Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Tím ombudsmana

Ombudsman má k dispozícii tím kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viaceré jazyky, ktorí zabezpečujú, aby sa úrad mohol riadne zaoberať sťažnosťami vo všetkých 24 úradných jazykoch, ako aj zvyšovať informovanosť o možnostiach pomoci pre ľudí a organizácie. Vyhľadajte si zamestnancov úradu podľa oblastí alebo si pozrite organizačnú schému (organigram) nášho úradu.

Európsky ombudsman

Kabinet Európskeho ombudsmana

Tím kabinetu sa osobne zodpovedá ombudsmanke a pracuje podľa jej priamych pokynov. Radí a pomáha ombudsmanke pri napĺňaní jej vízie, stratégie a cieľov.
Všetci členovia kabinetu môžu podľa priania sprevádzať ombudsmanku na služobných cestách a podľa poverenia môžu pomáhať s prípravou jej prejavov, prezentácií alebo správ.
 • Aidan O'Sullivan
  Vedúca Kabinetu
  Celková zodpovednosť za stratégie ombudsmana, medziinštitucionálne vzťahy, a to aj vzťahy s Európskym parlamentom, a riadenie chodu kancelárie. Spolupracuje s generálnym sekretariátom pri vykonávaní tejto stratégie. Poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa komunikačných a informačných činností.
 • Fintan Butler
  vedúci poradca
  poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa vyšetrovaní, postupov vyšetrovania a súvisiacich otázok.
 • Graham Smith
  vedúci poradca
  Hlavný poradca ombudsmanky poskytuje rady v súvislosti s prístupom k dokumentom, postupmi pri vybavovaní sťažností a výstupmi. Na konferenciách a podujatiach zastupuje ombudsmanku ako v úlohe jej hovorcu.
 • Silvia Bartolucci
  osobná asistentka
  zodpovedá za organizáciu programu, služobných ciest a schôdzí ombudsmana.
 • Frederik Hafen
  asistent pre politiku
  Zodpovedný za každodenné vzťahy s Európskym parlamentom vrátane Výboru pre petície. Pomáha pri internej a externej implementácii stratégie európskeho ombudsmana vrátane prípravy brífingov európskeho ombudsmana.
 • Caroline Moen
  asistentka kancelárie
  Zodpovedá za riadenie pracovného programu ombudsmanky, spravuje všetku prichádzajúcu korešpondenciu a pozvánky, spravuje digitálny archív kabinetu, zabezpečuje správu časti intranetu venovanú činnosti ombudsmanky. Zodpovedá za plnenie administratívnych úloh pridelených ad hoc.

Generálny sekretariát

Generálny sekretariát je zodpovedný za celkové riadenie úradu a za zabezpečenie celkovej koordinácie a vykonávania stratégie ombudsmana.
 • Cesira D'Aniello
  Generálna tajomníčka
 • Christophe Bauer
  Asistent – Procesy riadenia prípadov
 • Peter Dyrberg
  Administrátor – poradca generálneho tajomníka pre vyšetrovania
 • Murielle Richardson
  Administrátorka – poradkyňa generálneho tajomníka pre ľudské zdroje a cyklus riadenia

Oddelenie pre komunikáciu

Oddelenie pre komunikáciu je zodpovedné za informovanie širokej verejnosti, hlavných cieľových skupín a iných zainteresovaných strán o vyšetrovaniach a strategickej práci ombudsmanky a jej zapojení sa do príslušných diskusií a tvorby politík EÚ.
Oddelenie zodpovedá za činnosť v oblasti všeobecnej strategickej komunikácie, napríklad za koordináciu Európskej siete ombudsmanov.
 • Gundi Gadesmann
  Vedúci oddelenia pre komunikáciu
 • Sylvie Debout
  Asistentka pre publikácie
 • Elena Kindyni
  Pracovník pre digitálnu komunikáciu
 • Audrey Lemonnier
  Asistent pre komunikáciu
 • Jean Lusweti
  Asistent pre prípravu dokumentov a komunikáciu
 • Honor Mahony
  Tlačový úradník
 • Carolina Marín Vargas
  Asistent pre komunikáciu
 • Richard More O'Ferrall
  Pracovník pre komunikáciu
 • Marina Ramazanova
  Asistent pre komunikáciu
 • Gabrielle Sheridan
  Asistent pre komunikáciu
 • Christelle Therouse
  Asistent pre komunikáciu

Oddelenie 1 - Vyšetrovania a IKT

1. oddelenie vedie vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmankou.
1. oddelenie tiež pre úrad ombudsmanky riadi podporu a riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), je v kontakte s Európskou sieťou ombudsmanov a koordinuje činnosť s inými medzinárodnými organizáciami.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Vedúci oddelenia IKT a vyšetrovaní – oddelenie 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administratívny asistent
 • Maria Depasquale
  Hlavný právnik
 • Juliano Franco
  Hlavný právnik
 • Inga Jasmontaitė
  Administratívna asistentka
 • Tereza Mandjukova
  Osoba poverená prípadmi
 • Maria Moustakali
  Osoba poverená prípadmi
 • Josef Nejedlý
  Právnik
 • Aude Perrot
  Osoba poverená prípadmi
 • Jakub Pawlowicz
  Právnik
 • Eija Salonen
  Právnička
 • Vieri Biondi
  stážista
 • Morgane Macé
  stážistka
Úsek informačných a komunikačných technológií
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Vedúci úseku informačných a komunikačných technológií
 • Kevin Crespo Gao
  Podpora informačných technológií
 • Massimo Ezzy
  Pracovník informačných technológií – vývojový pracovník systému
 • Gaël Lambert
  Pracovník informačných technológií – LSA
 • Denis Nikolov
  Stážista – vývoj webových stránok

Oddelenie č. 2 – Koordinácia vyšetrovaní verejného záujmu

2. oddelenie pre vyšetrovanie koordinuje vyšetrovanie, ktoré je podľa ombudsmanky predmetom mimoriadneho verejného záujmu, a riadi zrýchlený postup pri riešení prípadov týkajúcich sa prístupu verejnosti k dokumentom.
 • Fergal Ó Regan
  Vedúci oddelenia pre vyšetrovania týkajúce sa verejného záujmu – oddelenie 2
 • Tessa Harris Hess
  Osoba poverená prípadmi
 • Catherine Vaudé
  Administratívna asistentka
 • Elke Winter-Mes
  Osoba poverená prípadmi
 • Una Kadunić
  stážistka

Oddelenie 3 – Vyšetrovania

Hlavným poslaním oddelenia 3 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
 • Lambros Papadias
  Vedúci oddelenia vyšetrovaní – oddelenie 3
 • Celien Coltura
  Osoba poverená prípadmi
 • Madeleine Healy
  Osoba poverená prípadmi
 • Patricia López Martín
  Právnička
 • Erika Murányi
  Administratívna asistentka
 • Silvia Ticau
  Osoba poverená prípadmi
 • Diana Riochet
  Právnička
 • Marta Barzagli
  stážistka
 • Georgia Kyrkou
  stážistka

Oddelenie 4 – Vyšetrovania

Hlavným poslaním oddelenia 4 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
 • Tina Nilsson
  Vedúci oddelenia vyšetrovaní – oddelenie 4
 • Peter Bonnor
  Hlavný právnik
 • Evelyne Coudière
  Administratívna asistentka
 • Nastasja Fuxa
  Právnička
 • Michaela Gehring
  Osoba poverená prípadmi
 • Laura Massocchi
  Osoba poverená prípadmi
 • Angela Marcos Figueruelo
  Právnička
 • Konstantinos Tsaklidis
  Osoba poverená prípadmi
 • Julia Harter
  stážistka
 • Louise Olander
  stážistka

Oddelenie strategických vyšetrovaní

Poslaním oddelenia strategických vyšetrovaní je podpora systémových zlepšení v administratíve EÚ, najmä vykonávaním vyšetrovaní z vlastného podnetu a dohľadom nad nimi a komunikácia s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii ombudsmana Smerom k roku 2019 a prioritami určenými v ročnom pláne riadenia.
 • Rosita Hickey
  Vedúci oddelenia strategických vyšetrovaní
 • Elpida Apostolidou
  Právny asistent
 • Tanja Ehnert
  Osoba poverená prípadmi
 • Koen Roovers
  Osoba poverená prípadmi
 • Maximillian Kemp
  stážista

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie zodpovedá za všetky administratívne záležitosti týkajúce sa budov a zariadenia, zamestnancov, rozpočtu a financií inštitúcie. Jeho poslaním je pomáhať ombudsmanovi tak, že zabezpečuje inštitúciu zamestnancami na vysokej úrovni, zabezpečuje vynikajúce pracovné podmienky a najvyššie úrovne účinnosti a integrity v používaní verejných financií.
 • Alessandro Del Bon
  Vedúci personálneho, administratívneho a rozpočtového oddelenia
 • Séverine Beyer
  Asistent riadenia dokumentov
 • Ana Gaspar
  Asistent riadenia dokumentov
 • Oualiba Makhloufia
  Pracovníčka pre správu dokumentov
 • Michael Weiskorn
  Asistent riadenia dokumentov – slobodný prístup k informáciám
 • Caroline Zinck
  Asistent riadenia dokumentov
Rozpočtové oddelenie
 • Véronique Vandaele
  vedúca rozpočtového oddelenia
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Administratívna podpora vedúceho oddelenia – pracovník finančnej podpory
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finančný asistent
 • Stéphanie Maraj
  Finančná asistentka
 • Emese Szentes
  Finančná asistentka
Personálne oddelenie
 • Zina Assimakopoulou
  vedúca personálneho oddelenia
 • Rachel Doell
  Administratívna asistentka
 • Henri Finckbohner
  Sofér- Administratívna podpora
 • Giovanna Fragapane
  Administratívna asistentka
 • Marjorie Fuchs
  Správca
 • Isgouhi Krikorian
  Administratívna asistentka
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistent ľudských zdrojov

Úradník pre ochranu údajov.

 • Juliano Franco
  Úradník pre ochranu údajov.
 • Elpida Apostolidou
  asistentka úradníka pre ochranu údajov