Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Otsuse kokkuvõte juhtumi 618/2017/CEC kohta, mis käsitleb asjaolu, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ei algatanud uurimist Küprose järelevalveasutuse tegevuse suhtes internetikaubanduse ettevõtte väidetava pettuse käsitlemisel

Kaebuse esitaja on üks paljudest rahvusvahelistest klientidest, kes ei saanud tagasi oma hoiuseid Küprosel litsentsitud internetikaubanduse ettevõttelt.

Ta esitas ettevõtte tegevuse kohta kaebuse Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjonile (CySEC). Seejärel esitas ta kaebuse ESMA-le, väites, et CySEC ei tee ettevõtte üle piisavat järelevalvet. Ta palus, et ESMA algataks ESMA määruse alusel CySECi vastu „liidu õiguse rikkumise“ uurimise.

ESMA teavitas kaebuse esitajat, et uurib CySECi järelevalvet ettevõtte üle, kuid ei ole veel „liidu õiguse rikkumise“ uurimise alustamise otsust teinud. Kaebuse esitaja, kes ei olnud rahul, kuidas ESMA tema kaebust käsitles, pöördus Euroopa Ombudsmani poole.

Ombudsmani uurimise ajal otsustas ESMA esimees liidu õiguse rikkumise uurimist mitte algatada.

Ombudsman leidis, et ESMA on võtnud seoses CySECi järelevalvekohustuste väidetava täitmata jätmise kohta saadud kaebustega mitu meedet. Ombudsman leidis, et ESMA otsus ettevõtte CySECi-poolse järelevalve suhtes liidu õiguse rikkumise uurimist mitte algatada oli põhjendatud.

Seega ombudsman ESMA haldusomavoli ei tuvastanud ja lõpetas uurimise.