumenthantering
 • Aude Perrot
  Handläggare
 • Michael Weiskorn
  Dokumenthanteringsassistent – informationsfrihet
 • Caroline Zinck
  Dokumenthanteringsassistent
 • Marta Barzagli
  Praktikant

Enheten för strategiska undersökningar

Uppdraget för enheten för strategiska undersökningar är att främja systemförbättringar inom EU:s förvaltning, främst genom att genomföra och övervaka undersökningar på eget initiativ och samverka med institutioner, organ, byråer och myndigheter i överensstämmelse med målen i ombudsmannens strategi ”Mot 2019” och prioriteringarna i den årliga förvaltningsplanen.
 • Rosita Hickey
  Chef för strategiska undersökningar
 • Elpida Apostolidou
  Juridisk assistent
 • Tanja Ehnert
  Handläggare
 • Koen Roovers
  Handläggare
 • Maximillian Kemp
  Praktikant

Enheten för personal, administration och budget.

Enheten för personal, administration och budget ansvarar för alla administrativa frågor som rör institutionens byggnader och utrustning, personal, budget och ekonomi. Dess uppdrag är att biträda ombudsmannen genom att förse institutionen med kvalificerad personal och garantera utmärkta arbetsförhållanden och största möjliga effektivitet och integritet när det gäller användningen av offentliga medel.
 • Alessandro Del Bon
  Chef för enheten för personal, administration och budget
Budgetsektorn
 • Véronique Vandaele
  Chef för budgetsektorn
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariatstjänster till enhetschefen – handläggare för finansiellt stöd
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Ekonomiassistent
 • Stéphanie Maraj
  Ekonomiassistent
 • Emese Szentes
  Ekonomiassistent
Personalsektorn
 • Zina Assimakopoulou
  Chef för personalsektorn
 • Rachel Doell
  Administrativ assistent
 • Henri Finckbohner
  Chaufför - Administrativt stöd
 • Giovanna Fragapane
  Administrativ assistent
 • Marjorie Fuchs
  Handläggare
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativ assistent
 • Charles Mebs
  Administrativ assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Personalassistent

Uppgiftsskyddsombud

 • Juliano Franco
  Uppgiftsskyddsombud
 • Elpida Apostolidou
  Assistent till dataskyddsombudet