Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Člani evropske mreže varuhov človekovih pravic

Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic sestavljajo člani iz več kot 95 uradov iz 36 evropskih držav, vključno z nacionalnimi in regionalnimi varuhi človekovih pravic ter podobnimi organi, ter evropski varuh človekovih pravic ter Odbor Evropskega parlamenta za peticije.Mrežo usklajuje evropska varuhinja človekovih pravic.


Belgija

Varuhi človekovih pravic za javni sektor v Belgiji obstajajo tako na zvezni kot tudi na regionalnih ravneh.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel

Telefon: +32 2 289 27 27
Faks: +32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen

Bolgarija

Nacionalni varuh človekovih pravic Bolgarije posreduje, kadar državni in občinski organi ter njihove uprave in osebe, imenovane za opravljanje javnih storitev, z dejanji ali opustitvijo dejanj kršijo pravice in svoboščine državljanov.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia

Telefon: +359 2 81 06 955
Faks: +359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Češka

Češki javni zagovornik pravic preiskuje pritožbe zoper upravne organe na državni ravni in v nekaterih okoliščinah zoper upravne organe na lokalni ravni.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno

Telefon: +420 542 542 888
Faks: +420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Danska

Danski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe zoper javno upravo na državni kot tudi na lokalnih ravneh.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K

Telefon: +45 33 13 25 12
Faks: +45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Nemčija

Varuhi človekovih pravic za javni sektor v Nemčiji so na razpolago v štirih od šestnajstih dežel. Odbor za peticije obstaja na zvezni ravni, poleg tega pa so odbori za peticije tudi v vseh šestnajstih deželah.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin

Telefon: +49 30 227 35257
Faks: +49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen

Estonija

Estonski kancler za pravosodje nadzoruje ustavnost zakonodaje in obravnava pritožbe, ki jih vložijo posamezniki o zlorabi, ki jo stori javni organ na državni in lokalnih ravneh.

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn

Telefon: +372 693 8400
Faks: +372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Irska

Nacionalni varuh človekovih pravic Irske preiskuje pritožbe v zvezi z upravnimi dejanji vladnih oddelkov, Izvršilnega odbora za zdravstvo (Health Service Executive), lokalnih organov in organizacije An Post.

Office of the Ombudsman
6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland

Telefon: +353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Grčija

Grški varuh človekovih pravic preiskuje posamezna upravna dejanja ali opustitev dejanj ali materialna dejanja, ki jih storijo grški vladni oddelki ali javne službe, s katerimi kršijo osebne pravice ali pravne interese posameznikov ali pravnih oseb.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens

Telefon: +30 213 1306 600
Faks: +30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Španija

Ozemlje Španije je razdeljeno na občine, province in avtonomne skupnosti. V skladu s to ozemeljsko razdelitvijo je poleg nacionalnega varuha človekovih pravic Španije še veliko regionalnih in lokalnih varuhov človekovih pravic. Povezave na seznamu spodaj omogočajo dostop do informacij o nacionalnem varuhu človekovih pravic Španije in regionalnih varuhov človekovih pravic. Vse avtonomne skupnosti še niso uvedle institucije regionalnega varuha človekovih pravic.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato,
31 y Calle Zurbano,
42 ES-28010 Madrid

Telefon: +34 91 432 79 00
Faks: +34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen

Francija

Francoski branilec pravic je neodvisen upravni organ. Združuje več področij pristojnosti, in sicer naloge francoskega varuha človekovih pravic (Médiateur de la République), varuha pravic otrok (Défenseur des enfants), urada za enakost in boj proti diskriminaciji (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité – HALDE) ter nacionalne komisije za etiko pri zagotavljanju varnosti (Commission nationale de déontologie de la sécurité – CNDS). Branilec pravic je skupna enotna institucija, ki je odgovorna za zaščito pravic.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris

Telefon: +33 1 53 29 22 00
Faks: +33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Hrvaška

Ljudski varuh človekovih pravic Hrvaške obravnava pritožbe zoper državne upravne organe, organe, ki so jim bila dodeljena javna pooblastila, ali uradnike v teh organih, ko opravljajo naloge v okviru svojih pristojnosti.

Pučki pravobranitelj
Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4851 855
Faks: +385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Italija

Italija še nima niti nacionalnega varuha človekovih pravic niti nacionalnega odbora za peticije. Ima pa na nacionalni ravni združenje za razširjanje in krepitev institucionalne vloge varuha človekovih pravic ter odnose z evropskim varuhom človekovih pravic: Nacionalni organ za usklajevanje varuhov človekovih pravic na ravni dežel in avtonomnih pokrajin.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa,
41 IT-00193 Roma

Telefon: +39 06 3600 3673
Faks: +39 06 3600 4775
https://www.coordifesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen

Ciper

Komisar za upravo (varuh človekovih pravic) Cipra preiskuje pritožbe zoper javne službe Cipra, ki so s svojimi dejanji morda kršile človekove pravice, zakonitost ali načela dobrega upravljanja. Varuh človekovih pravic lahko preiskuje tudi pravilno ravnanje, če je zadevno dejanje neposredno vplivalo na posameznika.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2
CY-1097 Nicosia

Telefon: +357 22 405500
Faks: +357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Latvija

Varuh človekovih pravic Latvije je odgovoren za varstvo človekovih pravic in spodbujanje upoštevanja načel dobrega upravljanja. Varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe in opravlja preiskave na teh dveh področjih.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga

Telefon: +371 67686768
Faks: +371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Litva

Urad parlamentarnih varuhov človekovih pravic Litve preiskuje pritožbe zoper javno upravo na državni in lokalnih ravneh.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius

Telefon: +370 5 266 51 05
Faks: +370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Luksemburg

Nacionalni varuh človekovih pravic Luksemburga preiskuje pritožbe zoper javno upravo na nacionalni in lokalnih ravneh.

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg

Telefon: +352 26 27 01 01
Faks: +352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Madžarska

Urad parlamentarnih komisarjev Madžarske obravnava pritožbe zoper madžarske nacionalne, regionalne in lokalne organe. Urad Urad sestavljajo parlamentarni komisar za državljanske pravice, parlamentarni komisar za prihodnje generacije, parlamentarni komisar za pravice nacionalnih in etničnih manjšin ter parlamentarni komisar za varstvo podatkov in svobodo obveščanja.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Telefon: +36 1 475 7100
Faks: +36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Nacionalni varuh človekovih pravic Malte preiskuje in odpravlja krivice, ki so jih državljanom povzročili oddelki malteške vlade in javni organi.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07

Telefon: +356 21 24 79 44
Faks: +356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Nizozemska

Nacionalni varuh človekovih pravic Nizozemske obravnava pritožbe zoper nizozemske javne organe na nacionalni, provincialnih in občinskih ravneh.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag

Telefon: +31 70 356 35 63
Faks: +31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Avstrija

Avstrija je zvezna država, sestavljena iz devetih avtonomnih dežel (Länder). Trenutno ima nacionalni odbor varuhov človekovih pravic in dva regionalna varuha človekovih pravic. Povezave na spodnjem seznamu omogočajo dostop do informacij o avstrijskem nacionalnem odboru varuhov človekovih pravic in regionalnih varuhih človekovih pravic.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien

Telefon: +43 (1) 515 05-0
Faks: +43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen

Poljska

Poljski varuh človekovih pravic (Komisar za varstvo državljanskih pravic) varuje človekove in državljanske svoboščine ter pravice, določene v ustavi in drugih pravnih aktih. Državljanom pomaga varovati njihove svoboščine ali pravice, ki jih kršijo organi javne uprave.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa

Telefon: +48 22 551 77 00
Faks: +48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugalska

Nacionalni varuh človekovih pravic Portugalske obravnava pritožbe v zvezi z dejanji ali opustitvijo dejanj javnih organov.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa

Telefon: +351 213 926 600
Faks: +351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Romunija

Ljudski pravobranilec Romunije obravnava pritožbe zoper romunske javne organe na nacionalni in lokalnih ravneh.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8,
Sector 1
RO-010146 București

Telefon: +40 21 312 71 34
Faks: +40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovenija

Varuh človekovih pravic Slovenije obravnava pritožbe v zvezi s kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani državne uprave na nacionalni in lokalnih ravneh ter nosilcev javnih pooblastil. Posreduje lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana

Telefon: +386 1 475 00 50
Faks: +386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovaška

Slovaški javni zagovornik pravic preiskuje pritožbe zoper upravne organe na državni in lokalnih ravneh ter zoper druge subjekte, ki so pooblaščeni za sprejemanje odločitev na področju javne uprave (kot sta Socialna zavarovalnica (Social Insurance Company) in Splošna zdravstvena zavarovalnica (General Health Insurance Company)).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto

Telefon: +421 2 323 63 705
Faks: +421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Finska

Finski parlamentarni varuh človekovih pravic obravnava pritožbe zoper javne organe, javne uslužbence in druge organe, ki opravljajo javne funkcije, da bi zagotovil dobro upravljanje ter izpolnjevanje ustavnih in človekovih pravic.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki

Telefon: +358 9 4321
Faks: +358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Finski kancler za pravosodje obravnava pritožbe zoper javne organe in javne uslužbence, vključno z vladnimi ministri, ter spremlja, kako se izpolnjujejo temeljne pravice, svoboščine in človekove pravice.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 16001
Faks: +358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Švedska

Parlamentarni varuhi človekovih pravic Švedske obravnavajo pritožbe zoper švedske javne organe in sodišča.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm

Telefon: +46 8 786 40 00
Faks: +46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albanija Država kandidatka

Albanski zagovornik človekovih pravic ščiti pravice, svoboščine in zakonite interese katere koli osebe pred nezakonitim in nepravilnim ravnanjem javne uprave.

Avokati i Popullit
Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana

Telefon: + 355 42 380 300
Faks: + 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Bosna in Hercegovina Država kandidatka

Institucija varuha človekovih pravic Bosne in Hercegovine obravnava pritožbe v zvezi s slabim upravljanjem ali kršitvami človekovih pravic. Postopki se sprožijo na podlagi posameznih pritožb, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe, ali po uradni dolžnosti.

Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina
Seat of the Institution
Akademika Jovana Surutke br.13
BA-78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 303 992
Faks: +387 51 303 992
https://ombudsmen.gov.ba

Severna Makedonija Država kandidatka

Nacionalni varuh človekovih pravic Severna Makedonija varuje ustavne in zakonske pravice državljanov, kadar jih kršijo organi državne uprave in drugi javni organi.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje

Telefon: +389 2 3129 335
Faks: +389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Moldavija Država kandidatka

Varuh človekovih pravic Republike Moldavije nadzoruje organe javne uprave. Lahko pregleduje dokumente, daje priporočila in objavlja rezultate svojih preiskav.

People's Advocate

People's Advocate Office of the Republic of Moldova
municipiul Chişinău, MD-2012
str. Sfatul Ţării,nr.16

Telefon: +373 22225442

http://ombudsman.md

Črna Gora Država kandidatka

Varuh človekovih pravic in svoboščin Republike Črne gore obravnava pritožbe proti državnim organom, organom lokalne samouprave, javnim službam ter ostalim nosilcem javnih pooblastil v Črni gori.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3
ME - 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 225 395
Faks: +382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Sŕbija Država kandidatka

Varuh državljanov Republike Srbije je neodvisen in samostojen vladni organ, ki je odgovoren za zaščito in krepitev pravic in svoboščin. Osredotoča se zlasti na zaščito pravic narodnih manjšin, pravic otrok, pravic invalidov, pravic oseb, katerim je bila odvzeta prostost, ter pravic spolov.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade

Telefon: +381 11 206 8100
Faks: +381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Turčija Država kandidatka

Državni varuh človekovih pravic Turčije je vzpostavil neodvisen in učinkovit mehanizem pritožb nad javnimi službami. Varuh preiskuje, raziskuje in pripravlja priporočila o tem, ali so različni ukrepi, akti, odnosi in ravnanje upravnih služb v skladu z zakoni in pošteni v duhu spoštovanja človekovih pravic. Pri varuhovemu uradu lahko pritožbe vložijo fizične in pravne osebe, tudi tuji državljani. Kontaktni podatki državnega varuha človekovih pravic Turčije so:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara

Telefon: +90 312 465 22 00
Faks: +90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Ukrajina Država kandidatka

Dejavnosti komisarja ukrajinskega parlamenta za človekove pravice so usmerjene v varovanje ustavnih pravic in svoboščin ljudi, ki jih kršijo javni organi, lokalne oblasti ali njihovi uradniki. Komisar varuje pravice vseh državljanov Ukrajine, tujcev ali oseb brez državljanstva, ki zakonito prebivajo na ozemlju države.

Commissioner for Human Rights
Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
Громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює:
01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8 21/8 Instytutska str.
UA-01008 Kyiv

Telefon: +380 044-299-74-08

https://www.ombudsman.gov.ua

Islandija Država nečlanica EU

Islandski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe zoper javno upravo na državni in lokalnih ravneh.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik

Telefon: +354 510 6700
Faks: +354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Norveška Država nečlanica EU

Norveški varuh človekovih pravic obravnava pritožbe zoper javno upravo na državni in lokalnih ravneh.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo

Telefon: +47 22 82 85 00
Faks: +47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Združeno kraljestvo Država nečlanica EU

Varuhi človekovih pravic za javni sektor v Združenem kraljestvu so organizirani na ravni Združenega kraljestva ter v Angliji, na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem. Varuh človekovih pravic za javne storitve je tudi v Gibraltarju.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank
UK-London SW1P 4QP

Telefon: +44 345 015 4033
Faks: +44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen