• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie, je európsky ombudsman povinný pri obstarávaní tovaru a služieb vydávať verejné výzvy na predkladanie ponúk.

Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa výziev na predkladanie ponúk vydaných európskym ombudsmanom, plánované zákazky s nízkou hodnotou, zoznam zákaziek za daný rok a všeobecné podmienky platné pre zákazky s nízkou hodnotou.

Zákazky s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 60 000 EUR

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa zákazky s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 60 000 EUR označujú ako zákazky s nízkou hodnotou. V prípade týchto zákaziek možno výzvy na prekladanie ponúk poslať v rámci užšej súťaže obmedzenému počtu uchádzačov, ktorí o to po tom, ako s nimi nadviaže kontakt úrad ombudsmana, prejavia záujem. Úrad ombudsmana môže okrem toho vyzvať ďalších dodávateľov, ktorí prejavili záujem o verejné obstarávanie a sú považovaní za vyhovujúcich. V záujme toho, aby takíto dodávatelia mali možnosť prejaviť záujem o predloženie ponúk na zákazky s nízkou hodnotou, sa informácie o týchto zákazkách budú systematicky a včas uverejňovať na webovej stránke ombudsmana.

Informácie v nižšie uvedenej tabuľke sa týkajú verejných zákaziek s nízkou hodnotou oznamovaných európskym ombudsmanom podľa článku 124 ods. 1 písm. b) pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách (nariadenie (EÚ) č. 966/2012).

Zoznam zákaziek za určitý rok

Táto časť obsahuje zoznam dodávateľov zákaziek s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 60 000 EUR podľa rokov. V zozname sa uvádza predmet a hodnota jednotlivých udelených zákaziek. Informácie v tejto časti sa oznamujú v súlade s článkom 124 ods. 4 vykonávacích predpisov nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.

Všeobecné podmienky platné pre všetky zákazky s nízkou hodnotou

Na všetky zákazky s nízkou hodnotou udelené európskym ombudsmanom sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky: