Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 215

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Torek | 22 november 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Petek | 20 maj 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Odločba v zadevi OI/3/2021/KR o načinu, na katerega je Evropska obrambna agencija obravnavala prijavi svojega nekdanjega izvršnega direktorja na vodilna položaja pri družbi Airbus

Torek | 01 februar 2022

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropske obrambne agencije (EDA), da pod določenimi pogoji odobri dve nameravani zaposlitvi svojega nekdanjega izvršnega direktorja, in sicer kot vodje javnih zadev pri Airbus Španija ter kot strateškega svetovalca v Airbusovemu oddelku za obrambo in vesolje.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila dva primera nepravilnosti ter podala dve priporočili in en predlog, da bi se v prihodnosti izognili podobnim težavam.

Prvič, varuhinja človekovih pravic je priporočila, naj Evropska obrambna agencija v prihodnosti svojim višjim uslužbencem po prenehanju njihovega mandata prepove zasedbo položajev, pri katerih gre za očitno nasprotje z legitimnimi interesi Evropske obrambne agencije.

Drugič, varuhinja človekovih pravic je priporočila, naj Evropska obrambna agencija določi merila za prepoved takih premikov in tako zagotovi zadostno jasnost višjim uslužbencem na tem področju. Kandidati za višja delovna mesta pri Evropski obrambni agenciji bi morali biti o teh merilih obveščeni.

Poleg tega je varuhinja človekovih pravic predlagala, da bi morala Evropska obrambna agencija zagotoviti poseben obrazec za tiste, ki zaprosijo za izdajo dovoljenja za nameravane zaposlitve, sestavljen tako, da (nekdanji) člani osebja zagotovijo ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko Evropska obrambna agencija že na začetku opravi smiselno oceno.

Evropska obrambna agencija je v bistvu pristala v izvedbo priporočil glede morebitne prepovedi uslužbencem, da zasedejo nekatere položaje, in glede zagotovitve smernic svojemu osebju o tem, kako bo uporabljala ta ukrep. Navedla je, da je že začela sprejemati ukrepe za izvedbo priporočil. Hkrati pa je izrazila nekatere pomisleke glede ugotovitev varuhinje človekovih pravic, ki jih je ta obravnavala v tej odločbi.

Varuhinja človekovih pravic je pozvala Evropsko obrambno agencijo, naj jo obvešča o vseh prihodnjih ukrepih, ki jih bo sprejela v zvezi z njenimi priporočili, zlasti v zvezi z merili Evropske obrambne agencije za prepoved nameravanih zaposlitev, ki povzročajo očitno nasprotje interesov.

Odločba o načinu, na katerega je Evropska komisija vključila zainteresirane strani in obravnavala nasprotja interesov pri pregledu varstvenih ciljev za ocenjevanje okoljskih tveganj zaradi uporabe pesticidov (primer 1402/2020/TE)

Ponedeljek | 08 november 2021

Primer se je nanašal na potekajoči pregled meril za ocenjevanje okoljskih tveganj zaradi uporabe pesticidov, in sicer pregled „posebnih varstvenih ciljev“, ki ga je opravila Evropska komisija. Okoljska organizacija, ki se je pritožila, je imela pomisleke glede predlaganega načina in je trdila, da pri strokovnjakih, vključenih v oblikovanje tega načina, obstajajo nasprotja interesov.

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo enega vidika pritožbe, ki se je nanašal na Komisijino izbiro strokovnjaka na delavnici za zainteresirane strani, ki je potekala na začetku pregleda septembra 2019. Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da Komisija zadevnega strokovnjaka ni pozvala k predložitvi izjave o nasprotju interesov pred to delavnico.

Menila je, da bi Komisija od zadevnega strokovnjaka morala zahtevati, naj predloži izjavo o nasprotju interesov. Predvsem zaradi narave delavnice, ki se je nanašala na izvajanje zakonodaje EU na spornem področju, vloge strokovnjaka pri tem in dejstva, da je bil strokovnjak predstavljen kot neodvisen. Razkritje kakršnih koli interesov, ki bi lahko izkazovalo nasprotje interesov, je bistveno za zagotavljanje zaupanja javnosti v politike, ki se oblikujejo na podlagi tovrstnih postopkov, in legitimnost teh politik v očeh javnosti.

Ker je Komisija strokovnjaka v vmesnem času pozvala k predložitvi izjave o nasprotju interesov, evropska varuhinja človekovih pravic meni, da nadaljnja obravnava zadeve ni potrebna. Vendar pa od Komisije pričakuje, da bo zahtevala, ocenila in objavila izjave o nasprotjih interesov strokovnjakov, povabljenih osebno na podobne prihodnje dogodke, ter ji to tudi predlaga.

Evropska varuhinja človekovih pravic je nato obravnavala pritožničine trditve glede vsebine izjave o nasprotju interesov, in sicer da ni bila popolna ter da je Komisija ni ocenila, da bi ugotovila kakršna koli nasprotja interesov. Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ocena Komisije razumna. Preiskavo je zato končala.