Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Úloha Európskeho ombudsmana

Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný subjekt, ktorý berie na zodpovednosť inštitúcie a orgány EÚ a podporuje dobrú správu vecí verejných. Ombudsman pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktoré čelia problémom v súvislosti so správou EÚ, vyšetrovaním sťažností týkajúcich sa nesprávnych úradných postupov inštitúcií a orgánov EÚ, ale aj aktívnym riešením širších systémových otázok.

Naša stratégia

V roku 2020 úrad vypracoval novú stratégiu s názvom V ústrety roku 2024, ktorým sa riadi súčasné funkčné obdobie Európskeho ombudsmana. Táto stratégia sa opiera o úspešnú stratégiu s názvom V ústrety roku 2019, ktorá bola zameraná na zvýšenie vplyvu, viditeľnosti a významu úradu.

V stratégii sa zhruba opisuje úloha ombudsmana v rámci spolupráce s inštitúciami EÚ, ktorej cieľom je vytvorenie transparentnejšej, etickejšej a účinnejšej správy.

Poukazuje na meniaci sa kontext, v ktorom úrad pôsobí, najmä v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, a na to, ako zmenil vnímanie toho, čo tvorí dobrú správu vecí verejných.

Poukazuje na hlavné politické problémy, ktorým čelí EÚ, ako je riešenie otázok zmeny klímy, migračná kríza a problémy v oblasti zásad právneho štátu v rámci EÚ, pričom zdôrazňuje význam zachovania vysokých etických noriem v inštitúciách EÚ, aby občania dôverovali rozhodnutiam a zákonom, ktoré budú prijaté v nadchádzajúcich rokoch.

Stratégia má štyri ciele:

  • Trvalý pozitívny vplyv na správu EÚ – medzi priority patrí vývoj systematickejších a vecnejších opatrení nadväzujúcich na prácu ombudsmana, ako aj posilňovanie spolupráce a dialógu s inštitúciami EÚ.
  • Pokračujúca skutočná relevantnosť činnosti ombudsmana – medzi priority patrí identifikácia systémových trendov vo verejnej správe, na úrovni EÚ a na národnej úrovni, ako aj posúdenie ich vplyvu na európsku demokraciu.
  • Zvýšenie informovanosti občanov o činnosti ombudsmana – medzi priority patrí vývoj participatívneho prístupu spolu so zainteresovanými stranami a a ďalšími stranami ovplyvňujúcimi verejnú mienku, ako sú organizácie občianskej spoločnosti, médiá, podniky a iné organizácie.
  • Ďalšie zvýšenie účinnosti práce ombudsmana – medzi priority patrí pružné a prispôsobivé štruktúrovanie úradu, pracovných postupov a osvety.

Konkrétne činnosti na dosiahnutie týchto cieľov sa každoročne plánujú a vyhodnocujú.

Prečítajte si viac o našej stratégii