• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Európsky kódex dobrej správnej praxe

Európsky parlament prijal dňa 6. septembra 2001 uznesenie schvaľujúce Kódex dobrej správnej praxe, ktorý by mali inštitúcie a orgány Európskej únie, ich administratíva a ich úradníci dodržiavať vo svojich vzťahoch s verejnosťou.

Kódex zohľadňuje zásady európskeho správneho práva obsiahnuté v judikatúre Súdneho dvora a čerpá podnety aj z národných zákonov.

Vyhlásenie

Vyhlásenie prijaté na šiestom seminári národných ombudsmanov členských štátov EÚ a kandidátskych krajín v Štrasburgu 14. - 16. októbra 2007

Európska sieť ombudsmanov pripravila toto vyhlásenie, aby priblížila dimenziu Európskej únie v práci ombudsmanov a objasnila služby poskytované ľuďom, ktorí sa sťažujú na problémy v rámci pôsobnosti práva EÚ.

Národní a regionálni ombudsmani výrazne prispievajú k zabezpečovaniu toho, aby občania a obyvatelia EÚ poznali a uplatňovali svoje práva. Spolu s Európskym ombudsmanom tvoria Európsku sieť ombudsmanov.

Európska sieť ombudsmanov spája, na princípe dobrovoľnosti, národných a regionálnych ombudsmanov a podobné orgány členských štátov Európskej únie a národných ombudsmanov kandidátskych krajín a Islandu a Nórska, ako aj Európskeho ombudsmana a Výbor Európskeho parlamentu pre petície. V Nemecku plnia podobnú funkciu ako ombudsmani výbory pre petície na národnej a regionálnej úrovni. Sú súčasťou siete.