Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Členovia európskej siete ombudsmanov

Európsku sieť ombudsmanov tvorí 95 úradov z 36 európskych krajín. Patria sem národní a regionálni verejní ochrancovia práv a podobné orgány, ako aj Európsky ombudsman a Výbor pre petície Európskeho parlamentu. Sieť koordinuje európsky ombudsman.


Belgicko

Ombudsmani verejného sektora v Belgicku pôsobia na federálnej a regionálnej úrovni.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman

Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel


Tel.: +32 2 289 27 27
Fax: +32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen >

Bulharsko

Národný ombudsman Bulharska zasahuje, keď sa porušia občianske práva a slobody konaním, či zanedbaním štátu a miestnych správnych orgánov a ich správ, ako aj osôb, ktoré majú poskytovať verejné služby.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street BG -1000 Sofia
Tel.: +359 2 81 06 955
Fax: +359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Česká republika

Český verejný ochranca práv vyšetruje sťažnosti na správne orgány na štátnej úrovni a za určitých okolností na správne orgány na miestnej úrovni.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39 CZ-602 00 Brno
Tel.: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Dánsko

Dánsky ombudsman sa zaoberá sťažnosťami na verejnú správu na štátnej aj miestnej úrovni.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22 DK-1457 Copenhagen K
Tel.: +45 33 13 25 12
Fax: +45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Nemecko

Ombudsmani verejného sektora v Nemecku pôsobia v štyroch zo šestnástich krajín. Existuje tam výbor pre petície na spolkovej úrovni, ako aj výbory pre petície v každom zo šestnástich regiónov.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 DE-11011 Berlin
Tel.: +49 30 227 35257
Fax: +49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen >

Estónsko

Estónsky kancelár spravodlivosti dozerá na ústavnosť zákonov a zaoberá sa sťažnosťami jednotlivcov týkajúcimi sa zneužitia právomocí verejného orgánu na štátnej aj miestnej úrovni.

Õiguskantsler
Kohtu 8 EE-15193 Tallinn
Tel.: +372 693 8400
Fax: +372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Írsko

Národný ombudsman Írska skúma sťažnosti týkajúce sa správneho konania ministerstiev, riaditeľstva zdravotníckych služieb, miestnych orgánov a štátneho poštového úradu.

Office of the Ombudsman

6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland


Tel.: +353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Grécko

Grécky ombudsman vyšetruje individuálne konanie, či zanedbanie správnej povahy alebo vecné opatrenia vynonané gréckymi ministerstvami alebo verejnými službami, ktoré zasahujú do osobných práv alebo porušujú právne záujmy fyzických, či právnických osôb.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street GR - 10432 Athens
Tel.: +30 213 1306 600
Fax: +30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Španielsko

Španielsko sa územne člení na enklávy, provincie a autonómne oblasti. V súlade s týmto územným členením v ňom okrem národného ombudsmana Španielska pôsobí celý rad regionálnych a miestnych ombudsmanov. Odkazy zo zoznamu uvedenom ďalej poskytujú informácie o národnom ombudsmanovi Španielska a regionálnych ombudsmanoch, ak v príslušnom regióne existujú. Regionálni ombudsmani ešte nepôsobia vo všetkých autonómnych oblastiach.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y Calle Zurbano, 42 ES-28010 Madrid
Tel.: +34 91 432 79 00
Fax: +34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen >

Francúzsko

Francúzsky ochranca práv je nezávislý správny orgán. Inštitúcia kombinuje oblasti právomocí francúzskeho ombudsmana Médiateur de la République, ochrancu práv detí Défenseur des enfants a orgánu pre rovnosť a nediskrimináciu Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), ako aj národnej etickej komisie Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Vytvorením funkcie ochrancu práv sa ochrana práv zjednotila do jedného orgánu.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin FR - 75008 Paris
Tel.: +33 1 53 29 22 00
Fax: +33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Chorvátsko

Ombudsman ľudu Chorvátska sa zaoberá sťažnosťami na orgány vládnej správy, orgány disponujúce verejnou mocou alebo úradníkov v takýchto orgánoch, keď sa zaoberajú úlohami v rámci svojich príslušných právomocí.

Pučki pravobranitelj

Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb


Tel.: +385 1 4851 855
Fax: +385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Taliansko

Taliansko zatiaľ nemá ani národného ombudsmana ani národný Výbor pre petície. Na vnútroštátnej úrovni však existuje pridružený orgán na podporu inštitucionálnej úlohy ombudsmana a šírenie súvisiacich informácií a na podporu vzťahov s európskou ombudsmankou: národný koordinačný orgán ombudsmanov regiónov a autonómnych provincií.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41 IT-00193 Roma
Tel.: +39 06 3600 3673
Fax: +39 06 3600 4775
https://www.coordifesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen >

Cyprus

Komisár pre správu (ombudsman) Cyperskej republiky vyšetruje sťažnosti na verejné služby Cyperskej republiky, činnosťami ktorých sa mohli porušiť ľudské práva, zákony alebo zásady dobrej správy. Ombudsman môže tiež prešetriť správnosť konania tam, kde sa príslušné konanie priamo dotklo jednotlivca.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2 CY-1097 Nicosia
Tel.: +357 22 405500
Fax: +357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Lotyšsko

Lotyšský ombudsman je zodpovedný za ochranu ľudských práv a za podporovanie dodržiavania zásad dobrej správy. V týchto dvoch oblastiach vyšetruje sťažnosti a vedie prešetrovanie.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25 LV-1010 Rīga
Tel.: +371 67686768
Fax: +371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Litva

Úrad ombudsmana pri parlamente Seimas Litovskej republiky vyšetruje sťažnosti na verejnú správu na štátnej aj miestnej úrovni.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56 LT-01110 Vilnius
Tel.: +370 5 266 51 05
Fax: +370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Luxembursko

Národný ombudsman Luxemburska vyšetruje sťažnosti na verejnú správu na národnej a miestnej úrovni.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg


Tel.: +352 26 27 01 01
Fax: +352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Maďarsko

Úrad parlamentných komisárov v Maďarsku sa zaoberá sťažnosťami na maďarské národné, regionálne a miestne orgány. Úrad tvoria parlamentný komisár pre občianske práva, parlamentný komisár pre budúce generácie, parlamentný komisár pre práva národnostných a etnických menšín a parlamentný komisár pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tel.: +36 1 475 7100
Fax: +36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Národný ombudsman Malty vyšetruje a rieši sťažnosti občanov týkajúce sa maltských ministerstiev a verejných orgánov.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street MT-Valletta VLT 07
Tel.: +356 21 24 79 44
Fax: +356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Holandsko

Národný ombudsman Holandska sa zaoberá sťažnosťami na holandské verejné orgány na národnej, oblastnej a miestnej úrovni.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151 PO Box 93122 NL-2509 AC Den Haag
Tel.: +31 70 356 35 63
Fax: +31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Rakúsko

Rakúsko je spolkový štát, ktorý tvorí deväť autonómnych spolkových krajín (Länder). V súčasnosti tam existuje národná rada ombudsmanov a dvaja regionálni ombudsmani. Odkazy v zozname uvedenom ďalej poskytujú informácie o národnej Rade rakúskych ombudsmanov a regionálnych ombudsmanoch.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17 Postfach 20 AT-1015 Wien
Tel.: +43 (1) 515 05-0
Fax: +43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen >

Poľsko

Poľský ombudsman (komisár pre ochranu občianskych práv) chráni ľudské a občianske slobody a práva stanovené ústavou a ďalšími právnymi predpismi. Pomáha občanom chrániť ich slobody a práva, keď ich porušia orgány verejnej správy.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 PL-00-090 Warszawa
Tel.: +48 22 551 77 00
Fax: +48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugalsko

Národný ombudsman Portugalska sa zaoberá sťažnosťami týkajúcimi sa konania alebo zanedbania verejných orgánov.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9 PT-1249-088 Lisboa
Tel.: +351 213 926 600
Fax: +351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Rumunsko

Advokát ľudu Rumunska sa zaoberá sťažnosťami na rumunské verejné orgány na národnej a miestnej úrovni.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1 RO-010146 București
Tel.: +40 21 312 71 34
Fax: +40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovinsko

Slovinský ombudsman pre ľudské práva sa zaoberá sťažnosťami týkajúcimi sa porušovania ľudských práv a základných slobôd verejnou správou na národnej a miestnej úrovni, ako aj ďalšími predstaviteľmi verejnej moci. Môže zasahovať aj v prípade nespravodlivého a nedostatočného výkonu štátnej správy vo vzťahu k jednotlivcovi.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56 SI-1109 Ljubljana
Tel.: +386 1 475 00 50
Fax: +386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovensko

Slovenský verejný ochranca práv vyšetruje sťažnosti na správne orgány na štátnej aj miestnej úrovni a na ďalšie subjekty s rozhodovacími právomocami v oblasti verejnej správy (ako je Sociálna poisťovňa, či Všeobecná zdravotná poisťovňa).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35 SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel.: +421 2 323 63 705
Fax: +421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Fínsko

Parlamentný ombudsman Fínska sa zaoberá sťažnosťami na verejné orgány, verejných funkcionárov a ďalšie strany vykonávajúce verejné funkcie, aby zabezpečil dobrú správu a dodržiavanie ústavných a ľudských práv.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3 FI-00102 Helsinki
Tel.: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Fínsky kancelár spravodlivosti sa zaoberá sťažnosťami na verejné orgány a verejných funkcionárov vrátane ministrov vlády a monitoruje dodržiavanie základných práv a slobôd a ľudských práv.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 FI-00023 Valtioneuvosto
Tel.: +358 9 16001
Fax: +358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Švédsko

Parlamentní ombudsmani Švédska sa zaoberajú sťažnosťami na švédske verejné a súdy.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327 SE-10326 Stockholm
Tel.: +46 8 786 40 00
Fax: +46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albánsko Kandidátska krajina

Verejný ochranca práv Albánska chráni práva, slobody a zákonné záujmy všetkých osôb pred nezákonnými alebo nesprávnymi postupmi verejnej správy.

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tel.: + 355 42 380 300
Fax: + 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Severné Macedónsko Kandidátska krajina

Národný ombudsman Severné Macedónsko chráni ústavné a zákonné práva občanov, keď ich porušia orgány štátnej správy a iné verejné orgány.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19 MK - 1000 Skopje
Tel.: +389 2 3129 335
Fax: +389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Moldavsko Kandidátska krajina

Úrad advokáta občanov Moldavskej republiky dohliada na verejnú správu. Môže nahliadať do dokumentov a vydávať odporúčania a uverejňuje výsledky svojich vyšetrovaní.

People's Advocate

People's Advocate Office of the Republic of Moldova
municipiul Chişinău, MD-2012
str. Sfatul Ţării,nr.16

Tel.: +373 22225442

http://ombudsman.md

Čierna Hora Kandidátska krajina

Ochranca ľudských práv a slobôd Čiernej Hory sa zaoberá sťažnosťami na orgány štátnej správy, orgány miestnej samosprávy, verejnú službu a iné orgány disponujúce verejnou mocou v Čiernej Hore.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3 ME - 81000 Podgorica
Tel.: +382 20 225 395
Fax: +382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Srbsko Kandidátska krajina

Ochranca občanov Srbskej republiky je nezávislý a autonómny vládny orgán, ktorý zodpovedá za ochranu a podporu práv a slobôd. Ochranca občanov sa sústreďujte hlavne na ochranu práv národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv ľudí pozbavených osobnej slobody a práv rodovej rovnosti.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16 RS - 11 000 Belgrade
Tel.: +381 11 206 8100
Fax: +381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Turecko Kandidátska krajina

Národný ombudsman v Turecku má k dispozícii nezávislý a účinný mechanizmus na podávanie sťažností týkajúcich sa verejných služieb a vyšetruje, skúma a poskytuje odporúčania týkajúce sa súladu rôznych činností, úkonov, postojov a správania orgánov verejnej správy so zákonom a spravodlivosťou v rámci dodržiavania ľudských práv. Sťažnosti môžu ombudsmanovi predkladať fyzické a právnické osoby a to aj cudzincov. Kontaktné údaje národného ombudsmana v Turecku:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4, TR - Çankaya / Ankara
Tel.: +90 312 465 22 00
Fax: +90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Ukrajina Kandidátska krajina

Činnosť komisára pre ľudské práva ukrajinského parlamentu je zameraná na ochranu ústavných práv a slobôd ľudí, ktoré porušujú verejné orgány, miestne samosprávy alebo ich úradníci. Komisár chráni práva každého občana Ukrajiny, cudzinca alebo osobu bez štátnej príslušnosti s oprávneným pobytom na území nášho štátu.

Commissioner for Human Rights

Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
Громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює:
01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8 21/8 Instytutska str.
UA-01008 Kyiv


Tel.: +380 044-299-74-08

https://www.ombudsman.gov.ua

Island Krajina mimo EÚ

Islandský ombudsman sa zaoberá sťažnosťami na verejnú správu na štátnej aj miestnej úrovni.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7 IS-150 Reykjavik
Tel.: +354 510 6700
Fax: +354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Nórsko Krajina mimo EÚ

Nórsky ombudsman sa zaoberá sťažnosťami na verejnú správu na štátnej aj miestnej úrovni.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum NO-0101 Oslo
Tel.: +47 22 82 85 00
Fax: +47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Spojené kráľovstvo Krajina mimo EÚ

Ombudsmani verejného sektora v Spojenom kráľovstve pôsobia na úrovni Spojeného kráľovstva a v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku. Ombudsman verejných služieb pôsobí aj na Gibraltári.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank UK-London SW1P 4QP
Tel.: +44 345 015 4033
Fax: +44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen >