Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Prípad
Rozmedzie dátumov
Kľúčové slová
Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 176 výsledkov

Rozhodnutie v prípade 1564/2020/TE o odmietnutí zo strany Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov poskytnúť prístup verejnosti k hlasovaniu a diskusiám jeho dozornej rady o návrhu regulačných technických predpisov

Utorok | 18 mája 2021

Prípad sa týkal odmietnutia zo strany Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) poskytnúť prístup verejnosti k výsledkom hlasovania a súvisiacemu odôvodneniu týkajúcemu sa rozhodnutia jeho rady orgánov dohľadu o návrhu regulačných technických predpisov o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení.

Ombudsmanka sa touto záležitosťou zaoberala a dospela k predbežnému posúdeniu, že návrh regulačných technických predpisov prijatých radou orgánov dohľadu orgánu EIOPA a všetky dokumenty súvisiace s ich prijatím predstavujú dôležité zložky procesu prijímania následného delegovaného aktu Európskou komisiou. V tejto súvislosti ombudsmanku nepresvedčili argumenty týkajúce sa odmietnutia prístupu verejnosti, ktoré predložil orgán EIOPA, a vyjadrila predbežný názor, že orgán EIOPA by mal požadované informácie sprístupniť.

Orgán EIOPA odpovedal na predbežné posúdenie ombudsmanky kladne. Orgán EIOPA sa zaviazal zverejniť požadované informácie a zabezpečiť, aby budúca zápisnica jeho rady orgánov dohľadu obsahovala príslušné informácie o hlasovaní členov rady o rozhodnutiach týkajúcich sa legislatívnych dokumentov. Ombudsmanka uvítala odpoveď orgánu EIOPA a prijaté kroky a vyšetrovanie uzavrela.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Utorok | 04 mája 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Rozhodnutie vo veci 1871/2020/OAM týkajúcej sa spôsobu, akým Európska centrálna banka (ECB) riešila žiadosť o poskytnutie prístupu verejnosti k dokumentom týkajúcim sa rozhodnutia nemeckého ústavného súdu vo veci programu nákupu aktív verejného sektora ECB

Pondelok | 22 marca 2021

Vec sa týkala rozhodnutia ECB zamietnuť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa jej programu nákupu aktív verejného sektora (PSPP). Tieto dokumenty boli poskytnuté nemeckej spolkovej vláde, aby mohla posúdiť primeranosť PSPP v nadväznosti na rozhodnutie nemeckého ústavného súdu.

ECB sa pri zamietnutí prístupu opierala o pravidlo zmluvy, ktoré vyžaduje, aby sa rokovanie Rady guvernérov ECB nezverejňovalo. Odvolávala sa tiež na potrebu chrániť verejný záujem, pokiaľ ide o dôvernosť rokovania jej rozhodovacích orgánov, potrebu chrániť menovú politiku Únie a dôvernosť dokumentov určených na interné použitie.

Ombudsmanka dospela k záveru, že odmietnutie ECB udeliť prístup verejnosti je odôvodnené. Pri vyvodzovaní tohto záveru ombudsmanka konštatovala, že na jeden dokument sa vzťahujú pravidlá zmluvy, podľa ktorých sa rokovania Rady guvernérov ECB nezverejňujú. ECB primerane vysvetlila, prečo by zverejnenie ostatných dokumentov ohrozilo verejný záujem, pokiaľ ide o menovú politiku. Ombudsmanka vzala na vedomie významný verejný záujem o túto záležitosť, zároveň však zohľadnila úsilie ECB poskytnúť sťažovateľovi a verejnosti čo najviac informácií o tejto veci a prípad uzavrela.

Rozhodnutie vo veci 1990/2020/MIG o odmietnutí Európskej centrálnej banky (ECB) poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa údajného porušenia práva Únie určitou bankou

Piatok | 19 februára 2021

Vec sa týkala prístupu verejnosti k spisom Európskej centrálnej banky (ECB) týkajúcim sa jednej z bánk, nad ktorou vykonáva dohľad. ECB odmietla poskytnúť prístup, pretože predmetné dokumenty boli dôvernej povahy. Sťažovateľ predložil ECB správu, v ktorej tvrdil, že banka porušila právne predpisy EÚ. Vzhľadom na svoju úlohu pri oznamovaní porušenia právnych predpisov a tvrdenie, že ho konanie banky negatívne ovplyvňuje, sa sťažovateľ domnieval, že by mu mal byť umožnený prístup k dokumentom.

Ombudsmanka dospela k záveru, že ECB sa odôvodnene domnievala, že predmetné dokumenty sú dôverné a chránené zákonom. Skutočnosť, že sťažovateľ oznámil údajné porušenie predpisov a bol ním ovplyvnený, neznamená, že má osobitné právo na prístup k predmetným dokumentom.

Ombudsmanka dospela k záveru, že ECB oprávnene odmietla sťažovateľovi prístup k požadovaným dokumentom, a uzavrela vyšetrovanie, v ktorom nezistila žiadny nesprávny úradný postup.