• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Beslut av Europeiska ombudsmannen om interna förfaranden för hanteringen av ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar samt begäranden om information

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

De förfaranden som anges i detta beslut syftar till att säkerställa att ombudsmannen, vid behandlingen av ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar samt begäranden om information, tillämpar högsta tänkbara standarder för insyn och effektivitet.

Ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar som innehas av Europeiska ombudsmannen ska hanteras i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001[1], med samtidig respekt för Europeiska ombudsmannens stadga[2].

Detta beslut ska även vara tillämpligt på begäranden om information vilka mottagits av ombudsmannens kontor.

Ombudsmannen har antagit följande interna förfaranden:

Artikel 1: Mottagande av ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar samt begäranden om information

1.1 En särskild enhet ska ha huvudansvaret för hanteringen av ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar samt begäranden om information.

1.2 Varje person vid ombudsmannens kontor som mottar en ansökan om allmänhetens tillgång till handlingar ska omedelbart vidarebefordra denna till den särskilda enheten så att den kan registreras och behandlas.

1.3 Varje person vid ombudsmannens kontor som mottar en skriftlig begäran om information ska omedelbart och skyndsamt behandla begäran i fråga. Om detta inte är möjligt bör begäran om information vidarebefordras till den särskilda enheten.

Artikel 2: Ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar

2.1 Ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar ska behandlas i enlighet med de förfarandebestämmelser[3] som anges i artiklarna 6–10 i förordning (EG) nr 1049/2001. Dessa bestämmelser inbegriper sökandens rätt att göra en bekräftande ansökan[4] om ansökan helt eller delvis avslås eller om inget besked ges inom den föreskrivna tidsfristen.

2.2 Beslut om ursprungliga ansökningar ska fattas av chefen för den särskilda enheten. I ett beslut om den ursprungliga ansökan som innebär att allmänhetens tillgång till den eller de begärda handlingarna helt eller delvis vägras ska skälen för detta anges och sökanden upplysas om sin rätt att göra en bekräftande ansökan.

2.3 Beslut om bekräftande ansökningar ska fattas av generalsekreteraren. I ett beslut om den bekräftande ansökan som innebär att allmänhetens tillgång till den eller de begärda handlingarna helt eller delvis vägras ska skälen för detta anges och sökanden upplysas om sin rätt att väcka talan vid Europeiska unionens domstol, enligt de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.4 Allmänhetens tillgång till handlingar ska beviljas såvida inte vissa allmänna eller privata intressen behöver skyddas genom de undantag som fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.

2.5 För en ansökan om allmänhetens tillgång till handlingar vilken avser en handling som under en undersökning erhållits från en fysisk eller juridisk person, en EU-institution eller en medlemsstat på villkor av förtrolighet föreligger presumtionen att neka tillgång till handlingen, i enlighet med Europeiska ombudsmannens stadga[5].

2.6 I dessa fall kan ombudsmannen för att bidra till insyn kontakta den person, EU-institution eller medlemsstat som tillhandahållit handlingen för att fastställa huruvida konfidentialiteten kan hävas och handlingen lämnas ut.

Artikel 3: Personuppgifter

3.1 Om en ansökan om allmänhetens tillgång avser en handling som innehåller ”personuppgifter” i den mening som avses i uppgiftsskyddsförordningen[6] ska hanteringen av dessa personuppgifter överensstämma med bestämmelserna i den förordningen.

3.2 För att bidra till insyn kommer identiteten på ombudsmannens personal, om den omnämns inom ramen för personalens arbetsuppgifter, normalt att lämnas ut, om det inte föreligger goda skäl att inte göra detta.

Artikel 4: Begäranden om information

4.1 Begäranden om information ska hanteras så skyndsamt som möjligt och under alla omständigheter inom 15 arbetsdagar.

4.2 I varje beslut om att inte tillhandahålla den begärda informationen ska skälen[7] för detta anges och den begärande upplysas om sin rätt att begära omprövning av beslutet.

4.3 Till följd av en begäran om omprövning ska generalsekreteraren göra en omprövning av beslutet att inte tillhandahålla den begärda informationen. Denna omprövning ska göras så skyndsamt som möjligt och under alla omständigheter inom 15 arbetsdagar.

Artikel 5: Antagande och ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Ombudsmannens beslut av den 26 maj 2014 om antagande av interna förfaranden för hanteringen av ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar samt begäranden om information ska upphöra att gälla.

Strasbourg den 01/09/2016

Emily O'Reilly

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

[2] Europaparlamentets beslut om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning, antaget av parlamentet den 9 mars 1994 (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15; svensk specialutgåva, område 1, volym 3, s. 133), ändrat genom parlamentets beslut av den 14 mars 2002 (EGT L 92, 9.4.2002, s. 13) och av den 18 juni 2008 (EUT L 189, 17.7.2008, s. 25).

[3] Ordet förfarande omfattar hänvisningar till tidsfrister, typen av tillgång och rätten till omprövning.

[4] Bekräftande ansökan är den term som används i förordning (EG) nr 1049/2001 för rätten till omprövning.

[5] Ombudsmannen anser att följande handlingar omfattas av artikel 2.5 i detta beslut: 1. Känsliga handlingar som härrör från en EU-institution i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, 2. handlingar som – även till följd av en inspektion – erhållits från en EU-institution på villkor av förtrolighet, 3. handlingar som erhållits från en medlemsstat och som i lag eller annan författning klassificerats som konfidentiella, 4. bevis som erhållits i förtroende, genom vittnesmål, från tjänstemän eller andra anställda vid EU, 5. handlingar som erhållits från en klagande eller en tredje part och som ombudsmannen, i syfte att skydda den klagandes eller den tredje partens berättigade intressen, klassificerar som konfidentiella, antingen på begäran av den klagande eller den tredje parten eller på eget initiativ.

[6] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

[7] Konfidentialitet, tystnadsplikt och skyldigheten att inte skada en klagande eller någon annan person ingår bland de skäl som kan ligga till grund för ett sådant beslut.