• Podať sťažnosť
 • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Tím ombudsmana

Tím ombudsmana

Na zabezpečenie riadneho výkonu úloh spojených s vybavovaním sťažností v 24 jazykoch EÚ a so zvyšovaním informovanosti o práve podať sťažnosť sa ombudsman opiera o kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. V tejto časti sa nachádza úplný zoznam zamestnancov a názvy ich pracovných miest.

Európsky ombudsman

Kabinet Európskeho ombudsmana

Kancelária pracuje podľa priamych pokynov ombudsmana. Ombudsmanovi poskytuje poradenstvo a pomáha pri zabezpečovaní vykonávania vízií, stratégie a cieľov ombudsmana.

Všetci členovia kancelárie môžu podľa potreby sprevádzať ombudsmana na služobných cestách a môžu poskytovať pomoc s vypracúvaním prejavov, prezentácií alebo správ ombudsmana.

 • Aidan O'Sullivan
  Vedúca Kabinetu
  Celková zodpovednosť za stratégie ombudsmana, medziinštitucionálne vzťahy, a to aj vzťahy s Európskym parlamentom, a riadenie chodu kancelárie. Spolupracuje s generálnym sekretariátom pri vykonávaní tejto stratégie. Poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa komunikačných a informačných činností.
 • Fintan Butler
  vedúci poradca
  poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa vyšetrovaní, postupov vyšetrovania a súvisiacich otázok.
 • Graham Smith
  vedúci poradca
  Vedúci poradca kabinetu pre prístup k dokumentom vrátane rozhrania pre ochranu údajov. Poskytuje poradenstvo európskemu ombudsmanovi a generálnemu sekretariátu o procesoch a výsledkoch v oblasti spracúvania sťažností. Je hovorcom európskeho ombudsmana na vysokej úrovni. Poskytuje poradenstvo európskemu ombudsmanovi o európskej sieti ombudsmanov a medzinárodných medzikultúrnych vzťahoch v súčinnosti s oddelením pre komunikáciu.
 • Silvia Bartolucci
  osobná asistentka
  zodpovedá za organizáciu programu, služobných ciest a schôdzí ombudsmana. Zodpovedá za rôzne jednorazovo pridelené administratívne úlohy.
 • Frederik Hafen
  asistent pre politiku
  Zodpovedný za každodenné vzťahy s Európskym parlamentom vrátane Výboru pre petície. Pomáha pri internej a externej implementácii stratégie európskeho ombudsmana vrátane prípravy brífingov európskeho ombudsmana. Zodpovedný za administratívne úlohy ad hoc, ktoré sú mu pridelené.
 • Caroline Moen
  asistentka kancelárie
  Zodpovedá za riadenie pracovného programu ombudsmanky, spravuje všetku prichádzajúcu korešpondenciu a pozvánky, spravuje digitálny archív kabinetu, zabezpečuje správu časti intranetu venovanú činnosti ombudsmanky. Zodpovedá za plnenie administratívnych úloh pridelených ad hoc.

Generálny sekretariát

Generálny sekretariát je zodpovedný za celkové riadenie úradu a za zabezpečenie celkovej koordinácie a vykonávania stratégie ombudsmana.
 • - Vacant -
  Generálny tajomník
 • Peter Dyrberg
  Administrátor – poradca generálneho tajomníka pre vyšetrovania
 • Murielle Richardson
  Administrátorka – poradkyňa generálneho tajomníka pre ľudské zdroje a cyklus riadenia

Oddelenie pre komunikáciu

Oddelenie pre komunikáciu je zodpovedné za informovanie širokej verejnosti, kľúčových skupín cieľového publika a iných zainteresovaných strán o vyšetrovaniach ombudsmanky, jej vedení v oblasti transparentnosti, zodpovednosti a integrity a jej účasti na príslušných debatách a politickom vývoji v EÚ. Oddelenie je takisto zodpovedné za poradenstvo v oblasti strategickej komunikácie v rámci úradu, ako aj koordináciu európskej siete ombudsmanov.
 • Gundi Gadesmann
  Vedúci oddelenia pre komunikáciu
 • Sylvie Debout
  Asistentka pre publikácie
 • Elena Kindyni
  Pracovník pre sociálne médiá a komunikáciu
 • Audrey Lemonnier
  Asistent pre komunikáciu
 • Jean Lusweti
  Asistent pre prípravu dokumentov a komunikáciu
 • Honor Mahony
  Tlačový úradník
 • Carolina Marín Vargas
  Asistent pre komunikáciu
 • Richard More O'Ferrall
  Pracovník pre komunikáciu
 • Marina Ramazanova
  Asistent pre komunikáciu
 • Gabrielle Sheridan
  Asistent pre komunikáciu
 • Christelle Therouse
  Asistent pre komunikáciu

Oddelenie 1 - Vyšetrovania a IKT

Hlavným poslaním oddelenia 1 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
Oddelenie 1 je takisto nosným pilierom na zabezpečenie bezproblémového fungovania celého úradu prostredníctvom podpory a riešení IKT, zaoberá sa právnymi aspektmi spolupráce ombudsmana s európskou sieťou ombudsmanov a skúma možnosti synergií s Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské práva v oblastiach spoločného záujmu.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Vedúci oddelenia IKT a vyšetrovaní – oddelenie 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administratívny asistent
 • Maria Depasquale
  Hlavný právnik
 • Inga Jasmontaitė
  Administratívna asistentka
 • Tereza Mandjukova
  Osoba poverená prípadmi
 • Josef Nejedlý
  Právnik
 • Eija Salonen
  Právnička
 • Francesca Gennari
  stážistka
 • Manuela Perez Ivars
  stážistka
Úsek informačných a komunikačných technológií
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Vedúci úseku informačných a komunikačných technológií
 • Kevin Crespo Gao
  Podpora informačných technológií
 • Massimo Ezzy
  Pracovník informačných technológií – vývojový pracovník systému
 • Gaël Lambert
  Pracovník informačných technológií – LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Stážista – vývoj webových stránok

Oddelenie č. 2 – Koordinácia vyšetrovaní verejného záujmu

 • Fergal Ó Regan
  Vedúci oddelenia pre vyšetrovania týkajúce sa verejného záujmu – oddelenie 2
 • Celien Coltura
  Osoba poverená prípadmi
 • Tessa Harris Hess
  Osoba poverená prípadmi
 • Jakub Pawlowicz
  Právnik
 • Catherine Vaudé
  Administratívna asistentka
 • Una Kadunić
  stážistka

Oddelenie 3 – Vyšetrovania

Hlavným poslaním oddelenia 3 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
 • Lambros Papadias
  Vedúci oddelenia vyšetrovaní – oddelenie 3
 • Antonios Antoniadis
  Hlavný právnik
 • Patricia López Martín
  Právnička
 • Erika Murányi
  Administratívna asistentka
 • Silvia Ticau
  Osoba poverená prípadmi
 • Diana Riochet
  Právnička
 • José Campos Navarro
  stážista
 • Tania Isacu
  stážistka

Oddelenie 4 – Vyšetrovania

Hlavným poslaním oddelenia 4 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
 • Tina Nilsson
  Vedúci oddelenia vyšetrovaní – oddelenie 4
 • Evelyne Coudière
  Administratívna asistentka
 • Nastasja Fuxa
  Právnička
 • Laura Massocchi
  Osoba poverená prípadmi
 • Angela Marcos Figueruelo
  Právnička
 • Konstantinos Tsaklidis
  Osoba poverená prípadmi
 • Michaela Gehring
  stážistka
 • Sandra Karlsson
  stážistka

Oddelenie 5 - Vyšetrovania a riadenie procesov

Poslaním oddelenia 5 je zaoberať sa sťažnosťami a vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
V súvislosti s procesom a registráciou oddelenie 5 prispieva k účinnosti úradu svojím funkčným riadením a spoločným používaním systému riadenia prípadov a nešpecializovaných nástrojov úradu na vedenie záznamov. Oddelenie okrem toho prispieva k efektívnemu spracúvaniu žiadostí o slobodný prístup k informáciám adresovaným úradu a pritom spĺňa dvojaký účel a) poskytovania služieb zlatého štandardu externým používateľom informácií a b) pomoci úradu udržať si konzistentnosť vo svojich interných postupoch so svojimi externými hodnoteniami záležitostí týkajúcich sa slobodného prístupu k informáciám.
 • Peter Bonnor
  Vedúci oddelenia pre riadenie procesov a vyšetrovaní – oddelenie 5 – pracovník pre transparentnosť
 • Christophe Bauer
  Asistent vedúceho oddelenia – procesy riadenia prípadov
 • Séverine Beyer
  Asistent riadenia dokumentov
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asistent riadenia dokumentov
 • Juliano Franco
  Hlavný právnik
 • Daniel Koblencz
  Právnik
 • Hanna Kubiak
  Řešitelka sťažností
 • Oualiba Makhloufia
  Asistentka vedúceho oddelenia – pracovníčka pre správu dokumentov
 • Aude Perrot
  Osoba poverená prípadmi
 • Michael Weiskorn
  Asistent riadenia dokumentov – slobodný prístup k informáciám
 • Caroline Zinck
  Asistent riadenia dokumentov
 • Marta Barzagli
  stážistka

Oddelenie strategických vyšetrovaní

Poslaním oddelenia strategických vyšetrovaní je podpora systémových zlepšení v administratíve EÚ, najmä vykonávaním vyšetrovaní z vlastného podnetu a dohľadom nad nimi a komunikácia s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii ombudsmana Smerom k roku 2019 a prioritami určenými v ročnom pláne riadenia.
 • Rosita Hickey
  Vedúci oddelenia strategických vyšetrovaní
 • Elpida Apostolidou
  Právny asistent
 • Tanja Ehnert
  Osoba poverená prípadmi
 • Koen Roovers
  Osoba poverená prípadmi
 • Maximillian Kemp
  stážista

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie zodpovedá za všetky administratívne záležitosti týkajúce sa budov a zariadenia, zamestnancov, rozpočtu a financií inštitúcie. Jeho poslaním je pomáhať ombudsmanovi tak, že zabezpečuje inštitúciu zamestnancami na vysokej úrovni, zabezpečuje vynikajúce pracovné podmienky a najvyššie úrovne účinnosti a integrity v používaní verejných financií.
 • Alessandro Del Bon
  Vedúci personálneho, administratívneho a rozpočtového oddelenia
Rozpočtové oddelenie
 • Véronique Vandaele
  vedúca rozpočtového oddelenia
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Administratívna podpora vedúceho oddelenia – pracovník finančnej podpory
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finančný asistent
 • Stéphanie Maraj
  Finančná asistentka
 • Emese Szentes
  Finančná asistentka
Personálne oddelenie
 • Zina Assimakopoulou
  vedúca personálneho oddelenia
 • Rachel Doell
  Administratívna asistentka
 • Henri Finckbohner
  Sofér- Administratívna podpora
 • Giovanna Fragapane
  Administratívna asistentka
 • Marjorie Fuchs
  Hlavný tajomník
 • Isgouhi Krikorian
  Administratívna asistentka
 • Charles Mebs
  Administratívny asistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistent ľudských zdrojov

Úradník pre ochranu údajov.

 • Juliano Franco
  Úradník pre ochranu údajov.
 • Elpida Apostolidou
  asistentka úradníka pre ochranu údajov