Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 618/2017/CEC o nezačatí vyšetrovania Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) vo veci riešenia údajného podvodu online obchodnej spoločnosti cyperským orgánom dohľadu

Sťažovateľ patrí medzi mnohých klientov cyperskej online obchodnej spoločnosti na celom svete, ktorí od nej nedostali späť svoje vklady.

Sťažovateľ podal sťažnosť Cyperskej komisii pre cenné papiere a burzu (CySEC) týkajúcu sa činností tejto spoločnosti. Ďalej podal sťažnosť orgánu ESMA týkajúcu sa údajného nedostatočného dohľadu, ktorý vykonávala komisia CySEC nad touto spoločnosťou. Sťažovateľ požiadal orgán ESMA, aby začal „vyšetrovanie porušenia práva Únie“ proti komisii CySEC podľa nariadenia ESMA.

Orgán ESMA informoval sťažovateľa, že vyšetruje dohľad, ktorý vykonáva komisia CySEC nad spoločnosťou, ale že ešte nerozhodol, či začne vyšetrovanie „porušenia práva Únie“. Sťažovateľ nebol spokojný s tým, ako orgán ESMA vyriešil jeho žiadosť, a tak sa obrátil na európsku ombudsmanku.

V priebehu ombudsmankinho vyšetrovania predseda orgánu ESMA rozhodol o nezačatí vyšetrovania porušenia práva Únie.

Ombudsmanka konštatovala, že orgán ESMA podnikol viaceré kroky v súvislosti s prijatými sťažnosťami týkajúcimi sa údajného nevykonávania úloh dohľadu komisiou CySEC. Ombudsmanka usúdila, že rozhodnutie orgánu ESMA nezačať vyšetrovanie porušenia práva Únie týkajúceho sa dohľadu komisie CySEC nad danou spoločnosťou bolo primerané.

Ombudsmanka preto konštatovala, že orgán ESMA neuplatňoval žiaden nesprávny úradný postup a vyšetrovanie uzavrela.