• Inge ett klagomål
 • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Ombudsmannens arbetslag

Ombudsmannens arbetslag

För att se till att institutionen kan utföra sitt dubbla uppdrag att hantera klagomål på de 24 officiella språken och öka medvetenheten om rätten att klaga, har ombudsmannen en kompetent och flerspråkig personal. I detta avsnitt finns en fullständig förteckning över de anställda och deras tjänstetitlar.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannens kansli

Kansliet lyder direkt under ombudsmannen. Det ger råd och stöd till ombudsmannen så att hennes vision, strategi och mål ska kunna genomföras.

Samtliga kanslimedlemmar får på begäran följa med på ombudsmannens resor och kan utses att hjälpa till med talskrivning, presentationer och rapporter.

 • Aidan O'Sullivan
  Kanslichef
  Övergripande ansvar för ombudsmannens strategi, interinstitutionella förbindelser, däribland med Europaparlamentet, och kansliförvaltningen. Arbetar tillsammans med generalsekretariatet för att strategin ska kunna genomföras. Ombudsmannens rådgivare i frågor om kommunikation och utåtriktad verksamhet.
 • Fintan Butler
  Chefsrådgivare
  Ombudsmannens rådgivare i frågor om undersökningar, undersökningsförfaranden och liknande.
 • Graham Smith
  Chefsrådgivare
  Förste rådgivare vid kansliet i frågor om tillgång till handlingar, inklusive gränssnitt för uppgiftsskydd. Ombudsmannens och generalsekreterarens rådgivare i frågor om processer för och resultat av klagomålshandläggning. Ombudsmannens högnivåtalare. Ombudsmannens rådgivare i frågor om Europeiska ombudsmannanätverket och internationell samordning av undersökningar i samverkan med kommunikationsenheten.
 • Silvia Bartolucci
  Personlig assistent
  Ansvarig för ombudsmanens kalendarium, tjänsteresor och sammanträden. Ansvarar för särskilda tilldelade administrativa uppgifter.
 • Frederik Hafen
  Politisk assistent
  Ansvarar för de dagliga förbindelserna med Europaparlamentet, inklusive utskottet för framställningar. Biträder vid genomförandet av ombudsmannens strategi internt och externt och förbereder ombudsmannens informationsmöten. Ansvarar för särskilda tilldelade administrativa uppgifter.
 • Caroline Moen
  Kabinettsassistent
  Ansvarar för att administrera ombudsmannens dagordning. Tar hand om all korrespondens och alla inbjudningar som kommer till ombudsmannen. Administrerar ombudsmannens digitala arkiv. Underhåller ombudsmannens avdelning på intranätet. Ansvarar för särskilda tilldelade administrativa uppgifter.

Generalsekretariatet

Generalsekretariatet ansvarar för kontorets övergripande förvaltning och för att säkerställa övergripande samordning och genomförande av ombudsmannens strategi.
 • Beate Gminder
  Generalsekreterare
 • Peter Dyrberg
  Administratör för rådgivning till generalsekreteraren om undersökningsfrågor
 • Murielle Richardson
  Administratör för rådgivning till generalsekreteraren om mänskliga resurser och om förvaltningscykeln
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Administrativ assistent

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsenheten ansvarar för att informera allmänheten, viktiga målgrupper och andra intressenter om ombudsmannens undersökningar, hennes ledarskap i frågor som rör öppenhet, ansvarsskyldighet och integritet och hennes engagemang i den politiska utvecklingen och relevanta EU-debatter. Enheten ansvarar också för intern strategisk kommunikationsrådgivning och för samordningen av Europeiska ombudsmannanätverket.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikationschef
 • Sylvie Debout
  Publikationsassistent
 • Elena Kindyni
  Handläggare för sociala medier och kommunikation
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikationsassistent
 • Jean Lusweti
  Skribent och kommunikationsassistent
 • Honor Mahony
  Pressekreterare
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikationsassistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikationsansvarig
 • Marina Ramazanova
  Kommunikationsassistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikationsassistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikationsassistent

Enhet 1 – Undersökningar och IKT

Det huvudsakliga uppdraget för enhet 1 är att göra undersökningar av misstänkta administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
Enhet 1 har också huvudansvaret för att hela kontoret fungerar väl genom att ge IKT-stöd och IKT-lösningar, hantera de rättsliga aspekterna av ombudsmannens samarbete med Europeiska ombudsmannanätverket samt undersöka möjligheterna till synergieffekter med Europarådet och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna på områden av gemensamt intresse.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Chef för IKT och undersökningar – enhet 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativ assistent
 • Maria Depasquale
  Förste juridisk handläggare
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativ assistent
 • Tereza Mandjukova
  Handläggare
 • Josef Nejedlý
  Juridisk handläggare
 • Eija Salonen
  Juridisk handläggare
 • Francesca Gennari
  Praktikant
 • Manuela Perez Ivars
  Praktikant
Informations- och kommunikationsteknik
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Chef för informations- och kommunikationsteknik
 • Kevin Crespo Gao
  It-stöd
 • Massimo Ezzy
  It-handläggare – systemutvecklare
 • Gaël Lambert
  It-handläggare – LSA
 • Aurimas Dainius
  Praktikant

Enhet 2 – Samordning av undersökningar av allmänt intresse

 • Fergal Ó Regan
  Chef för samordning av undersökningar av allmänintresse – enhet 2
 • Celien Coltura
  Handläggare
 • Tessa Harris Hess
  Handläggare
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisk handläggare
 • Catherine Vaudé
  Administrativ assistent

Enhet 3 – Undersökningar

Det huvudsakliga uppdraget för enhet 3 är att göra undersökningar av misstänkta administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
 • Lambros Papadias
  Chef för undersökningar – enhet 3
 • Antonios Antoniadis
  Förste juridisk handläggare
 • Patricia López Martín
  Juridisk handläggare
 • Erika Murányi
  Administrativ assistent
 • Silvia Ticau
  Handläggare
 • Diana Riochet
  Juridisk handläggare
 • José Campos Navarro
  Praktikant
 • Tania Isacu
  Praktikant

Enhet 4 – Undersökningar

Det huvudsakliga uppdraget för enhet 4 är att göra undersökningar av misstänkta administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
 • Tina Nilsson
  Chef för undersökningar – enhet 4
 • Evelyne Coudière
  Administrativ assistent
 • Nastasja Fuxa
  Juridisk handläggare
 • Laura Massocchi
  Handläggare
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisk handläggare
 • Jan Stadler
  Juridisk handläggare
 • Konstantinos Tsaklidis
  Handläggare
 • Michaela Gehring
  Praktikant
 • Sandra Karlsson
  Praktikant

Enhet 5 – Undersökningar och processledning

Det huvudsakliga uppdraget för enhet 5 är att handlägga klagomål och göra undersökningar av möjliga administrativa missförhållanden för att hitta lösningar i enlighet med de strategiska mål och prioriteringar som fastställts av ombudsmannen.
När det gäller process och registrering bidrar enhet 5 till kontorets effektivitet genom sin funktionsstyrning och gemensam användning av ärendehanteringssystemet och kontorets generella registerverktyg. Enheten bidrar också till en effektiv hantering av förfrågningar om informationsfrihet som inkommer till kontoret, vilket har två syften: a) att tillhandahålla en tjänst av högsta kvalitet till externa informationsanvändare och b) att hjälpa kontoret att se till att de interna rutinerna överensstämmer med externa bedömningar av informationsfrihetsfrågor.
 • Peter Bonnor
  Chef för processledning och undersökningar – enhet 5 – ansvarig för insyn och öppenhet
 • Christophe Bauer
  Enhetschefens assistent – ärendehanteringsprocesser
 • Séverine Beyer
  Dokumenthanteringsassistent
 • Ana Bismarque Gaspar
  Dokumenthanteringsassistent
 • Juliano Franco
  Förste juridisk handläggare
 • Daniel Koblencz
  Juridisk handläggare
 • Hanna Kubiak
  Klagomålshandläggare
 • Oualiba Makhloufia
  Enhetschefens assistent – ansvarig för dokumenthantering
 • Aude Perrot
  Handläggare
 • Michael Weiskorn
  Dokumenthanteringsassistent – informationsfrihet
 • Caroline Zinck
  Dokumenthanteringsassistent
 • Marta Barzagli
  Praktikant

Enheten för strategiska undersökningar

Uppdraget för enheten för strategiska undersökningar är att främja systemförbättringar inom EU:s förvaltning, främst genom att genomföra och övervaka undersökningar på eget initiativ och samverka med institutioner, organ, byråer och myndigheter i överensstämmelse med målen i ombudsmannens strategi ”Mot 2019” och prioriteringarna i den årliga förvaltningsplanen.
 • Rosita Hickey
  Chef för strategiska undersökningar
 • Elpida Apostolidou
  Juridisk assistent
 • Tanja Ehnert
  Handläggare
 • Koen Roovers
  Handläggare
 • Maximillian Kemp
  Praktikant

Enheten för personal, administration och budget.

Enheten för personal, administration och budget ansvarar för alla administrativa frågor som rör institutionens byggnader och utrustning, personal, budget och ekonomi. Dess uppdrag är att biträda ombudsmannen genom att förse institutionen med kvalificerad personal och garantera utmärkta arbetsförhållanden och största möjliga effektivitet och integritet när det gäller användningen av offentliga medel.
 • Alessandro Del Bon
  Chef för enheten för personal, administration och budget
Budgetsektorn
 • Véronique Vandaele
  Chef för budgetsektorn
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariatstjänster till enhetschefen – handläggare för finansiellt stöd
 • Stéphanie Maraj
  Ekonomiassistent
 • Christophe Walravens
  Ekonomiassistent
 • Emese Szentes
  Ekonomiassistent
Personalsektorn
 • Zina Assimakopoulou
  Chef för personalsektorn
 • Rachel Doell
  Administrativ assistent
 • Henri Finckbohner
  Chaufför - Administrativt stöd
 • Giovanna Fragapane
  Administrativ assistent
 • Marjorie Fuchs
  Förste handläggare
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativ assistent
 • Charles Mebs
  Administrativ assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Personalassistent

Uppgiftsskyddsombud

 • Juliano Franco
  Uppgiftsskyddsombud
 • Elpida Apostolidou
  Assistent till dataskyddsombudet