Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Allmänhetens tillgång till EU-handlingar och Europeiska ombudsmannens roll

Insyn är en av de viktigaste prioriteringarna för Europeiska ombudsmannen. I ombudsmannens uppdrag ingår att erbjuda tvistlösning för människor som har stött på hinder när det gäller att få tillgång till handlingar hos EU:s institutioner, organ och byråer (institutioner).

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har invånare och juridiska personer med hemvist i EU rätt att få tillgång till alla handlingar som finns hos i stort sett alla EU-institutioner. Denna rätt begränsas bara av några få undantag. Detta gäller skriftliga dokument (fysiska och elektroniska) och ljudinspelningar/audiovisuella inspelningar som rör institutionernas politik (t.ex. juridisk rådgivning), verksamhet (t.ex. kommissionsledamöternas resekostnader) eller beslut (t.ex. röstningsprotokoll).

Enligt EU:s regler om allmänhetens tillgång till handlingar (förordning (EG) nr 1049/2001) får allmänheten kontakta institutionerna och begära tillgång till specifika handlingar (om de vet att dessa handlingar finns) eller begära att institutionen tar fram handlingar om en viss fråga som de vill ha tillgång till. Om institutionen vägrar att lämna ut handlingarna och hänvisar till något av de undantag som anges i förordning (EG) nr 1049/2001 kan du begära att institutionen omprövar sitt beslut (en s.k. bekräftande ansökan).

Om institutionen helt eller delvis har avslagit den bekräftande ansökan om offentlig tillgång till handlingar kan du vända dig till Europeiska ombudsmannen. Du kan hävda att de åberopade undantagen inte är giltiga eller att det finns ett övervägande allmänintresse av att handlingen eller handlingarna offentliggörs. Du kan också vända dig till ombudsmannen om institutionen inte har besvarat din ansökan inom gällande tidsfrister. Ombudsmannen strävar efter att hantera dessa klagomål så fort som möjligt och har därför infört ett påskyndat förfarande.

Läs mer om hur du lämnar in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Se ombudsmannens frågor och svar om allmänhetens rätt att få tillgång till handlingar och ombudsmannens detaljerade vägledning för intressenter.