Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Razpoložljive jezikovne različice: 
  • Polski

Decyzja w sprawie 229/2018/JAP dotyczącej nieudzielenia przez Komisję Europejską informacji odnośnie skargi dotyczącej naruszenia prawa europejskiego przez Luksemburg

1. W dniu 1 grudnia 2014r. skarżący złożył skargę przeciwko władzom Luksemburga dotyczącą naruszenia przepisów Dyrektywy 2008/94/WE[1] w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Dnia 23 lutego 2015r. Komisja Europejska poinformowała skarżącego o otworzeniu procedury pilotażowej Unii[2]. W marcu 2015r. Komisja skontaktowała się z władzami Luksemburga, a 20 października 2015r. poinformowała skarżącego, że procedura pilotażowa Unii nadal się toczy.

2. W latach 2016 oraz 2017r. skarżący zwracał się do Komisji czterokrotnie z prośbą o informacje dotyczące rozpatrywania jego skargi, ostatni raz 20 listopada 2017r. Ponieważ Komisja nie odpowiedziała, skarżący zwrócił się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 17 stycznia 2018r.

3. Zespół Rzecznika do spraw dochodzeń skontaktował się z Komisją Europejską, która następnie udzieliła skarżącemu odpowiedzi w dniu 1 marca 2018r. Komisja przeprosiła również za opóźnienie, które było spowodowane błędem administracyjnym.

4. W swojej odpowiedzi, Komisja potwierdziła, że analiza skargi jest nadal w toku. W tym kontekście, Komisja wyjaśniła również, że wstępne informacje, które otrzymała od władz luksemburskich były niewystarczające, aby podjąć decyzję w sprawie. W związku z tym, Komisja ponownie skontaktowała się z władzami krajowymi w marcu 2016r. Ponadto zapowiedziała, że skarżący zostanie poinformowany o następnych krokach postępowania w ciągu najbliższych kilku tygodni.

5.  Ponieważ Komisja przesłała skarżącemu odpowiedź, problem poruszony w skardze został rozwiązany[3]. Podjąłem zatem decyzję o zamknięciu sprawy[4].

 

Lambros Papadias

Kierownik Działu 3 ds. Dochodzeń

Sporządzono w Strasburgu, dnia, 2018-03-15

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. L 283 z 28.10.2008.

[2] Za pomocą procedury pilotażowej Unii, Komisja Europejska może prowadzić nieformalny dialog z Państwami Członkowskimi w kwestiach dotyczących nieprzestrzegania prawa UE, przed wszczęciem formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego.  

[3]  Jeżeli skarżący uzna odpowiedź instytucji za niezadowalającą, może ponownie złożyć skargę do Rzecznika.

[4] Skarga ta została rozpatrzona w ramach oddelegowanego rozpatrywania spraw, zgodnie z art. 11 decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o wprowadzeniu przepisów wykonawczych