Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Отказ на Европейската комисия да предостави достъп до документи, свързани с извършените изчисления за оценка на използването на опитни животни за проекта на оценка на въздействието, придружаващ проекта на регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006