Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 30

Odločba glede zavrnitve Evropske centralne banke (ECB), da javnosti odobri dostop do dokumentov v zvezi z ukrepi za nepredvidljive razmere in pripravljenost v zvezi z rusko invazijo v Ukrajini (zadeva 1327/2022/SF)

Ponedeljek | 12 september 2022

Pritožnik je zahteval dostop javnosti do dokumentov v zvezi z ukrepi za nepredvidljive razmere in pripravljenost v zvezi z rusko invazijo v Ukrajini. Evropska centralna banka (ECB) je zavrnila dostop javnosti do dokumentov, ki ju je navedla, pri čemer se je oprla na določbo Pogodb, ki zahteva, da se postopki Sveta ECB ne objavijo javno. Sklicevala se je tudi na več izjem v okviru svojih pravil o dostopu javnosti do dokumentov, vključno s tem, da bi popolno razkritje oslabilo varstvo javnega interesa, kar zadeva finančno, monetarno ali gospodarsko politiko Unije in mednarodne finančne odnose.

Preiskovalna skupina varuhinje človekovih pravic je pregledala sporne dokumente. Na podlagi tega pregleda je varuhinja človekovih pravic ob upoštevanju široke diskrecijske pravice, ki jo ima ECB, kadar meni, da je javni interes v zvezi z mednarodnimi finančnimi odnosi Unije ogrožen, ugotovila, da odločitev ECB, da zavrne dostop do enega od zahtevanih dokumentov, ni bila očitno napačna. V zvezi z drugim dokumentom je menila, da je bilo sklicevanje ECB na zaupnost sej Sveta ECB, kot je določena v Pogodbah, upravičeno.

Varuhinja je preiskavo zaključila brez ugotovljenih nepravilnosti.

Odločba v zadevi 1871/2020/OAM o tem, kako je Evropska centralna banka (ECB) obravnavala zahtevek za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede programa ECB za nakup vrednostnih papirjev javnega sektorja

Ponedeljek | 22 marec 2021

Zadeva se je nanašala na odločitev ECB, da zavrne dostop javnosti do dokumentov v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP). Dokumenti so bili posredovani nemški zvezni vladi, da bi ta lahko po sodbi nemškega ustavnega sodišča ocenila sorazmernost programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja.

Pri zavrnitvi dostopa se je ECB oprla na pravilo Pogodbe, ki zahteva, da se zapisniki sej Sveta ECB ne objavijo. Oprla se je tudi na potrebo po zaščiti javnega interesa, kar zadeva zaupnost sej njenih organov odločanja, potrebo po zaščiti monetarne politike Unije in zaupnost dokumentov za notranjo uporabo.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ECB upravičeno zavrnila dostop javnosti. Pri tem sklepanju je navedla, da je bil en dokument zajet s pravili Pogodbe, na podlagi katerih se zapisniki sej Sveta ECB ne objavijo. ECB je ustrezno pojasnila, zakaj bi razkritje drugih dokumentov ogrozilo javni interes na področju monetarne politike. Varuhinja je ob ugotovitvi, da je zadeva v velikem javnem interesu, ter upoštevanju prizadevanj ECB, da pritožniku in javnosti zagotovi čim več informacij o njej, zadevo zaključila.

 

Odločba v zadevi 1874/2020/MAS o odločitvi Evropske centralne banke, da zavrne dostop javnosti do dokumentov s podrobnimi informacijami o dveh programih nakupa vrednostnih papirjev

Torek | 09 marec 2021

Zadeva se je nanašala na zahtevek za dostop javnosti do dokumentov s podrobnimi informacijami o dveh programih nakupa vrednostnih papirjev, ki jih je opravila Evropska centralna banka (ECB). ECB je zavrnitev dostopa utemeljevala s tem, da bi bilo razkritje v nasprotju z varovanjem javnega interesa, kar zadeva finančno, monetarno ali ekonomsko politiko Unije ali države članice, kar predstavlja pravno zaščiteni interes. Pritožnik je menil, da ECB ni predložila dovolj dokazov, da bi razkritje zahtevanih informacij negativno vplivalo na javni interes, na katerega se je sklicevala, in da bi bilo zato treba informacije razkriti.

ECB ima široko diskrecijsko pravico pri oceni, kako naj se najbolje zavaruje javni interes, na katerega se sklicuje, tj. varstvo finančne, monetarne ali ekonomske politike Unije ali države članice. Svoje pomisleke lahko na primer utemelji s tem, kako bi razkritje lahko vplivalo na obnašanje trgov in udeležencev na trgu. ECB je v tej zadevi razumno pojasnila, kako bi lahko trgi in udeleženci na trgu uporabili zahtevane informacije za ogrozitev finančne, monetarne ali ekonomske politike Unije ali države članice. Odločitev ECB, da zavrne dostop javnosti, je bila zato upravičena.

Varuhinja opozarja na izjavo ECB, da na svojem spletnem mestu že objavlja toliko informacij o izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) in programu nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (CSPP), kot je mogoče. Varuhinja je ECB pozvala, naj redno preverja, ali se lahko objavijo dodatne informacije o teh programih. To bo verjetno postalo še pomembnejše, saj javnost pričakuje od ECB dokaz, da se odziva na ambiciozne izjave svojega predsednika glede njenih prizadevanj, da bi bila monetarna politika „okolju prijaznejša“.

Varuhinja je preiskavo zaključila brez ugotovljenih nepravilnosti.

Odločba v zadevi 1700/2020/OAM o tem, kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do pravnega obvestila o sodbi nemškega ustavnega sodišča glede Evropske centralne banke in Sodišča Evropske unije

Sreda | 27 januar 2021

Zadeva se je nanašala na to, da je Evropska komisija zavrnila dostop javnosti do obvestila svoje pravne službe o sodbi nemškega ustavnega sodišča glede programa Evropske centralne banke in s tem povezane sodbe Sodišča Evropske unije. Pri zavrnitvi dostopa do dokumenta se je Komisija oprla na potrebo po zaščiti finančne, monetarne in ekonomske politike Unije ter na potrebo po zaščiti pravnih nasvetov in njenega postopka odločanja.

Evropska varuhinja človekovih pravic je dokument pregledala in ugotovila, da v oceni Komisije ni očitnih napak. Zato je ugotovila, da nepravilnosti ni bilo, in preiskavo zaključila.

Sodba nemškega ustavnega sodišča je brez precedensa v smislu možnih posledic za pravni red EU. Evropska varuhinja človekovih pravic priznava, da je treba javnosti zagotoviti, da Komisija pravilno ocenjuje in po potrebi ukrepa v skladu s svojo vlogo varuhinje pogodb. Prepričana je, da bo Komisija še naprej v čim večji meri javnost obveščala o vseh prihodnjih korakih, ki jih bo sprejela kot odgovor na sodbo.