Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Textové vyhľadávanie

Typ dokumentu

Dotknutý orgán

Typ urovnania

Číslo prípadu

Jazyk

Rozmedzie dátumov

Kľúčové slová

Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 96 výsledkov

Rozhodnutie vo veci 1944/2019/DL o transparentnosti pozícií členských štátov k návrhu nariadenia Európskej komisie, ktorým sa vykonáva smernica o ekodizajne

Utorok | 09 februára 2021

Sťažovateľ požiadal o prístup verejnosti k pozíciám členských štátov k vykonávaciemu nariadeniu, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov. Komisia identifikovala štyri zvukové záznamy, na ktorých štátni zamestnanci členských štátov diskutujú o zmenách tohto nariadenia, a súvisiaci e-mail ako dokumenty, na ktoré sa daná žiadosť vzťahuje. Komisia zamietla poskytnúť prístup, pričom tvrdila, že zverejnenie by narušilo jej rozhodovací proces a porušilo by práva týchto štátnych zamestnancov na ochranu údajov podľa práva EÚ.

Ombudsmanka sa domnieva, že Komisia konala nesprávne, keď zamietla prístup verejnosti k požadovaným dokumentom. Zverejnenie by namiesto narušenia rozhodovacieho procesu posilnilo jeho legitimitu v očiach občanov. Okrem toho tvrdenia Komisie, podľa ktorých by prístup verejnosti viedol k porušeniu ochrany údajov, neboli opodstatnené. Odporučila preto, aby Komisia tieto dokumenty zverejnila.

Komisia sa rozhodla odmietnuť odporúčanie ombudsmanky. Ombudsmanka nad touto skutočnosťou vyjadruje poľutovanie, najmä vzhľadom na to, aký význam transparentnosť zohráva pri umožňovaní občanom, aby brali členské štáty na zodpovednosť za ich pozície k návrhom právnych predpisov EÚ.

Ombudsmanka potvrdzuje, že odmietnutie Komisie poskytnúť prístup k zvukovým záznamom a e-mailu predstavuje nesprávny úradný postup a na tomto základe vec uzatvára.

Rozhodnutie vo veci 1416/2019/VB o zaradení projektu výstavby plynového terminálu v Chorvátsku Európskou komisiou do zoznamu projektov spoločného záujmu – projekty cezhraničnej energetickej infraštruktúry – a jej následné rozhodnutie financovať tento projekt z prostriedkov EÚ

Streda | 16 decembra 2020

Vec sa týkala projektu výstavby plávajúceho terminálu na skvapalnený zemný plyn na chorvátskom ostrove. Sťažovatelia sa obávali, že Európska komisia zaradila projekt do zoznamu projektov spoločného záujmu – projekty cezhraničnej energetickej infraštruktúry – a poskytla mu finančné prostriedky EÚ v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Sťažovatelia sa domnievali, že projekt nespĺňa príslušné kritériá na zaradenie do zoznamu projektov spoločného záujmu a na získanie finančných prostriedkov EÚ.

Ombudsmanka sa touto záležitosťou zaoberala a nezistila nič, čo by naznačovalo, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia pri zaradení projektu do zoznamu projektov spoločného záujmu a poskytnutí finančných prostriedkov EÚ. Keďže Komisia teraz poskytla jasné vysvetlenia týkajúce sa tvrdení sťažovateľov, ombudsmanka sa domnieva, že žiadne ďalšie vyšetrovanie tejto sťažnosti nie je opodstatnené.

Rozhodnutie vo veci 1991/2019/KR o činnosti Európskej komisie týkajúcej sa posúdenia udržateľnosti plynárenských projektov v aktuálnom zozname projektov spoločného záujmu

Utorok | 17 novembra 2020

Vec sa týkala zahrnutia plynárenských projektov do zoznamu projektov spoločného záujmu EÚ na rok 2019. Ide o projekty v oblasti cezhraničnej energetickej infraštruktúry, ktoré majú pomôcť pri dosahovaní cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy. Sťažovateľ vyjadril obavy, že udržateľnosť plynárenských projektov na tomto zozname projektov spoločného záujmu nebola dostatočne posúdená, ako sa to vyžaduje.

Komisia už uznala, že posúdenie udržateľnosti kandidátskych plynárenských projektov nebolo optimálne z dôvodu nedostatku údajov a neprimeranosti metodík. V priebehu vyšetrovania Komisia informovala ombudsmanku, že aktualizuje kritérium používané na posúdenie udržateľnosti projektov, ktoré sú kandidátmi na zaradenie do zoznamu projektov spoločného záujmu v roku 2021.

Okrem iného sa očakáva, že v rámci tejto aktualizácie sa pri posudzovaní projektov zohľadní bilancia CO2 a metánu, ako aj vplyvy z hľadiska efektivity. Predpokladá sa, že tento ukazovateľ odzrkadlí očakávaný vplyv infraštruktúry na celkovú intenzitu skleníkových plynov pri výrobe energie v danom členskom štáte EÚ a emisie súvisiace s fungovaním samotnej infraštruktúry.

Ombudsmanka víta skutočnosť, že Komisia zabezpečí zavedenie aktualizácie ešte pred prijatím rozhodnutia o ďalšom zozname projektov spoločného záujmu. Dátum prijatia ďalšieho zoznamu projektov spoločného záujmu sa predpokladá v poslednom štvrťroku 2021.

Vzhľadom na ciele EÚ týkajúce sa zmeny klímy a udržateľnosti je poľutovaniahodné, že plynárenské projekty boli zaradené do predchádzajúcich zoznamov projektov spoločného záujmu bez toho, aby bola ich udržateľnosť riadne posúdená. Znamená to, že nebolo možné ich zoradiť s cieľom identifikovať projekty s najlepšou udržateľnosťou. Komisia však prijíma potrebné opatrenia, takže v tomto štádiu nie sú opodstatnené žiadne ďalšie vyšetrovania ombudsmanky.