Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Štatút

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (1)

Európsky parlament,

so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, najmä na čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

so zreteľom na schválenie Rady,

keďže je potrebné prijať predpisy a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana v súlade s ustanoveniami zmlúv o založení Európskych spoločenstiev;

keďže je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých je možné ombudsmanovi predložiť sťažnosť, a upraviť vzťah medzi výkonom jeho funkcie a súdnym a správnym konaním;

keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú inštitúcie a orgány Spoločenstva povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiadal, a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti ohľadne takýchto informácií; keďže prístup k tajným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001(2) , by mal podliehať pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti; keďže inštitúcie alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, by mali informovať ombudsmana o tomto utajení; keďže v súvislosti s vykonávaním pravidiel uvedených v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, sa mal ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodnúť na podmienkach prístupu k utajovaným informáciám a k iným informáciám, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;

keďže je potrebné stanoviť postupy pre prípad, keď ombudsman svojím vyšetrovaním odhalí prípady nesprávneho úradného postupu; keďže je tiež potrebné prijať ustanovenia o predkladaní podrobnej správy ombudsmana Európskemu parlamentu na konci každého zasadania;

keďže ombudsman a jeho spolupracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa oboznámili pri plnení svojich úloh; keďže ombudsman je zároveň povinný informovať príslušné orgány o skutočnostiach, o ktorých sa domnieva, že môžu mať trestnoprávnu povahu, a o ktorých sa dozvedel v rámci svojho vyšetrovania;

keďže je potrebné prijať ustanovenia, ktoré umožnia spoluprácu ombudsmana s obdobnými orgánmi v niektorých členských štátoch v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi;

keďže Európsky parlament vymenúva ombudsmana do funkcie na začiatku svojho volebného obdobia na celé toto obdobie z osôb, ktoré sú občanmi únie a ktoré sú zárukou nezávislosti a spôsobilosti;

keďže je potrebné stanoviť podmienky ukončenia výkonu funkcie ombudsmana;

keďže ombudsman je povinný vykonávať svoju funkciu úplne nezávisle, k čomu sa slávnostne zaväzuje pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev pri svojom nástupe do funkcie; keďže je potrebné určiť činnosti nezlučiteľné s výkonom funkcie ombudsmana, ako aj jeho odmenu, výsady a imunity;

keďže je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa úradníkov a ostatných zamestnancov ombudsmanovho sekretariátu, ako aj pravidlá týkajúce sa jeho rozpočtu; keďže sídlom ombudsmana by malo byť sídlo Európskeho parlamentu;

keďže ombudsman má prijať vykonávacie ustanovenia k tomuto rozhodnutiu; keďže je potrebné prijať prechodné ustanovenia pre prvého ombudsmana, ktorý bude menovaný do funkcie po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o Európskej únii,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1. Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana v súlade s čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2. Ombudsman vykonáva svoju funkciu v súlade s právomocami, ktoré sú orgánom a inštitúciám Spoločenstva zverené zmluvami.

3. Ombudsman nesmie zasahovať do súdneho konania ani spochybňovať prijaté súdne rozhodnutie.

Článok 2

1. Za podmienok a v medziach, ktoré stanovujú uvedené zmluvy, pomáha ombudsman odhaľovať prípady nesprávneho úradného postupu v činnosti orgánov a inštitúcií Spoločenstva s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa pri výkone ich súdnych právomocí a vydáva odporúčania na ich nápravu. Ombudsmanovi sa nemôžu predkladať sťažnosti týkajúce sa činnosti iných inštitúcií alebo osôb.

2. Každý občan Európskej únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte únie, môže priamo alebo prostredníctvom poslanca Európskeho parlamentu predložiť ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho úradného postupu orgánov a inštitúcií Spoločenstva s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa pri výkone ich súdnych právomocí. Ombudsman o prijatí sťažnosti bezodkladne informuje dotknutý orgán alebo inštitúciu.

3. Sťažnosť musí obsahovať totožnosť sťažovateľa a predmet sťažnosti; sťažovateľ môže požiadať, aby jeho sťažnosť zostala dôverná.

4. Sťažnosť sa musí predložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom sťažnosti a musia jej predchádzať náležité administratívne úkony pred dotknutým orgánom alebo inštitúciou.

5. Ombudsman môže poradiť sťažovateľovi, aby sa obrátil na iný orgán.

6. Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa neprerušuje plynutie lehôt na podanie odvolania v správnych alebo súdnych konaniach.

7. Ak musí ombudsman vyhlásiť sťažnosť za neprípustnú alebo ukončiť jej preskúmavanie z dôvodu prebiehajúceho alebo skončeného súdneho konania týkajúceho sa predložených faktov, výsledky prípadných dovtedy uskutočnených vyšetrovaní sa založia do spisu s definitívnou platnosťou.

8. Sťažnosť, ktorá sa týka pracovnoprávnych vzťahov medzi úradníkmi a ostatnými zamestnancami a orgánmi a inštitúciami Spoločenstva, možno podať ombudsmanovi, len ak dotknutá osoba vyčerpala všetky možnosti pre podanie vnútorných administratívnych žiadostí a sťažností, najmä postupy uvedené v čl. 90 ods. 1 a 2 služobného poriadku a lehoty na odpoveď zo strany príslušného orgánu už uplynuli.

9. Ombudsman bezodkladne informuje sťažovateľa o krokoch, ktoré urobil vo veci jeho sťažnosti.

Článok 3

1. Ombudsman na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu vedie vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné na objasnenie podozrení z nesprávneho úradného postupu v činnosti orgánov a inštitúcií Spoločenstva. O vyšetrovaniach informuje dotknutý orgán alebo inštitúciu, ktorý mu môže poskytnúť potrebné stanoviská.

2. Inštitúcie a orgány Spoločenstva sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Prístup k utajovaným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001, podlieha pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti.

Inštitúcie alebo orgány, ktoré poskytujú utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v predchádzajúcich pododsekoch, informujú ombudsmana o tomto utajení.

S ohľadom na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku, sa ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi a s inými informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva.

Dotknuté inštitúcie alebo orgány Spoločenstva umožnia prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov a sú klasifikované ako utajené v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom iba po predchádzajúcom súhlase predmetného členského štátu.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva umožnia prístup k iným dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov po tom, ako o tejto skutočnosti informovali dotknutý členský štát.

V súlade s článkom 4 ombudsman nesmie ani v jednom z uvedených prípadov prezradiť obsah týchto dokumentov.

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií a orgánov Spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana vypovedať; zostávajú viazaní príslušnými ustanoveniami služobného poriadku, najmä mlčanlivosťou.“;

3. Orgány členských štátov sú povinné poskytnúť ombudsmanovi kedykoľvek na jeho žiadosť a prostredníctvom stáleho zastúpenia členských štátov pri Európskych spoločenstvách všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov nesprávneho úradného postupu zo strany orgánov alebo inštitúcií Spoločenstva, pokiaľ tieto informácie nepodliehajú zákonom alebo správnym predpisom o tajných informáciách alebo ustanoveniam zabraňujúcim ich ďalšiemu šíreniu. Napriek tomu v druhom uvedenom prípade môže dotknutý členský štát povoliť ombudsmanovi prístup k uvedeným informáciám, za predpokladu, že sa zaviaže ich ďalej nešíriť.

4. Ak ombudsman nedostane požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme náležité opatrenia.

5. V rámci možností sa ombudsman snaží spolu s príslušným orgánom alebo inštitúciou nájsť riešenie na odstránenie nesprávneho úradného postupu a vybavenie sťažnosti.

6. Ak ombudsman zistí prípad nesprávneho úradného postupu, informuje o tom dotknutý orgán alebo inštitúciu a ak je to potrebné, predloží návrhy odporúčaní. Orgán alebo inštitúcia je povinný zaslať ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko.

7. Ombudsman potom podá správu Európskemu parlamentu a dotknutému orgánu alebo inštitúcii. V správe môže uviesť odporúčania. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledkoch vyšetrovania, stanovisku dotknutého orgánu alebo inštitúcie a prípadných navrhovaných odporúčaniach.

8. Na konci každého ročného zasadania ombudsman predloží Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojich vyšetrovaní.

Článok 4

1. Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Bez toho, aby tým bol dotknutý druhý odsek, sú ombudsman a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o utajovaných informáciách alebo dokumentoch poskytnutých ombudsmanovi, najmä citlivých dokumentov v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 alebo dokumentov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj o informáciách, ktoré by mohli poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.

2. Ak sa ombudsman počas vyšetrovania dozvie skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov pri Európskych spoločenstvách a ak prípad spadá do jej právomoci, aj príslušnú inštitúciu či príslušný orgán alebo útvar Spoločenstva zodpovedný za boj proti podvodom; ombudsman v prípade potreby informuje aj inštitúciu či orgán Spoločenstva, v ktorom dotknutý úradník alebo zamestnanec pracuje, a ktorý by prípade potreby mohol použiť článok 18 ods. 2 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže informovať príslušnú inštitúciu či príslušný orgán Spoločenstva o skutočnostiach spochybňujúcich správanie sa niektorého zo zamestnancov z disciplinárneho hľadiska.

Článok 4 a

Ombudsman a jeho zamestnanci sa zaoberajú žiadosťami o prístup verejnosti k iným dokumentom ako k tým, na ktoré dokumentom odkazuje článok 4 ods. 1, v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Článok 5

1. Ak to pomôže zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšiť ochranu práv a záujmov sťažovateľov, môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v niektorých členských štátoch za predpokladu, že je to v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.

2. V rámci jeho funkcií stanovených v článku 195 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 107d Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a pri zabránení duplicite činností s ostatnými inštitúciami alebo orgánmi, môže ombudsman za tých istých podmienok spolupracovať s inštitúciami a orgánmi v členských štátoch, ktoré majú na starosti podporu a ochranu základných práv.

Článok 6

1. Ombudsmana vymenúva Európsky parlament po každých voľbách do Európskeho parlamentu na obdobie volebného obdobia Parlamentu. Ombudsman môže byť menovaný znova.

2. Ombudsman je volený spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Európskej únie, majú plné občianske a politické práva, poskytujú úplnú záruku nezávislosti a spĺňajú podmienky požadované na výkon najvyšších súdnych funkcií v ich krajine, alebo majú preukázateľnú skúsenosť a spôsobilosť na vykonávanie funkcie ombudsmana.

Článok 7

1. Výkon funkcie ombudsmana končí uplynutím jeho funkčného obdobia alebo jeho odstúpením či odvolaním z funkcie.

2. S výnimkou odvolania zotrvá ombudsman vo funkcii, kým ho nenahradí jeho nástupca.

3. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie je nástupca ombudsmana menovaný do funkcie do troch mesiacov od uvoľnenia miesta až do konca volebného obdobia Parlamentu.

Článok 8

Ombudsman, ktorý už nespĺňa podmienky na výkon svojej funkcie, alebo sa dopustil závažného porušenia svojich povinností, môže byť na základe žiadosti Európskeho parlamentu odvolaný z funkcie rozhodnutím Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Článok 9

1. Ombudsman vykonáva svoju funkciu úplne nezávisle, vo všeobecnom záujme Spoločenstiev a občanov Európskej únie. Pri výkone svojej funkcie nesmie požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo orgánu. Zdrží sa všetkých činností, ktoré sú nezlučiteľné s povahou jeho funkcie.

2. Pri nástupe do funkcie sa ombudsman slávnostne zaväzuje pred Súdnym dvorom Európskeho spoločenstva, že bude vykonávať svoju funkciu úplne nezávisle a nestranne a že počas celého funkčného obdobia ako aj po jeho skončení bude plniť povinnosti z nej vyplývajúce, a najmä povinnosť správať sa čestne a zachovávať diskrétnosť pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po ukončení funkcie ombudsmana.

Článok 10

1. Počas svojho funkčného obdobia ombudsman nesmie vykonávať žiadnu inú politickú alebo administratívnu funkciu, ani inú platenú alebo neplatenú profesionálnu činnosť.

2. Ombudsman má nárok na rovnakú výšku odmeny, príspevkov a dôchodku ako sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

3. Na ombudsmana, úradníkov a ostatných zamestnancov jeho sekretariátu sa vzťahujú čl. 12 až 15 a čl. 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 11

1. Ombudsmanovi pomáha v plnení jeho úloh sekretariát, ombudsman sám menuje vedúceho sekretariátu.

2. Na úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú predpisy a nariadenia platné pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Ich počet sa každoročne stanoví v rámci postupu schvaľovania rozpočtu.

3. Úradníci Európskych spoločenstiev a členských štátov vymenovaní do sekretariátu ombudsmana sú na pracovisko ombudsmana v úradnom záujme preložení dočasne, so zárukou opätovného plnoprávneho prijatia na pôvodné miesto, z ktorého sú vymenúvaní.

4. V záležitostiach týkajúcich sa jeho zamestnancov má ombudsman rovnaké postavenie ako orgány v zmysle článku 1 štatútu úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Článok 12  : Zrušený

Článok 13

Sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu.

Článok 14

Ombudsman prijíma vykonávacie predpisy tohto rozhodnutia.

Článok 15

Prvý ombudsman vymenovaný do funkcie po vstupe do platnosti Zmluvy o Európskej únii je menovaný do konca volebného obdobia Parlamentu.

Článok 16  : Zrušený

Článok 17

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(1) Prijaté Parlamentom 9. marca 1994 (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15) a zmenené a doplnené jeho rozhodnutiami zo 14. marca 2002 (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13) a z 18. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2008, s. 25).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43)