Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Zobrazuje sa 1 – 20 z 221 výsledkov

Rozhodnutie o spôsobe, akým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vybavil žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa návrhu na obmedzenie olova v strelive (prípad 2124/2021/MIG)

Pondelok | 14 novembra 2022

Tento prípad sa týkal žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) týkajúcim sa olova v strelive. Úradu EFSA trvalo vybavenie žiadosti viac ako sedem mesiacov, pričom lehotu viackrát predĺžil, čo sťažovateľovi zabránilo použiť dokumenty pri príprave príspevku do verejnej konzultácie organizovanej inou agentúrou EÚ.

Ombudsmanka začala vyšetrovanie a zistila nesprávny úradný postup, pokiaľ ide o spôsob, akým úrad EFSA vybavoval žiadosť sťažovateľa o prístup k dokumentom, a konkrétne, v súvislosti s nedodržaním lehôt stanovených v právnych predpisoch EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom. Odporučila, aby úrad EFSA pri navrhovaní „spravodlivého riešenia“ prestal predlžovať stanovené lehoty nad 30 pracovných dní. Taktiež odporučila, aby úrad EFSA poskytol žiadateľom v počiatočnej fáze zoznam dokumentov, ktoré identifikuje v prípade, že je žiadosť o prístup formulovaná všeobecne.

Úrad EFSA na odporúčania ombudsmanky reagoval kladne a zaviazal sa zmeniť svoje pravidlá a postupy, aby zabezpečil rýchle vybavovanie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom. Ombudsmanka ukončila vyšetrovanie a uvítala pozitívnu reakciu úradu EFSA, ako aj kroky, ktoré už podnikol a ktoré plánuje podniknúť na vykonanie jej odporúčaní v praxi.

Rozhodnutie o zamietnutí Rady Európskej únie poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o návrhu aktu o digitálnych trhoch (vec 1499/2021/SF)

Pondelok | 27 júna 2022

Sťažovateľ, sieť novinárov z niekoľkých európskych krajín, požiadala o prístup verejnosti k prvotným pripomienkam a otázkam členských štátov týkajúcim sa legislatívneho návrhu aktu o digitálnych trhoch. Rada odmietla povoliť úplný prístup k uvedeným dokumentom s odôvodnením, že ich úplným zverejnením by došlo k ohrozeniu prebiehajúceho procesu rozhodovania.

Ombudsmanka poznamenala, že informovanie verejnosti o pokroku v legislatívnych postupoch je právnou požiadavkou. Včasný prístup k legislatívnym dokumentom je nevyhnutný na to, aby občania mohli uplatňovať svoje zmluvné právo zúčastňovať sa na demokratickom živote EÚ.

V tomto prípade ombudsmanka zistila, že Rada dostatočne nepreukázala, že zverejnenie požadovaných dokumentov by vážne ovplyvnilo, predĺžilo alebo skomplikovalo jej rozhodovací proces. Preto dospela k názoru, že odmietnutie prístupu verejnosti zo strany Rady predstavuje nesprávny úradný postup. Odporučila, aby Rada poskytla úplný prístup verejnosti k požadovaným legislatívnym dokumentom.

Rada v odpovedi poskytla verejnosti úplný prístup k požadovaným dokumentom. Ombudsmanka víta pozitívnu odpoveď Rady na jej odporúčanie. Vyjadruje však poľutovanie nad časom, ktorý Rada potrebovala na poskytnutie prístupu verejnosti. Poznamenáva, že vzhľadom na to, že od podania žiadosti uplynul viac ako jeden rok, zverejnené dokumenty už nemožno použiť na účely, ktoré mal sťažovateľ v úmysle, t. j. informovať občanov o prebiehajúcom legislatívnom procese. Ombudsmanka preto potvrdila zistenie nesprávneho úradného postupu.

Ombudsmanka vyzýva Radu, aby sprístupnila legislatívne dokumenty v čase, ktorý umožní verejnosti účinne sa zapojiť do diskusie.

Odporúčanie k spôsobu, akým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) riešil žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa návrhu na obmedzenie olova v strelive (vec 2124/2021/MIG)

Pondelok | 02 mája 2022

Prípad sa týka žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) týkajúcim sa olova v strelive. Úrad EFSA potreboval viac ako sedem mesiacov na vyriešenie žiadosti, pričom lehota sa viackrát predlžovala. Sťažovateľ nebol spokojný s časom, ktorý úrad EFSA potreboval na vyriešenie žiadosti, a tvrdil, že úrad EFSA neposkytol primerané vysvetlenia omeškania a že toto omeškanie spôsobilo, že sa nemohol zmysluplne zúčastňovať na súvisiacej verejnej konzultácii.

Ombudsmanka zistila nesprávny úradný postup v spôsobe, akým úrad EFSA riešil žiadosť sťažovateľa o prístup, a konkrétne, v súvislosti s nedodržaním lehôt stanovených v právnych predpisoch EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom. Ombudsmanka predložila dve odporúčania zamerané na zlepšenie spôsobu, akým úrad EFSA rieši žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom.