Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal antud teiste institutsioonide ja organite poole pöördumise soovitused ning neile edastatud kaebused

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal antud teiste institutsioonide ja organite poole pöördumise soovitused ning neile edastatud kaebused

Riikide haldusasutused ja muud organisatsioonid

292

31 %

Euroopa ombudsmanide võrgustiku liige

473

49 %

Riigi või piirkonna ombudsman või samalaadne asutus

402

42 %

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon

71

7 %

Euroopa Komisjon

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Muud Euroopa Liidu institutsioonid,
organid või asutused

31

3 %

 

kokku 958