Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Eiropas Komisijas atteikums sniegt piekļuvi dokumentiem saistībā ar aprēķiniem, kas veikti, lai aplēstu dzīvnieku izmantošanu ietekmes novērtējuma projektam, kas pievienots regulas projektam, ar ko groza Regulu Nr. 1907/2006