• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia európskej ombudsmanky, v ktorom sa stanovujú návrhy vyplývajúce zo strategického vyšetrovania OI/5/2016/AB týkajúceho sa časového rámca a transparentnosti spôsobu, akým Európska komisia rieši sťažnosti na porušenie právnych predpisov

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.ro.sk.sl.fi
  • Prípad :  OI/5/2016/AB
    Otvorené dňa 13.5.2016 - Rozhodnutie z dňa 14.9.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Základným prvkom na zabezpečenie dôveryhodnosti Únie je účinné uplatňovanie práva EÚ. Úlohou Európskej komisie v rámci funkcie „strážkyne zmlúv“ pri kontrole toho, či členské štáty správne transponujú a implementujú právo EÚ, je vyšetrovanie údajných porušení právnych predpisov. Sťažnosti podané občanmi, organizáciami a podnikmi sú pre Komisiu kľúčovým zdrojom informácií o možných porušeniach práva EÚ. Sťažovatelia však niekedy ťažšie chápu, že konania o porušení právnych predpisov nie sú vždy tým najlepším riešením jednotlivých problémov. Ťažko tiež prijímajú skutočnosť, že Komisia má diskrečné právomoci začať alebo nezačať konanie o porušení právnych predpisov v závere vyšetrovania.

Ombudsmanka po tom, ako jej bola doručená celá škála sťažností na spôsob riešenia týchto prípadov Komisiou, začala strategické vyšetrovanie, aby zistila, či ide o zásadné systémové problémy. Vyšetrovanie sa týkalo toho, ako Komisia rieši sťažnosti na porušenie právnych predpisov v rámci toho, čo sa vo všeobecnosti označuje ako systém projektu EU Pilot, ktorý predstavuje štrukturálny základ neformálneho prostredia pre konania o porušení právnych predpisov. Účelom projektu EU Pilot je viesť neformálny dialóg s členskými štátmi na dosiahnutie nápravy porušení práva EÚ v ranom štádiu a vyhnúť sa tak využitiu formálnych postupov týkajúcich sa porušenia právnych predpisov. Vyšetrovanie zahŕňa: i) povinnosť Komisie načas prijímať rozhodnutia, ii) informácie poskytnuté sťažovateľom a iii) informácie poskytnuté verejnosti o veciach v rámci projektu EU Pilot.

Ombudsmanka zistila, že rýchle riešenie sťažností na porušenie právnych predpisov v rámci projektu EU Pilot bolo pre útvary Komisie náročné. Komisia uznala tieto problémy a v januári 2017 prijala novú stratégiu, podľa ktorej zlepší vedenie konaní o porušení právnych predpisov, najmä tým, že sa zameria na systémové a závažné porušenia práva EÚ. Komisia zároveň aktualizovala postupy riešenia vzťahov so sťažovateľmi.

Ombudsmanka víta skutočnosť, že Komisia vynaložila úsilie na riešenie problémov, ktoré boli dôvodom tohto vyšetrovania. Domnieva sa však, že Komisia môže ešte vykonať ďalšie zlepšenia. Ombudsmanka preto uzatvára vyšetrovanie vydaním 8 návrhov, ktoré by Komisia mala mať na zreteli, aby ďalej zlepšila svoje vzťahy so sťažovateľmi a zvýšila transparentnosť svojich opatrení.