Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Ako riešime sťažnosti?

V tomto vývojovom diagrame je zobrazený približný postup, ktorý ombudsman uplatňuje pri riešení sťažností.

 • Prijatie sťažnosti

  • Kancelária ombudsmana skontroluje,
   či by sa malo začať vyšetrovanie.

   • Začatie vyšetrovania

    Sťažovateľ je informovaný listom.

    • Vyšetrovanie

     Ombudsman posúdi sťažnosť a môže:
     - požiadať inštitúciu alebo orgán, aby poskytol odpoveď alebo viac informácií,
     - zorganizovať stretnutie s inštitúciou alebo orgánom, alebo vykonať inšpekciu v inštitúcii alebo orgáne,
     - požiadať sťažovateľa o informácie alebo pripomienky.

     • Sťažnosť možno rýchlo vyriešiť

      • Návrh riešenia

       Ak inštitúcia súhlasí, záležitosť je vyriešená.

     • Ombudsman zistí nesprávny úradný postup

      • Ombudsman vydá odporúčania
       na nápravu nesprávneho úradného postupu

       Inštitúcia poskytne stanovisko do 3 mesiacov. Sťažovateľ môže predložiť pripomienky.

       • Záverečné rozhodnutie

        Uvádzajú sa v ňom presné zistenia, napr.:
        - prijaté odporúčania,
        - vyriešený problém,
        - odstránený nesprávny úradný postup,
        - zlepšené systémy/postupy.

     • Ombudsman nezistí nesprávny úradný postup

   • Žiadne vyšetrovanie

    - Záležitosť nepatrí do pôsobnosti ombudsmana.
    - Sťažnosť nie je prijateľná (napr. z dôvodu, že sťažovateľ sa najprv nepokúsil vyriešiť záležitosť priamo s inštitúciou alebo orgánom EÚ).
    - Nedostatok informácií.
    - Iný orgán môže danú záležitosť vyriešiť lepšie.