Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Tiivistelmä päätöksestä asiassa 618/2017/CEC, joka koskee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tekemää päätöstä olla aloittamatta tutkimusta Kyproksen valvontaviranomaisen menettelystä verkossa toimivan arvopaperikauppayrityksen väitetyn petoksen osalta

Kantelija on yksi niistä monista asiakkaista ympäri maailmaa, joka ei pystynyt perimään takaisin talletuksiaan verkossa toimivalta arvopaperikauppayritykseltä, jolle oli myönnetty toimilupa Kyproksessa.

Hän valitti yrityksen toiminnasta Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomissiolle. Sen jälkeen hän valitti ESMA:lle Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomission väitetyistä laiminlyönneistä kyseisen yrityksen valvonnassa. Hän pyysi ESMA:aa aloittamaan unionin oikeuden rikkomista koskevan tutkimuksen Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomissiota vastaan ESMA-asetuksen nojalla.

ESMA ilmoitti valituksen tekijälle tutkivansa, miten Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomissio oli yritystä valvonut ja että ESMA ei ollut vielä päättänyt, aloitetaanko unionin oikeuden rikkomista koskeva tutkimus. Kantelija oli tyytymätön tapaan, jolla EAMV oli käsitellyt hänen valitustaan, ja kääntyi Euroopan oikeusasiamiehen puoleen.

Oikeusasiamiehen tutkimuksen aikana ESMA:n puheenjohtaja päätti, ettei unionin oikeuden rikkomista koskevaa tutkimusta aloiteta.

Oikeusasiamies totesi, että ESMA oli toteuttanut useita toimia, jotka liittyivät sen saamiin Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomission valvontatehtävien väitettyä laiminlyöntiä koskeviin valituksiin. Hän piti asiallisena ESMA:n päätöstä olla aloittamatta unionin oikeuden rikkomista koskevaa tutkimusta siitä, miten Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomissio oli yritystä valvonut.

Näin ollen oikeusasiamies katsoi, ettei ESMA:n toiminnassa ollut hallinnollista epäkohtaa, ja lopetti tutkimuksen.