Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Textové vyhľadávanie

Typ dokumentu

Dotknutý orgán

Typ urovnania

Číslo prípadu

Jazyk

Rozmedzie dátumov

Kľúčové slová

Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 308 výsledkov

Decision in case 1564/2020/TE on the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on draft regulatory technical standards

Utorok | 18 mája 2021

The case concerned the refusal of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to grant public access to the voting results and related reasoning concerning its Board of Supervisors’ decision on a draft regulatory technical standard on packaged retail and insurance-based investment products.

The Ombudsman inquired into the matter and came to the preliminary assessment that draft regulatory technical standards, as adopted by EIOPA’s Board of Supervisors, and any documents related to their adoption, constitute important elements of the process for the adoption of the ensuing delegated act by the European Commission. In this context, the Ombudsman was not convinced by the arguments put forward by EIOPA to refuse public access and she took the preliminary view that EIOPA should release the requested information.

EIOPA positively replied to the Ombudsman’s preliminary assessment. EIOPA committed to disclosing the requested information and to ensuring that future minutes of its Board of Supervisors contain appropriate information on Board members’ votes concerning decisions on legislative documents. The Ombudsman welcomed EIOPA’s reply and the steps taken, and closed the inquiry.

Rozhodnutie vo veci 763/2020/DL týkajúcej sa nezverejňovania iniciatívne všetkých „potvrdzujúcich rozhodnutí“ zo strany Európskej komisie, ktoré prijíma na základe žiadostí o preskúmanie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom

Utorok | 06 apríla 2021

Vec sa týkala rozhodnutia Európskej komisie nezverejňovať iniciatívne konečné rozhodnutia, ktoré prijíma v súvislosti so žiadosťami o prístup k dokumentom. Sťažovateľ sa domnieval, že iniciatívne zverejňovanie týchto „potvrdzujúcich rozhodnutí“ je nevyhnutné na to, aby verejnosť chápala, ako Komisia vykonáva pravidlá EÚ týkajúce sa prístupu k dokumentom.

V priebehu vyšetrovania Komisia uviedla, že zvažuje iniciatívne zverejňovanie svojich potvrdzujúcich rozhodnutí. Zaviazala sa tiež zverejniť dodatočné informácie na svojom novom online „portáli pre prístup k dokumentom“ s cieľom uľahčiť používateľom vyhľadávanie dokumentov, ktoré už boli zverejnené. Vzhľadom na tieto záväzky sa ombudsmanka rozhodla prípad uzavrieť. Predkladá však Komisii dva návrhy na zváženie s cieľom postupne zlepšiť „portál pre prístup k dokumentom“.

Rozhodnutie vo veci strategického vyšetrovania OI/4/2020/TE týkajúceho sa transparentnosti rozhodovania Rady EÚ počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Streda | 24 marca 2021

Ombudsmanka začala „strategické vyšetrovanie“ z vlastnej iniciatívy s cieľom preskúmať transparentnosť rozhodovania Rady EÚ počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. V zmluvách sa vyžaduje, aby inštitúcie EÚ vrátane Rady fungovali otvorene. Konkrétne sa v nich vyžaduje, aby Rada pri prerokúvaní návrhov legislatívnych aktov a pri hlasovaní o nich zasadala verejne.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a výzvami spojenými s obmedzeniami cestovania a zhromažďovania musela Rada prispôsobiť svoje pracovné a rozhodovacie postupy s cieľom zabezpečiť inštitucionálnu kontinuitu. Na tento účel sa Rada rozhodla dočasne odchýliť od svojho rokovacieho poriadku. Okrem organizovania virtuálnych zasadnutí a iných zmien Rada v súčasnosti prijíma väčšinu rozhodnutí „písomným postupom“.

Ombudsmanka posudzovala, akým spôsobom Rada za výnimočných okolností krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zabezpečila plnenie svojich povinností otvorene fungovať.

Ombudsmanka zistila, že ministri členských štátov zasadajú formou videokonferencií, aby diskutovali o legislatívnych a nelegislatívnych spisoch, ktoré sa následne prijímajú písomným postupom. Na začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 sa tieto zasadnutia na diaľku nezverejňovali a zverejnilo sa o nich len veľmi málo informácií. Táto skutočnosť je poľutovaniahodná. Od júla 2020 však Rada zmenila svoje postupy. Začala cez internet vysielať niektoré zasadnutia ministrov na diaľku a zverejnila príslušné dokumenty. Ombudsmanka víta túto zásadnú zmenu. Navrhuje, aby Rada zverejnila dokumentáciu o všetkých videokonferenciách ministrov, ktoré sa uskutočnili na začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v období od marca do júna 2020.

Ombudsmanka tiež zistila, že na začiatku vyšetrovania neboli verejne dostupné žiadne informácie o tom, ako prípravné orgány Rady pokračovali v rokovaniach o legislatívnych a nelegislatívnych spisoch, keďže sa nekonali osobné zasadnutia. V priebehu krízy spôsobenej ochorením COVID-19 Rada podnikla kroky na zvýšenie transparentnosti týchto stretnutí štátnych zamestnancov jednotlivých členských štátov na diaľku, a to najmä zverejňovaním programov pred takýmito zasadnutiami. Ombudsmanka víta tieto prijaté kroky. Domnieva sa však, že by sa mohlo urobiť viac, a predkladá ďalšie tri návrhy na zlepšenie v tomto smere.

 

Decision in case 1026/2020/MAS concerning the failure by the European Commission to finalise an updated 'sustainability impact assessment' before concluding the EU-Mercosur trade negotiations

Streda | 17 marca 2021

The case concerned the European Commission’s failure to finalise a ‘sustainability impact assessment’ (SIA) before concluding the negotiations on a trade agreement between the EU and Mercosur, a South American trade bloc.

The complainants contended that, by not finalising the assessment, the Commission disregarded its own guidelines on SIAs and breached EU law. The Commission acknowledged that, in general, it would be preferable for SIAs to be finalised before the conclusion of trade negotiations, but argued that there is no legal requirement to do so.

The Ombudsman took the view that, while it was impossible to foresee the dynamics of the negotiations, the SIA in this case has taken much longer to finalise than anticipated. Specifically, the Commission should have ensured that the SIA was finalised before the conclusion of the EU-Mercosur trade negotiations.

The Ombudsman found that the Commission’s failure to ensure that the SIA was finalised in good time constituted maladministration. Considering that the negotiations have been concluded and that the Commission appears set to finalise the SIA process imminently, she takes the view that it would serve no purpose to make a recommendation. However, she urges the Commission to ensure that, in the future, SIAs are completed prior to the conclusion of trade negotiations.