Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Podanie sťažnosti európskemu ombudsmanovi

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti od jednotlivcov, podnikov a organizácií týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie.

Sťažnosť sa musí podať do dvoch rokov  odo dňa, keď sa osoba dozvedela o skutočnostiach, ktoré sú predmetom sťažnosti.

Pred podaním sťažnosti: Sťažovateľ sa musí najskôr obrátiť priamo na dotknutú inštitúciu a pokúsiť sa vyriešiť danú záležitosť s ňou.

Čo je nesprávny úradný postup?

K nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď inštitúcia alebo orgán nekoná v súlade s právnymi predpismi alebo zásadami riadnej správy alebo porušuje ľudské práva.

Nesprávny úradný postup môže zahŕňať administratívne pochybenia, nespravodlivosť, diskrimináciu alebo zneužitie právomoci, napríklad pri správe finančných prostriedkov EÚ, verejnom obstarávaní alebo v rámci postupov prijímania zamestnancov. Patrí sem aj neposkytnutie odpovede či odmietnutie poskytnúť prístup k informáciám vo verejnom záujme alebo zbytočný odklad pri poskytnutí takýchto informácií.

Čo európsky ombudsman nemôže

Európsky ombudsman nemôže viesť vyšetrovanie sťažností na vnútroštátne, regionálne alebo miestne správne orgány v členských štátoch, a to ani v prípade sťažností týkajúcich sa záležitostí EÚ.

Ombudsman nemôže vyšetrovať prípady, ktoré sú predmetom súdneho konania.

Môže mi ombudsman pomôcť? Pokiaľ nie, kto iný by mohol?

Ak vám ombudsman nedokáže pomôcť pri riešení problému, ktorému čelíte, o pomoc môžete požiadať iné subjekty.

Pomocou filtrov skontrolujte, či spĺňate kritériá, ktoré sa vyžadujú, aby ombudsman mohol vyšetrovať vašu sťažnosť alebo či vám môže poradiť.

Chcete podať sťažnosť alebo požiadať o informácie?

Európsky ombudsman sa za normálnych okolností nemôže zaoberať Vašou sťažnosťou, ak nie ste občanom EÚ alebo fyzickou, či právnickou osobou s trvalým pobytom alebo zaregistrovaným sídlom v členskom štáte EÚ. V niektorých prípadoch môže Európsky ombudsman rozhodnúť o začatí vyšetrovania z vlastnej iniciatívy vo veci, na ktorú ste upozornili.
Ak chcete vedieť, či Vaša sťažnosť patrí do kompetencie Európskeho ombudsmana, pokračujte.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Zdá sa, že vaša sťažnosť sa týka verejnej správy v členskom štáte EÚ. Sťažnosťami na verejnú správu v členskom štáte EÚ vrátane sťažností týkajúcich sa právnych záležitostí EÚ sa zaoberajú členovia Európskej siete ombudsmanov. Ak by ste chceli, aby sa vašou sťažnosťou zaoberal člen Európskej siete ombudsmanov, vyhľadajte si príslušnú kanceláriu, na ktorú sa môžete obrátiť:

Môžete tiež:

 • podať petíciu Európskemu parlamentu. Petíciami vo veciach patriacich do pôsobnosti Európskej únie sa zaoberá Európsky parlament. Petície poskytujú Európskemu parlamentu príležitosť upozorniť na akékoľvek porušenie práv európskeho občana členským štátom alebo miestnymi orgánmi, či inou inštitúciou.
  Viac informácií o podaní petície nájdete na webovej stránke Výboru pre petície Európskeho parlamentu.
 • kontaktovať sieť SOLVIT, ktorá sa zaoberá cezhraničnými problémami týkajúcimi sa nesprávneho uplatňovania právnych predpisov EÚ verejnými správami v členských štátoch. Cieľom siete SOLVIT je nájsť do desiatich týždňov pragmatické riešenie. Sieť SOLVIT sa v podstate zaoberá akýmikoľvek cezhraničnými problémami medzi podnikmi alebo občanmi a vnútroštátnymi verejnými orgánmi.
  Viac informácií o sieti SOLVIT nájdete na webovej stránke siete SOLVIT.
 • podať sťažnosť Európskej komisii, ktorá sa zaoberá sťažnosťami na údajné porušovanie práva EÚ členskými štátmi EÚ.
  Informácie o podávaní takejto sťažnosti nájdete na webovej stránke Komisie v časti: „Formulár sťažnosti proti porušovaniu práva EÚ“.


Európsky ombudsman Vám možno bude vedieť pomôcť. Predtým, než ombudsman začne skúmať Vašu sťažnosť, musia byť splnené viaceré podmienky.

Pokračujte:


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Európsky ombudsman Vám možno bude vedieť pomôcť. Predtým, než ombudsman začne skúmať Vašu sťažnosť, musia byť splnené viaceré podmienky.

Pokračujte:


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Other Ombudsmen in Bulgaria“ na webovej stránke bulharskej „Ombudsman Information Network“ sa nachádzajú odkazy na ďalšie inštitúcie ombudsmanov v Bulharsku.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Odkazy jinam“ na webovej stránke verejného ochrancu práv sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke kancelára sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Estónsku a Európe, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Χρήσιμες Συνδέσεις“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Grécku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Ako postupovať pri podávaní sťažnosti ochrancovi práv sa dočítate v časti „Saisir le Défenseur des droits“ na webovej stránke ochrancu práv.

V časti„Nos partenaires“ na stránke ochrancu práv sa nachádza zoznam ďalších orgánov vo Francúzsku, ktoré vám môžu pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „If we can't help“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Linkovi“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Chorvátsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Συνδέσεις“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov na Cypre, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Lotyšsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke národného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Andere klachtvoorzieningen“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Holandsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Behörden“ webovej stránky vládnej agentúry HELP „help.gv.at“ sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami a iných orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Ligações“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Portugalsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti Stiri na webovej stránke advokáta ľudu sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Rumunsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Useful links“ na webovej stránke slovinského ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Slovinsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Adresár liniek“ na webovej stránke verejného ochrancu sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke parlamentného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov vo Fínsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Informácie o tom, ako podať sťažnosť verejnému ochrancovi práv, sa nachádzajú na webovej stránke verejného ochrancu práv v časti "Ankohu".

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.V časti „Useful Links“ na webovej stránke národného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Čiernej Hore, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Informácie o spôsobe podávania sťažností národnému ombudsmanovi sú dostupné v časti „How do you apply?“ na webovom sídle ombudsmana.


Informácie o tom, ako podať sťažnosť ochrancovi občanov, sa nachádzajú na webovej stránke ochrancu občanov v časti "Complaint".

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Find Authorities“ na webovej stránke „Gateway to the public sector in Norway“ sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Nórsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Links“ na webovej stránke Britskej a írskej asociácie ombudsmanov sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami, ktoré by vám mohli pomôcť.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Other Ombudsmen in Bulgaria“ na webovej stránke bulharskej „Ombudsman Information Network“ sa nachádzajú odkazy na ďalšie inštitúcie ombudsmanov v Bulharsku.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Odkazy jinam“ na webovej stránke verejného ochrancu práv sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke kancelára sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Estónsku a Európe, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Χρήσιμες Συνδέσεις“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Grécku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Ako postupovať pri podávaní sťažnosti ochrancovi práv sa dočítate v časti „Saisir le Défenseur des droits“ na webovej stránke ochrancu práv.

V časti„Nos partenaires“ na stránke ochrancu práv sa nachádza zoznam ďalších orgánov vo Francúzsku, ktoré vám môžu pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „If we can't help“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Linkovi“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Chorvátsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Συνδέσεις“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov na Cypre, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Lotyšsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke národného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Andere klachtvoorzieningen“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Holandsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Behörden“ webovej stránky vládnej agentúry HELP „help.gv.at“ sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami a iných orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Ligações“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Portugalsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti Stiri na webovej stránke advokáta ľudu sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Rumunsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Useful links“ na webovej stránke slovinského ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Slovinsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Adresár liniek“ na webovej stránke verejného ochrancu sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke parlamentného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov vo Fínsku, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Informácie o tom, ako podať sťažnosť verejnému ochrancovi práv, sa nachádzajú na webovej stránke verejného ochrancu práv v časti "Ankohu".

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.V časti „Useful Links“ na webovej stránke národného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Links“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Čiernej Hore, ktoré by vám mohli pomôcť.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Informácie o spôsobe podávania sťažností národnému ombudsmanovi sú dostupné v časti „How do you apply?“ na webovom sídle ombudsmana.


Informácie o tom, ako podať sťažnosť ochrancovi občanov, sa nachádzajú na webovej stránke ochrancu občanov v časti "Complaint".

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Find Authorities“ na webovej stránke „Gateway to the public sector in Norway“ sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Nórsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Links“ na webovej stránke Britskej a írskej asociácie ombudsmanov sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami, ktoré by vám mohli pomôcť.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


V časti „Other Ombudsmen in Bulgaria“ na webovej stránke bulharskej „Ombudsman Information Network“ sa nachádzajú odkazy na ďalšie inštitúcie ombudsmanov v Bulharsku.


V časti „Odkazy jinam“ na webovej stránke verejného ochrancu práv sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.V časti „Links“ na webovej stránke kancelára sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Estónsku a Európe, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Χρήσιμες Συνδέσεις“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Grécku, ktoré by vám mohli pomôcť.


Ako postupovať pri podávaní sťažnosti ochrancovi práv sa dočítate v časti „Saisir le Défenseur des droits“ na webovej stránke ochrancu práv.

V časti„Nos partenaires“ na stránke ochrancu práv sa nachádza zoznam ďalších orgánov vo Francúzsku, ktoré vám môžu pomôcť.


V časti „If we can't help“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Linkovi“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Chorvátsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Συνδέσεις“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov na Cypre, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Links“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Lotyšsku, ktoré by vám mohli pomôcť.V časti „Links“ na webovej stránke národného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.
V časti „Andere klachtvoorzieningen“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Holandsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Behörden“ webovej stránky vládnej agentúry HELP „help.gv.at“ sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami a iných orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.V časti „Ligações“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Portugalsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti Stiri na webovej stránke advokáta ľudu sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Rumunsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Useful links“ na webovej stránke slovinského ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Slovinsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Adresár liniek“ na webovej stránke verejného ochrancu sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Links“ na webovej stránke parlamentného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov vo Fínsku, ktoré by vám mohli pomôcť.Informácie o tom, ako podať sťažnosť verejnému ochrancovi práv, sa nachádzajú na webovej stránke verejného ochrancu práv v časti "Ankohu".
V časti „Useful Links“ na webovej stránke národného ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov, ktoré by vám mohli pomôcť.V časti „Links“ na webovej stránke ombudsmana sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Čiernej Hore, ktoré by vám mohli pomôcť.


Informácie o spôsobe podávania sťažností národnému ombudsmanovi sú dostupné v časti „How do you apply?“ na webovom sídle ombudsmana.


Informácie o tom, ako podať sťažnosť ochrancovi občanov, sa nachádzajú na webovej stránke ochrancu občanov v časti "Complaint".V časti „Find Authorities“ na webovej stránke „Gateway to the public sector in Norway“ sa nachádza zoznam ďalších orgánov v Nórsku, ktoré by vám mohli pomôcť.


V časti „Links“ na webovej stránke Britskej a írskej asociácie ombudsmanov sa nachádza zoznam ďalších orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami, ktoré by vám mohli pomôcť.Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


![ guide.nota.advice ]

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.

Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Poznámka: Rady nachádzajúce sa v tejto interaktívnej príručke slúžia iba na usmernenie. Ak ešte stále neviete, na koho sa máte so sťažnosťou obrátiť, alebo ak si napriek poskytnutým radám myslíte, že záležitosť, v súvislosti s ktorou chcete podať sťažnosť, sa môže riešiť na európskej úrovni, neváhajte sa obrátiť na Európskeho ombudsmana.


Ako riešime sťažnosti?

V tomto vývojovom diagrame je zobrazený približný postup, ktorý ombudsman uplatňuje pri riešení sťažností.

 • Prijatie sťažnosti

  • Kancelária ombudsmana skontroluje,
   či by sa malo začať vyšetrovanie.

   • Začatie vyšetrovania

    Sťažovateľ je informovaný listom.

    • Vyšetrovanie

     Ombudsman posúdi sťažnosť a môže:
     - požiadať inštitúciu alebo orgán, aby poskytol odpoveď alebo viac informácií,
     - zorganizovať stretnutie s inštitúciou alebo orgánom, alebo vykonať inšpekciu v inštitúcii alebo orgáne,
     - požiadať sťažovateľa o informácie alebo pripomienky.

     • Sťažnosť možno rýchlo vyriešiť

      • Návrh riešenia

       Ak inštitúcia súhlasí, záležitosť je vyriešená.

     • Ombudsman zistí nesprávny úradný postup

      • Ombudsman vydá odporúčania
       na nápravu nesprávneho úradného postupu

       Inštitúcia poskytne stanovisko do 3 mesiacov. Sťažovateľ môže predložiť pripomienky.

       • Záverečné rozhodnutie

        Uvádzajú sa v ňom presné zistenia, napr.:
        - prijaté odporúčania,
        - vyriešený problém,
        - odstránený nesprávny úradný postup,
        - zlepšené systémy/postupy.

     • Ombudsman nezistí nesprávny úradný postup

   • Žiadne vyšetrovanie

    - Záležitosť nepatrí do pôsobnosti ombudsmana.
    - Sťažnosť nie je prijateľná (napr. z dôvodu, že sťažovateľ sa najprv nepokúsil vyriešiť záležitosť priamo s inštitúciou alebo orgánom EÚ).
    - Nedostatok informácií.
    - Iný orgán môže danú záležitosť vyriešiť lepšie.

Podať sťažnosť

Z dôvodu efektivity európsky ombudsman prevádzkuje systém na podávanie sťažností online.

Na podanie sťažnosti online stačia dva jednoduché kroky:

1 Skontrolujte, či sú splnené kritériá

Prejdite si kontrolný zoznam na podanie sťažnosti a uistite sa, že európsky ombudsman môže Vašu sťažnosť vyšetriť.

2 Pripravte si vopred potrebné informácie a dokumenty

Na predloženie sťažnosti budete musieť poskytnúť tieto informácie:

 • názov inštitúcie EÚ, na ktorú sa chcete sťažovať,
 • rozhodnutie alebo problém, ktoré(-ý) je predmetom sťažnosti,
 • čo podľa Vás urobila inštitúcia alebo orgán EÚ nesprávne,
 • čo by podľa Vás mala inštitúcia alebo orgán urobiť, aby to napravila,
 • či bola už vec vyriešená súdom alebo je predmetom súdneho konania.

Na to, aby sme mohli sťažnosť prijať ako úplnú, musíte predložiť tieto dokumenty:

 • doklad o tom, že ste sa už obrátili na dotknutú inštitúciu alebo orgán EÚ, aby ste dosiahli nápravu a o tom, že ste poskytli dostatočný čas na odpoveď. Splnenie tejto podmienky je nevyhnutné na to, aby bola sťažnosť prípustná. Kým nám nebude takýto doklad doručený, nebudeme môcť Vašu sťažnosť vybaviť,
 • prípadne podporné dokumenty týkajúce sa rozhodnutia alebo záležitosti, ktorá je predmetom Vašej sťažnosti, spolu s uvedením dňa, kedy ste sa o tejto skutočnosti dozvedeli.
3 Vytvorte si účet alebo sa prihláste do existujúceho účtu

Na to, aby ste mohli podávať sťažnosti, musíte si vytvoriť účet. Po vytvorení účtu môžete sťažnosť podľa svojich možností a vo vlastnom tempe sformulovať a podať ju. V tom istom účte môžete kontrolovať stav vybavovania Vašej sťažnosti alebo predložiť nové sťažnosti.

Usmernenia k podávaniu sťažností

 • Vaša sťažnosť musí byť stručná. Vo výnimočných prípadoch, keď musí byť sťažnosť dlhšia ako je maximálny povolený počet slov vo formulári, pripojte jej úplné znenie a v poliach formulára uveďte zhrnutie sťažnosti.
 • Ak sa sťažnosť týka viac ako jedného protiprávneho konania, tieto problémy očíslujte a jednotlivo ich opíšte. Pre každé údajné protiprávne konanie uveďte argumenty a predložte podporné dokumenty. Jasne uveďte, aké kroky by sa mali podľa Vás podniknúť na vyriešenie jednotlivých problémov, na ktoré sa sťažujete.
 • Ombudsmanovi poskytujte len dokumenty alebo informácie, ktoré sú na pochopenie sťažnosti nevyhnutné.
 • Nepredkladajte ombudsmanovi osobné údaje tretích strán, pokiaľ ich ombudsman na spracovanie sťažnosti nevyhnutne nepotrebuje.

Osobitný formulár online nám umožňuje vybavovať sťažnosti efektívnejšie a rýchlejšie. Ak tento formulár nemôžete použiť, ombudsman prijíma aj sťažnosti predložené e-mailom alebo poštou.

Predložte sťažnosť poštou

Upozorňujeme, že niektorými sťažnosťami sa nemôžeme zaoberať. Odporúčame Vám preto, aby ste si aj v prípade, že máte v úmysle poslať sťažnosť poštou, prešli pred jej odoslaním kontrolný zoznam na podanie sťažnosti.

Ak nemôžete podať sťažnosť online a chceli by ste ju poslať poštou:

 • Vyplňte formulár sťažnosti.
 • Ombudsmanovi predkladajte len dokumenty alebo informácie, ktoré sú na pochopenie sťažnosti nevyhnutné.
 • Vaša sťažnosť musí byť stručná. Vo výnimočných prípadoch, keď má sťažnosť viac ako päť strán, vo formulári sťažnosti uveďte krátke zhrnutie a strany pripojenej sťažnosti očíslujte.
 • Priložte:
  • doklad o tom, že ste sa už obrátili na dotknutú inštitúciu alebo orgán EÚ, aby ste dosiahli nápravu. Splnenie tejto podmienky je nevyhnutné na to, aby bola sťažnosť prípustná. V opačnom prípade Vám oznámime, že sa Vašou žiadosťou nemôžeme zaoberať,
  • prípadne podporné dokumenty týkajúce sa rozhodnutia alebo záležitosti, ktorá je predmetom Vašej sťažnosti, spolu s uvedením dňa, kedy ste sa o tejto skutočnosti dozvedeli.
 • Uistite sa, aby boli všetky pripojené dokumenty, ktoré dokladajú protiprávne konanie (napr. korešpondencia) očíslované a pomenované (napríklad 1. list od xx – dátum, 2. e-mail pre xx – dátum ...). Poskytnite aj zoznam uvádzajúci čísla a názvy jednotlivých dokumentov. V sťažnosti odkazujte na všetky dokumenty príslušným číslom.
 • Nepredkladajte ombudsmanovi osobné údaje tretích strán, pokiaľ ich ombudsman na spracovanie sťažnosti nevyhnutne nepotrebuje.

 

1Prevziať PDF verziu sťažnosti
Formulár sťažnosti (PDF 62.26 KB)
2Odoslať vyplnený formulár európskemu ombudsmanovi

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex