Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Emily O'Reilly

Európska ombudsmanka, Emily O'Reilly, spolupracuje s inštitúciami, agentúrami a orgánmi Európskej únie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň administratívnych postupov v prospech európskych občanov. Uskutočňuje to tým, že rieši problémy, ktoré občania vyjadrujú vo svojich sťažnostiach podaných na jej úrad, a v rámci svojej strategickej práce vykonáva aj vyšetrovania z vlastného podnetu. Ombudsmanka je presvedčená, že Európska únia už má správne normy na vysokej úrovni, ale musí nastaviť „zlatý štandard“, pokiaľ ide o verejnú správu a jej interakciu s občanmi. Podporuje preto inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie prostredníctvom návrhov a odporúčaní na zlepšenie ich práce.

Mojím cieľom je podporovať inštitúcie EÚ, aby sa stali efektívnejšími, transparentnejšími a zodpovednejšími, a to prostredníctvom strategického zvyšovania viditeľnosti a vplyvu činnosti európskeho ombudsmana.

Emily O'Reilly, 30. júna 2014

Poslanie

Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý berie na zodpovednosť inštitúcie a orgány EÚ a podporuje dobrú správu vecí verejných. Ombudsman pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktoré čelia problémom v súvislosti so správou EÚ, vyšetrovaním sťažností týkajúcich sa nesprávnych úradných postupov inštitúcií a orgánov EÚ, ale aj aktívnym riešením širších systémových otázok.

Životopis

Emily O'Reilly bola zvolená za európsku ombudsmanku v júli 2013 a do funkcie nastúpila 1. októbra 2013. Znovu bola zvolená v decembri 2014 na päťročné funkčné obdobie. Predtým od roku 2003 zastávala v Írsku ako prvá žena funkciu ombudsmanky a informačnej komisárky a v roku 2007 bola vymenovaná za komisárku pre informácie o životnom prostredí. Emily O'Reilly je autorkou kníh a v minulosti pôsobila ako žurnalistka a reportérka. Počas svojej kariéry získala významné uznanie doma aj v zahraničí.
Etika a správanie

Európska ombudsmanka Emily O'Reilly je pevne presvedčená, že v záujme zabezpečenia plnej dôvery verejnosti musia inštitúcie EÚ vykonávať svoje činnosti transparentným, otvoreným a zodpovedným spôsobom a musia dodržiavať najprísnejšie etické normy. Úrad ombudsmana sa zaväzuje plne rešpektovať zásady integrity a zodpovednosti vo všetkých svojich činnostiach. Materiál s názvom Etika a správanie v príslušnej sekcii webového sídla je okrem kódexu správania ombudsmana, ktorý bol prijatý vo februári 2015, zameraný na plnenie tohto záväzku, a to okrem iného, poskytovaním plne transparentných informácií o správaní ombudsmana a využívaní zdrojov.