Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 177

Sklep v zadevi 1564/2020/TE o odločitvi Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, da zavrne dostop javnosti do glasovanja in razprav odbora nadzornikov o osnutkih regulativnih tehničnih standardov

Torek | 18 maj 2021

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), da zavrne dostop javnosti do rezultatov glasovanja, in s tem povezano obrazložitev v zvezi z odločitvijo njegovega odbora nadzornikov o osnutku regulativnega tehničnega standarda o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih.

Evropska varuhinja človekovih pravic je zadevo preučila in predhodno ocenila, da so osnutki regulativnih tehničnih standardov, kot jih je sprejel odbor nadzornikov EIOPA, in vsi dokumenti, povezani z njihovim sprejetjem, pomembni elementi postopka za sprejetje delegiranega akta Evropske komisije, ki mu sledi. V zvezi s tem varuhinje niso prepričali argumenti organa EIOPA za zavrnitev dostopa javnosti, pri čemer je zavzela predhodno stališče, da bi moral organ EIOPA razkriti zahtevane informacije.

Organ EIOPA je na predhodno oceno varuhinje odgovoril pozitivno. Zavezal se je, da bo razkril zahtevane informacije in zagotovil, da bodo prihodnji zapisniki njegovega odbora nadzornikov vsebovali ustrezne informacije o glasovanju članov odbora v zvezi z odločitvami o zakonodajnih dokumentih. Varuhinja je pozdravila njegov odgovor in sprejete ukrepe ter zaključila preiskavo.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Torek | 04 maj 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Odločba v zadevi 1871/2020/OAM o tem, kako je Evropska centralna banka (ECB) obravnavala zahtevek za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede programa ECB za nakup vrednostnih papirjev javnega sektorja

Ponedeljek | 22 marec 2021

Zadeva se je nanašala na odločitev ECB, da zavrne dostop javnosti do dokumentov v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP). Dokumenti so bili posredovani nemški zvezni vladi, da bi ta lahko po sodbi nemškega ustavnega sodišča ocenila sorazmernost programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja.

Pri zavrnitvi dostopa se je ECB oprla na pravilo Pogodbe, ki zahteva, da se zapisniki sej Sveta ECB ne objavijo. Oprla se je tudi na potrebo po zaščiti javnega interesa, kar zadeva zaupnost sej njenih organov odločanja, potrebo po zaščiti monetarne politike Unije in zaupnost dokumentov za notranjo uporabo.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ECB upravičeno zavrnila dostop javnosti. Pri tem sklepanju je navedla, da je bil en dokument zajet s pravili Pogodbe, na podlagi katerih se zapisniki sej Sveta ECB ne objavijo. ECB je ustrezno pojasnila, zakaj bi razkritje drugih dokumentov ogrozilo javni interes na področju monetarne politike. Varuhinja je ob ugotovitvi, da je zadeva v velikem javnem interesu, ter upoštevanju prizadevanj ECB, da pritožniku in javnosti zagotovi čim več informacij o njej, zadevo zaključila.

 

Odločba v zadevi 1990/2020/MIG o odločitvi Evropske centralne banke (ECB), da zavrne dostop javnosti do dokumentov o domnevni kršitvi zakonodaje EU s strani ene od bank

Petek | 19 februar 2021

Zadeva se je nanašala na dostop javnosti do spisov, ki jih ima Evropska centralna banka (ECB) v zvezi z eno od bank, ki je pod njenim nadzorom. ECB je dostop zavrnila na podlagi zaupne narave zadevnih dokumentov. Pritožnik je ECB predložil poročilo, v katerem je trdil, da je zadevna banka kršila pravo EU. Pritožnik je menil, da bi moral imeti na podlagi svoje vloge pri poročanju o kršitvah in trditve, da so ukrepi banke nanj vplivali negativno, dostop do dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je razumno, da ECB meni, da so zadevni dokumenti zaupni in pravno zaščiteni. Dejstvo, da je pritožnik morda poročal o domnevni kršitvi, ki ga je prizadela, ne pomeni, da ima posebno pravico dostopa do zadevnih dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ECB pritožniku utemeljeno zavrnila dostop do zahtevanih dokumentov, in preiskavo zaključila brez ugotovljenih nepravilnosti.