Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan komission tapa arvioida ihmisoikeusvaikutuksia ennen kuin se antoi tukea Afrikan maille valvontavalmiuksien kehittämiseen