Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Sažetak odluke u predmetu 618/2017/CEC o propustu Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) da pokrene istragu o postupanju ciparskog nadzornog tijela povodom navodne prijevare koju je počinilo poduzeća za trgovinu na internetu

Podnositelj pritužbe jedan je od brojnih klijenata diljem svijeta koji nije dobio povrat svojih pologa od poduzeća za trgovinu na internetu koje je licencirano na Cipru.

Podnio je pritužbu Ciparskom odboru za vrijednosne papire i burzu (CySEC) o postupcima tog poduzeća. Zatim je podnio pritužbu ESMA-i o navodnom nedostatku odgovarajućeg nadzora poduzeća od strane CySEC-a. Zatražio je od ESMA-e da na temelju Uredbe o ESMA-i pokrene „istragu o povredi prava Unije” protiv CySEC-a.

ESMA je obavijestila podnositelja pritužbe da istražuje nadzor poduzeća koji provodi CySEC, ali da još nije odlučila hoće li pokrenuti „istragu o povredi prava Unije”. Nezadovoljan ESMA-inim rješavanjem njegove pritužbe podnositelj pritužbe obratio se ombudsmanici.

Tijekom istrage ombudsmanice predsjednik ESMA-e odlučio je da neće pokrenuti istragu o povredi prava Unije.

Ombudsmanica je utvrdila da je ESMA poduzela niz mjera u vezi s pritužbama koje je zaprimila u vezi s navodnim propustom CySEC-a da provede svoje nadzorne zadaće. Smatrala je da je odluka ESMA-e da ne otvori istragu o povredi prava Unije u vezi s nadzorom poduzeća koji provodi CySEC bila razumna.

Stoga ombudsmanica nije pronašla nikakve nepravilnosti u postupanju ESMA-e i zaključila je istragu.