Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Ako vám môže ombudsman pomôcť?

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti od jednotlivcov, podnikov a organizácií týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie. K nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď inštitúcia alebo orgán nekoná v súlade s právnymi predpismi alebo zásadami riadnej správy či porušuje ľudské práva.

Nesprávny úradný postup môže zahŕňať chyby v úradnom postupe, nespravodlivosť, diskrimináciu alebo zneužitie právomoci, napríklad pri riadení fondov EÚ, verejnom obstarávaní alebo v rámci postupov prijímania zamestnancov. Patrí sem aj neposkytnutie odpovede či odmietnutie poskytnúť prístup k informáciám verejného záujmu alebo zbytočné omeškanie pri poskytnutí takýchto informácií. Problém(-y), na ktorý(-é) sa sťažovateľ sťažuje, sa ho nemusí(-ia) priamo týkať.

Európsky ombudsman nemôže viesť vyšetrovanie sťažností na štátnu, regionálnu alebo miestnu administratívu v členských štátoch, a to ani v prípade sťažností týkajúcich sa záležitostí EÚ. Sťažnosť musí byť podaná do dvoch rokov od zistenia skutočností, ktoré sú základom sťažnosti, sťažovateľom. Sťažovateľ sa musí najskôr pokúsiť obrátiť sa priamo na príslušnú inštitúciu a vyriešiť danú záležitosť najprv s ňou. Ombudsman nemôže vyšetrovať veci, ktoré sú predmetom súdneho konania.