Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie, je európsky ombudsman povinný pri obstarávaní tovaru a služieb vydávať verejné výzvy na predkladanie ponúk.

Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa výziev na predkladanie ponúk vydaných európskym ombudsmanom, plánované zákazky s nízkou hodnotou, zoznam zákaziek za daný rok a všeobecné podmienky platné pre zákazky s nízkou hodnotou.

Zákazky s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 144 000 EUR

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa zákazky s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 144 000 EUR označujú ako zákazky s nízkou hodnotou. V prípade týchto zákaziek možno výzvy na prekladanie ponúk poslať v rámci užšej súťaže obmedzenému počtu uchádzačov, ktorí o to po tom, ako s nimi nadviaže kontakt úrad ombudsmana, prejavia záujem. Úrad ombudsmana môže okrem toho vyzvať ďalších dodávateľov, ktorí prejavili záujem o verejné obstarávanie a sú považovaní za vyhovujúcich. V záujme toho, aby takíto dodávatelia mali možnosť prejaviť záujem o predloženie ponúk na zákazky s nízkou hodnotou, sa informácie o týchto zákazkách budú systematicky a včas uverejňovať na webovej stránke ombudsmana.

Informácie v nižšie uvedenej tabuľke sa týkajú verejných zákaziek s nízkou hodnotou oznamovaných európskym ombudsmanom v súlade s bodom 3.1 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách [nariadenie (EÚ) 2018/1046].

Zoznam zákaziek za určitý rok

Táto časť obsahuje zoznam dodávateľov zákaziek s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 144 000 EUR podľa rokov. V zozname sa uvádza predmet a hodnota jednotlivých udelených zákaziek. Informácie v tejto časti sa oznamujú v súlade s bodom 3.3 písm. a) prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách [nariadenie (EÚ) 2018/1046].

Ročný zoznam konkrétnych zmlúv (alebo objednávok) na základe rámcovej zmluvy

V tejto časti sa nachádza zoznam konkrétnych zmlúv, resp. objednávok podľa jednotlivých rokov, podpísaných európskym ombudsmanom na základe rámcových zmlúv podľa bodu 3.3 písm. e) prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách [Nariadenie (EÚ) 2018/1046].

Všeobecné podmienky platné pre všetky zákazky s nízkou hodnotou

Na všetky zákazky s nízkou hodnotou udelené európskym ombudsmanom sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s postupmi verejného obstarávania

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky zmluvy, ktoré uzavrel európsky ombudsman: