• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Strategiska initiativ

Ombudsmannens huvudsakliga verksamhet består i att genomföra undersökningar om misstänkt misskötsel inom EU-institutionerna. Ombudsmannen kan också välja att ta upp strategiskt viktiga frågor utan att inleda någon undersökning. Syftet med dessa strategiska initiativ är att dela med sig av förslag till institutionerna i viktiga ämnen, uppmärksamma frågor av allmänt intresse och ta reda på mer om en viss fråga innan man beslutar om det är nödvändigt att inleda en undersökning. Observera att ombudsmannens strategiska undersökningar och strategiska initiativ kommer att slås samman i en avdelning för ”strategiskt arbete” på ombudsmannens omarbetade webbplats.

Strategiska initiativ från 2018