Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 208

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Petek | 20 maj 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Odločba v zadevi OI/3/2021/KR o načinu, na katerega je Evropska obrambna agencija obravnavala prijavi svojega nekdanjega izvršnega direktorja na vodilna položaja pri družbi Airbus

Petek | 28 januar 2022

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropske obrambne agencije (EDA), da pod določenimi pogoji odobri dve nameravani zaposlitvi svojega nekdanjega izvršnega direktorja, in sicer kot vodje javnih zadev pri Airbus Španija ter kot strateškega svetovalca v Airbusovemu oddelku za obrambo in vesolje.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila dva primera nepravilnosti ter podala dve priporočili in en predlog, da bi se v prihodnosti izognili podobnim težavam.

Prvič, varuhinja človekovih pravic je priporočila, naj Evropska obrambna agencija v prihodnosti svojim višjim uslužbencem po prenehanju njihovega mandata prepove zasedbo položajev, pri katerih gre za očitno nasprotje z legitimnimi interesi Evropske obrambne agencije.

Drugič, varuhinja človekovih pravic je priporočila, naj Evropska obrambna agencija določi merila za prepoved takih premikov in tako zagotovi zadostno jasnost višjim uslužbencem na tem področju. Kandidati za višja delovna mesta pri Evropski obrambni agenciji bi morali biti o teh merilih obveščeni.

Poleg tega je varuhinja človekovih pravic predlagala, da bi morala Evropska obrambna agencija zagotoviti poseben obrazec za tiste, ki zaprosijo za izdajo dovoljenja za nameravane zaposlitve, sestavljen tako, da (nekdanji) člani osebja zagotovijo ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko Evropska obrambna agencija že na začetku opravi smiselno oceno.

Evropska obrambna agencija je v bistvu pristala v izvedbo priporočil glede morebitne prepovedi uslužbencem, da zasedejo nekatere položaje, in glede zagotovitve smernic svojemu osebju o tem, kako bo uporabljala ta ukrep. Navedla je, da je že začela sprejemati ukrepe za izvedbo priporočil. Hkrati pa je izrazila nekatere pomisleke glede ugotovitev varuhinje človekovih pravic, ki jih je ta obravnavala v tej odločbi.

Varuhinja človekovih pravic je pozvala Evropsko obrambno agencijo, naj jo obvešča o vseh prihodnjih ukrepih, ki jih bo sprejela v zvezi z njenimi priporočili, zlasti v zvezi z merili Evropske obrambne agencije za prepoved nameravanih zaposlitev, ki povzročajo očitno nasprotje interesov.

Odločba o načinu, na katerega je Evropska komisija vključila zainteresirane strani in obravnavala nasprotja interesov pri pregledu varstvenih ciljev za ocenjevanje okoljskih tveganj zaradi uporabe pesticidov (primer 1402/2020/TE)

Ponedeljek | 08 november 2021

Primer se je nanašal na potekajoči pregled meril za ocenjevanje okoljskih tveganj zaradi uporabe pesticidov, in sicer pregled „posebnih varstvenih ciljev“, ki ga je opravila Evropska komisija. Okoljska organizacija, ki se je pritožila, je imela pomisleke glede predlaganega načina in je trdila, da pri strokovnjakih, vključenih v oblikovanje tega načina, obstajajo nasprotja interesov.

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo enega vidika pritožbe, ki se je nanašal na Komisijino izbiro strokovnjaka na delavnici za zainteresirane strani, ki je potekala na začetku pregleda septembra 2019. Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da Komisija zadevnega strokovnjaka ni pozvala k predložitvi izjave o nasprotju interesov pred to delavnico.

Menila je, da bi Komisija od zadevnega strokovnjaka morala zahtevati, naj predloži izjavo o nasprotju interesov. Predvsem zaradi narave delavnice, ki se je nanašala na izvajanje zakonodaje EU na spornem področju, vloge strokovnjaka pri tem in dejstva, da je bil strokovnjak predstavljen kot neodvisen. Razkritje kakršnih koli interesov, ki bi lahko izkazovalo nasprotje interesov, je bistveno za zagotavljanje zaupanja javnosti v politike, ki se oblikujejo na podlagi tovrstnih postopkov, in legitimnost teh politik v očeh javnosti.

Ker je Komisija strokovnjaka v vmesnem času pozvala k predložitvi izjave o nasprotju interesov, evropska varuhinja človekovih pravic meni, da nadaljnja obravnava zadeve ni potrebna. Vendar pa od Komisije pričakuje, da bo zahtevala, ocenila in objavila izjave o nasprotjih interesov strokovnjakov, povabljenih osebno na podobne prihodnje dogodke, ter ji to tudi predlaga.

Evropska varuhinja človekovih pravic je nato obravnavala pritožničine trditve glede vsebine izjave o nasprotju interesov, in sicer da ni bila popolna ter da je Komisija ni ocenila, da bi ugotovila kakršna koli nasprotja interesov. Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ocena Komisije razumna. Preiskavo je zato končala.

Odločba o načinu, na katerega je Evropska komisija obravnavala pomisleke o sestavi foruma na visoki ravni o uniji kapitalskih trgov in domnevnih nasprotjih interesov nekaterih njegovih članov (primer 1777/2020/KR)

Sreda | 27 oktober 2021

Ta preiskava na podlagi pritožbe se je nanašala na forum na visoki ravni o predlagani uniji kapitalskih trgov, ki je strokovna skupina Komisije. V okviru foruma, ki so ga sestavljali višje vodstveno osebje iz panoge in najboljši mednarodni strokovnjaki ter akademiki, so se oblikovale nove ideje o povezanih politikah za Komisijo, leta 2020 pa je bilo izdelano poročilo s priporočili.

Evropska varuhinja človekovih pravic je po obsežnem pregledu dokumentov Komisije in sestanku z njo v okviru preiskave ugotovila dva primera nepravilnosti:

1. Komisija je več članov foruma s povezavami s finančnimi institucijami obravnavala kot neodvisne osebe, ki zastopajo javni interes. Da omili tveganja za nasprotja interesov, ki jih je ugotovila, je uporabila splošne ukrepe. Evropska varuhinja človekovih pravic je skrbno pregledala te ukrepe in jih štela za nezadostne.

2. Komisija je na podlagi napačne razvrstitve članov foruma te javno razdelila na tiste, ki naj bi bili neodvisni, in tiste, ki so zastopali skupni interes različnih organizacij zainteresiranih strani, kar je popačilo resnično stanje.

Evropska varuhinja človekovih pravic je izdala priporočilo.

Komisija v odgovoru na priporočilo evropske varuhinje človekovih pravic ni podala nobenih novih informacij, prav tako pa odgovor ne spreminja ugotovitev preiskave.

Evropska varuhinja človekovih pravic je preiskavo končala s potrditvijo ugotovitev in priporočila.

Priporočilo o načinu, na katerega je Evropska obrambna agencija obravnavala prijave svojega nekdanjega izvršnega direktorja na vodilne položaje pri družbi Airbus (OI/3/2021/KR)

Torek | 13 julij 2021

Evropska varuhinja človekovih pravic je na lastno pobudo opravila preiskavo odločitve Evropske obrambne agencije, da svojemu nekdanjemu izvršnemu direktorju dovoli zasedbo dveh vodilnih položajev pri Airbusu, družbi iz letalske in vesoljske industrije.

Evropska varuhinja človekovih pravic je v okviru preiskave tudi preverila, kako je Evropska obrambna agencija ravnala ob dejstvu, da je nekdanji izvršni direktor zasedel svoja nova položaja, preden mu je Evropska obrambna agencija to dovolila, kar je kršitev kadrovskih predpisov Evropske obrambne agencije.

Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da so bili pogoji, naloženi nekdanjemu izvršnemu direktorju Evropske obrambne agencije v njenem sklepu o dovoljenju, pomanjkljivi glede na tveganja ter da jih ni bilo mogoče spremljati in uveljaviti. Poleg tega so bile pomanjkljivosti tudi pri načinu, na katerega je Evropska obrambna agencija ocenila tveganje za nasprotje interesov.

Evropska obrambna agencija bi namesto tega morala uporabiti strožje pogoje in nekdanjemu izvršnemu direktorju prepovedati zasedbo položaja, ki je povzročila največje tveganje za nasprotje s pravnim interesom Evropske obrambne agencije. Ker tega ni storila, je pri Evropski obrambni agenciji prišlo do nepravilnosti.

Evropska varuhinja človekovih pravic je na podlagi teh ugotovitev izdala naslednji priporočili:

(i) Evropska obrambna agencija naj v prihodnje višjim zaposlenim po prenehanju njihovega mandata prepove zasedbo položajev, pri katerih gre za očitno nasprotje s pravnimi interesi Evropske obrambne agencije;

(ii) Evropska obrambna agencija naj določi merila za prepoved takih premikov, da se višjim zaposlenim pošlje jasno sporočilo. Kandidati za višja delovna mesta pri Evropski obrambni agenciji bi morali biti o teh merilih obveščeni ob prijavi na delovno mesto.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Torek | 04 maj 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.