• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Stratégia

Stratégia pre mandát

Stratégia európskej ombudsmanky - „V ústrety roku 2019“

Inštitúcia ombudsmana sa na celom svete považuje za symbol demokracie a právneho štátu. Slúži tiež ako nezávislá kontrola činnosti vlády a verejnej správy a ako nástroj na vypočutie sťažností občanov, ktorý ako nezávislý, dostupný a nestranný úrad mimo tradičného súdneho systému môže obhajovať ich práva.

Cieľom tejto inštitúcie zriadenej v Európskej únii po podpise Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 bolo posilniť demokratickú legitímnosť inštitúcií EÚ. Jej zriadenie bolo tiež potvrdením rastúceho dosahu týchto inštitúcií na každodenný život občanov členských štátov a následnej potreby zabezpečiť, aby sa inštitucionálna moc neuplatňovala neprimeraným, nespravodlivým a svojvoľným spôsobom.

Úrad Európskeho ombudsmana vstúpi onedlho do tretieho desaťročia svojej existencie a minulý rok som mala tú česť byť zvolená Európskym parlamentom za ombudsmanku a pokračovať v práci, ktorú začali pán Jacob Söderman a profesor Nikiforos Diamandouros.

Moji predchodcovia pomohli upevniť povedomie o novej inštitúcii v rámci administratívy EÚ. Ich schopnosti a vplyv spolu s podporou vysoko kvalifikovaných a špecializovaných zamestnancov značne prispeli k zlepšeniu efektívnosti, transparentnosti a integrity verejnej správy. Zabezpečili nápravu pre tisíce osôb, občanov a podnikov, ktorým sa zo strany inštitúcií EÚ dostalo služieb nedostatočnej úrovne.

Mojou úlohou a snahou je prispieť k tomu, aby sa inštitúcia európskeho ombudsmana pozdvihla na ďalšiu úroveň, pokiaľ ide o jej vplyv, význam a efektívnosť. Stratégia vytýčená na týchto stránkach je určená na dosiahnutie tohto cieľa do roku 2019 a je výsledkom niekoľkomesačného dialógu so zamestnancami nášho úradu, ale aj s mnohými zástupcami občianskej spoločnosti, podnikov, vedúcimi predstaviteľmi inštitúcií EÚ, ako aj s Európskym parlamentom. Cieľom stratégie je využívať naše zdroje nanajvýš strategickým spôsobom, aby sme identifikovali tie oblasti verejnej správy EÚ, kde môžeme pôsobiť najefektívnejšie.

Emily O'Reilly

November 2014

Viac informácií...