• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Reform av Europeiska ombudsmannanätverket

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Inledning

Europeiska ombudsmannanätverket inrättades 1996 för att främja utbyte av information om EU:s lagstiftning och politik och för att dela bästa praxis mellan nationella och regionala ombudsmän och liknande organ i EU:s medlemsstater, kandidatländer för EU-medlemskap och andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets utskott för framställningar.

Det gemensamma målet för alla medlemmar i nätverket är att försvara medborgerliga rättigheter och se till att offentliga förvaltningar inom Europa är medborgarvänliga och öppna och agerar på ett etiskt och ansvarstagande sätt.

Sedan den nuvarande Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly tillträdde sitt ämbete i oktober 2013 har hon arbetat med att utveckla och genomföra ett ambitiöst reformprogram som är inriktat på tre mål som ömsesidigt förstärker varandra:

· Inflytande

· Relevans

· Synlighet

En av hennes viktigaste prioriteringar för de kommande åren är att reformera nätverket i enlighet med dessa tre mål för att säkerställa att det når dess fulla potential när det gäller att arbeta i allmänhetens intresse. En rad förslag för att reformera nätverket har tagits fram efter samråd via ett frågeformulär med medlemmarna i Europeiska ombudsmannanätverket under 2014, diskussioner vid tidigare seminarier i nätverket, synpunkter från Europeiska ombudsmannens personal och Europeiska ombudsmannens egen översyn av nätverkets verksamhet.

Några av de främsta syftena med nätverket är att göra det möjligt för medlemmarna att få information om utvecklingen av EU:s lagstiftning och politik, framför allt när denna utveckling är av största vikt för deras arbete på nationell och regional nivå, underlätta nätverksmedlemmarnas tillgång till expertkunskaper inom EU:s institutioner samt främja samarbete och dialog mellan Europeiska ombudsmannen och övriga medlemmar i nätverket genom parallella undersökningar, utbyten av bästa praxis och andra initiativ i frågor av ömsesidigt intresse.

Nätverket har goda förutsättningar att bli ett mer kraftfullt och dynamiskt forum för utbyte och samarbete genom att befintliga kommunikationskanaler utnyttjas bättre och fokus läggs på utvalda politikområden av allmänt intresse.

Europeiska ombudsmannen är mån om att stärka sin samordnande roll i nätverket genom att vara en innovativ och strategisk källa till nätverkets verksamhet på områden av ömsesidigt intresse. Hon planerar att stärka nätverkets synlighet och överföra bästa praxis från nationella och regionala förvaltningar till EU-nivå och vice versa. Tack vare regelbunden samverkan med EU:s beslutsfattare och andra intressenter är det möjligt för henne att integrera den europeiska dimensionen i nätverkets diskussioner på ett ännu tydligare sätt än vad som tidigare varit fallet.

På Europeiska ombudsmannens kontor kommer chefen för kommunikationsenheten även fortsättningsvis att ansvara för den övergripande samordningen av nätverkets verksamhet. Dessutom kommer chefen för enheten för klagomål och undersökningar 1 att samordna parallella undersökningar och samarbete med nätverket i rättsliga ärenden.

Parallella undersökningar

Det utmärkta samarbetet mellan nätverkets medlemmar och Europeiska ombudsmannen innebar att ombudsmannens undersökning på eget initiativ om Frontex gemensamma återvändandeinsatser kunde stärkas avsevärt. Parallella undersökningar som genomfördes av flera nationella ombudsmannakontor och Europeiska ombudsmannen i detta ärende visade att det finns en stor potential för utökat samarbete mellan nätverkets medlemmar i frågor av ömsesidigt intresse. Detta är första gången denna typ av samarbete har genomförts inom nätverket och det är uppenbart att det finns potential för fler liknande undersökningar.

Europeiska ombudsmannen föreslår därför att nätverkets samarbete stärks genom att parallella undersökningar genomförs i ärenden som berör EU-förvaltningar och nationella förvaltningar. Undersökningarna skulle i en betydande grad kunna öka relevansen och synligheten för nätverkets verksamhet hos allmänheten. För att undersökningarna ska bli framgångsrika måste de frågor som ska undersökas väljas ut noggrant. Inledningen och avslutningen av undersökningarna och rapporteringen av resultaten skulle kunna stämmas av så långt det är möjligt.

Seminarier

Europeiska ombudsmannanätverkets seminarier har en mycket viktig roll när det gäller att skapa möjligheter för nätverkets medlemmar att diskutera ämnen och händelser av ömsesidigt intresse, dela erfarenheter, utveckla samarbete med EU:s institutioner och varandra och visa Europeiska ombudsmannanätverkets mervärde för den europeiska allmänheten.

För att öka nätverkets synlighet bland allmänhet, EU:s beslutsfattare och andra intressenter och för att öka möjligheterna till samverkan mellan nätverkets medlemmar och EU:s institutioner föreslår Europeiska ombudsmannen att nätverkets seminarier reformeras och moderniseras.

I stället för att anordna nationella och regionala seminarier och samarbetsseminarier vartannat år kommer Europeiska ombudsmannen från och med 2016 att anordna ett seminarium per år i Bryssel. Det kommer att vara öppet för alla intresserade medlemmar i nätverket. Seminarierna kommer att vara inriktade på viktiga frågor av allmänt intresse på EU-nivå och nationell nivå, exempelvis inom ramen för parallella undersökningar. EU:s institutioner och andra Brysselbaserade intressenter, såsom paraplyorganisationer i EU, kommer att uppmanas att bli mer aktiva i seminarierna för att främja utbyte av bästa praxis runt om i Europa.

Seminarierna kommer att direktsändas på webben så att allmänheten och nätverkets personal över hela Europa kan följa dem. Ämnena kommer att väljas ut på ett sätt som även väcker journalisters och liknande aktörers intresse i syfte att öka Europeiska ombudsmannanätverkets synlighet.

I stället för att publicera seminariets innehåll i pappersformat under månaderna efter varje evenemang, kommer videor, föreläsningar och presentationer att göras tillgängliga online omedelbart efter evenemanget. Evenemangsdelen på extranätet kommer att göras tillgänglig för allmänheten och innehålla en öppen kalender över alla evenemang som anordnas, inte bara av Europeiska ombudsmannanätverket utan även av andra ombudsmannanätverk och sammanslutningar.

Genom att seminarierna moderniseras kommer de i högre grad att påverka allmänhet, nätverkets medlemmar och särskilda målgrupper, tack vare ett mer strategiskt val av ämnen samt större möjligheter till samverkan och diskussion.

Särskilda möten

Förutom de årliga nätverksevenemangen i Bryssel skulle ytterligare samverkan mellan mindre grupper av ombudsmän eller utskott för framställningar kunna vara värdefull, i syfte att utbyta information om parallella undersökningar eller andra ämnen av ömsesidigt intresse.

Europeiska ombudsmannen föreslår därför att man undersöker möjligheten att anordna regelbundna videokonferenser, webbinarier eller andra liknande lösningar för att göra det möjligt för nätverkets medlemmar att träffas på mer regelbunden basis. Vid sådana särskilda möten skulle exempelvis tjänstemän som arbetar med parallella undersökningar kunna delta i syfte att utbyta framstegsrapporter och samordna kommunikationsverksamhet. När sådana möten har införts skulle extranätet kunna användas på ett bättre sätt för att dela information.

Sådana särskilda möten har potential att öka nätverkets relevans för personal inom de institutioner som är medlemmar i nätverket och främja samarbete. Mötena kan dessutom anpassas och utvecklas utifrån förändrade behov i takt med att grupper skapas, utvecklas, minskas ned eller upplöses utifrån nya prioriteringar.

Utbyte av nätverksinformation

Utbyte av nätverksinformation via extranätet, Ombudsman Daily News, Europeiska ombudsmannanätverkets nyhetsbrev och seminariepublikationer utgör ryggraden i nätverkets samlade kommunikation. Tekniken utvecklas emellertid, resurserna är knappa och delning av elektronisk information blir allt vanligare.

Därför föreslår Europeiska ombudsmannen att det sätt som nätverkets medlemmar samverkar och utbyter information med varandra reformeras och moderniseras, liksom att information görs tillgänglig för allmänheten där så är lämpligt. Hon vill även förbättra Europeiska ombudsmannanätverkets kommunikationsverktyg för att möjliggöra en mer dynamisk dialog bland nätverkets medlemmar.

Extranätet, som är det viktigaste instrumentet i nätverkets informationsutbyte, kommer att moderniseras för att ”forumet” ska utnyttjas bättre, exempelvis inom ramen för parallella undersökningar eller seminarieförberedelser. Vidare bör extranätet på lång sikt bli en mer relevant informationskälla när det gäller tillämplig EU-lagstiftning, bästa praxis på ombudsmannakontoren och informationssamling i frågor av ömsesidigt intresse.

På medellång sikt kommer extranätet att omvandlas till en vanlig webbplats för nätverket med delar som är tillgängliga för allmänheten och delar som fortsätter att vara reserverade för nätverkets medlemmar.

Den del av extranätet som har flest läsare är nyhetsdelen. Europeiska ombudsmannen förbättrar systemet Daily News genom att automatisera det helt. Det innebär att alla nyheter som tas emot via RSS-flöden från Europeiska ombudsmannanätverkets kontor på alla tillgängliga språk automatiskt visas i Daily News. Daily News-prenumeranterna kommer dessutom att kunna välja vilka språk de vill ta emot nyheter på och från vilka länder och regioner.

Dessutom planerar man att öppna nyhetsdelen av extranätet och ge allmänheten möjlighet att prenumerera på Daily News. Detta kommer att öka synligheten för nätverkets verksamhet.

Europeiska ombudsmannen föreslår även vissa förändringar av nätverkets nyhetsbrev. Eftersom den moderniserade versionen av Daily News kommer att innebära att nätverkets medlemmar regelbundet får uppdateringar om aktuella nyheter om nätverket, föreslår hon att Europeiska ombudsmannanätverkets nyhetsbrev, som kommer ut fyra gånger om året, ersätts av ett årligt nyhetsbrev från och med 2016. Detta nyhetsbrev kommer att innehålla rapporter om viktiga utvecklingar i nätverket, bland annat resultat av parallella undersökningar, höjdpunkter från nätverkets seminarier och andra relevanta nyheter. Det kommer att ges ut elektroniskt och göras tillgängligt för allmänheten.

Frågor om EU:s lagstiftning

Sedan nätverket skapades har många ombudsmannakontor lämnat in frågor till Europeiska ombudsmannen om EU:s lagstiftning som har väckts i samband med undersökningar. Genom frågeförfarandet, där Europeiska ombudsmannen hjälper nätverkets medlemmar med expertsvar från EU:s institutioner, har många nationella och regionala ombudsmäns undersökningar kunnat lösas på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Frågeförfarandet har emellertid blivit omständligt och tidskrävande. Europeiska ombudsmannen kommer därför att reformera förfarandet internt och införa snabbspår för att korta tiden. Det innebär att nätverkets ombudsmannakontor kan lämna in frågor precis som tidigare men vara säkra på att få svar i tillräckligt god tid för att kunna använda dem i sina egna undersökningar. Europeiska ombudsmannen kommer därmed att använda sin regelbundna samverkan med EU:s institutioner på ett mer effektivt sätt för att uppnå tillfredsställande och snabba resultat för nätverket.

Frågedelen av extranätet kommer även fortsättningsvis att endast vara tillgängligt för nätverkets medlemmar. Svaren från EU:s institutioner på frågor om EU:s lagstiftning kommer att vara tillgängliga för alla nätverkets medlemmar. Exempel på lösta frågor kan lyftas fram i nätverkets nya nyhetsbrev.

Genom att göra förfarandet mer synligt och tillhandahålla mer information om dess positiva inverkan på nätverkets ombudsmannakontor kan dess relevans för ombudsmän och utskott för framställningar kraftigt öka.

Deltagande i Europeiska kommissionens offentliga samråd om lagstiftningsförslag

Europeiska kommissionen anordnar regelbundet offentliga samråd om sina lagstiftningsförslag och politiska alternativ. När ett ärende berör EU-medborgarnas rättigheter kan alla intresserade medlemmar i nätverket lämna in ett gemensamt bidrag som grundas på medlemmarnas sakkunskap i att hantera klagomål och frågor som rör medborgarna. På så sätt kan nätverkets inflytande och roll i beslutsfattandet inom EU stärkas ytterligare.

Open Government Partnership

Europeiska ombudsmannen har i allt högre grad engagerat sig i Open Government Partnership (OGP) och är mycket glad över att även flera av nätverkets medlemmar har tagit initiativ till att delta i detta viktiga projekt. Tjugo EU-medlemsstater har nu anmält sig. Europeiska ombudsmannen uppmanar ombudsmän i dessa länder att delta i OGP:s processer för att främja dialogen mellan det civila samhället och myndigheter, som en del av de strukturer som hanterar OGP eller genom att föra in konkreta ”frågor” i handlingsplanerna. I de åtta medlemsstater som inte ingår i OGP (Österrike, Belgien, Cypern, Tyskland, Luxemburg, Polen, Portugal och Slovenien) skulle de nationella ombudsmännen eller utskotten för framställningar kunna fungera som påtryckare för att säkerställa deltagande. Europeiska ombudsmannen kommer att fortsätta att utöva påtryckningar på EU:s institutioner för att maximera öppenheten på EU-nivå.

Europeiska ombudsmannen hoppas att alla nätverkets medlemmar överväger att aktivt delta i OGP. Denna fråga förefaller mycket lämplig att diskutera vid något av nätverkets framtida evenemang.