• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1723/2017/TE o údajnom neposkytnutí primeranej odpovede na žiadosť o prístup k dokumentom Súdnym dvorom Európskej únie

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1723/2017/TE
    Otvorené dňa 6.10.2017 - Rozhodnutie z dňa 31.10.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Súdny dvor Európskej únie

Vec sa týkala toho, že Súdny dvor Európskej únie odmietol poskytnúť prístup ku korešpondencii, ktorá mala prebehnúť medzi niekoľkými nemeckými orgánmi a členmi súdu v konkrétnej veci v období medzi januárom a marcom 2017. Súdny dvor usúdil, že všetky dokumenty, ktoré boli vymenené s nemeckými orgánmi, boli predložené v kontexte danej veci. Odmietol odpovedať na žiadosť sťažovateľa o preskúmanie s odôvodnením, že nariadenie č. 1049/2001 sa počas výkonu súdnej právomoci súdu neuplatňuje.

Ombudsmanka požiadala súd, aby overil, či bola v tomto kontexte vymenená akákoľvek iná korešpondencia, ktorá nebola súčasťou spisu danej veci, a tým mohla spadať mimo rámec súdnej právomoci súdu. Súdny dvor potvrdil ombudsmanke, že takáto korešpondencia neexistuje.

Vzhľadom na to, že okrem dokumentov predložených v rámci veci 638/16 PPU neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by boli vymenené s nemeckými orgánmi, ombudsmanka sa domnieva, že súdny dvor mal pravdu, keď usúdil, že nariadenie č. 1049/2001 sa neuplatňuje. Vyšetrovanie uzavrela so zistením, že nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu.