• Podať sťažnosť
 • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Tím ombudsmana

Tím ombudsmana

Na zabezpečenie riadneho výkonu úloh spojených s vybavovaním sťažností v 24 jazykoch EÚ a so zvyšovaním informovanosti o práve podať sťažnosť sa ombudsman opiera o kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. V tejto časti sa nachádza úplný zoznam zamestnancov a názvy ich pracovných miest.

Európsky ombudsman

Kabinet Európskeho ombudsmana

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Vedúca Kabinetu
  Celková zodpovednosť za stratégie ombudsmana, medziinštitucionálne vzťahy, a to aj vzťahy s Európskym parlamentom, a riadenie chodu kancelárie. Spolupracuje s generálnym sekretariátom pri vykonávaní tejto stratégie. Poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa komunikačných a informačných činností.
 • Fintan Butler
  vedúci poradca
  poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa vyšetrovaní, postupov vyšetrovania a súvisiacich otázok.
 • Graham Smith
  vedúci poradca
  Vedúci poradca kabinetu pre prístup k dokumentom vrátane rozhrania pre ochranu údajov. Poskytuje poradenstvo európskemu ombudsmanovi a generálnemu sekretariátu o procesoch a výsledkoch v oblasti spracúvania sťažností. Je hovorcom európskeho ombudsmana na vysokej úrovni. Poskytuje poradenstvo európskemu ombudsmanovi o európskej sieti ombudsmanov a medzinárodných medzikultúrnych vzťahoch v súčinnosti s oddelením pre komunikáciu.
 • Silvia Bartolucci
  osobná asistentka
  zodpovedá za organizáciu programu, služobných ciest a schôdzí ombudsmana. Zodpovedá za rôzne jednorazovo pridelené administratívne úlohy.
 • Frederik Hafen
  asistent pre politiku
  Zodpovedný za každodenné vzťahy s Európskym parlamentom vrátane Výboru pre petície. Pomáha pri internej a externej implementácii stratégie európskeho ombudsmana vrátane prípravy brífingov európskeho ombudsmana. Zodpovedný za administratívne úlohy ad hoc, ktoré sú mu pridelené.
 • Caroline Moen
  asistentka kancelárie
  Zodpovedá za riadenie pracovného programu ombudsmanky, spravuje všetku prichádzajúcu korešpondenciu a pozvánky, spravuje digitálny archív kabinetu, zabezpečuje správu časti intranetu venovanú činnosti ombudsmanky. Zodpovedá za plnenie administratívnych úloh pridelených ad hoc.

Generálny sekretariát

Generálny sekretariát je zodpovedný za celkové riadenie úradu a za zabezpečenie celkovej koordinácie a vykonávania stratégie ombudsmana.
 • - Vacant -
  Generálny tajomník
 • Peter Dyrberg
  Administrátor – poradca generálneho tajomníka pre vyšetrovania
 • Murielle Richardson
  Administrátorka – poradkyňa generálneho tajomníka pre ľudské zdroje a cyklus riadenia

Oddelenie pre komunikáciu

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Vedúci oddelenia pre komunikáciu
 • Sylvie Debout
  Asistentka pre publikácie
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Asistent pre komunikáciu
 • Jean Lusweti
  Asistent pre prípravu dokumentov a komunikáciu
 • Honor Mahony
  Tlačový úradník
 • Carolina Marín Vargas
  Asistent pre komunikáciu
 • Richard More O'Ferrall
  Pracovník pre komunikáciu
 • Marina Ramazanova
  Asistent pre komunikáciu
 • Gabrielle Sheridan
  Asistent pre komunikáciu
 • Christelle Therouse
  Asistent pre komunikáciu

Oddelenie 1 - Vyšetrovania a IKT

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Vedúci oddelenia IKT a vyšetrovaní – oddelenie 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administratívny asistent
 • Maria Depasquale
  Hlavný právnik
 • Inga Jasmontaitė
  Administratívna asistentka
 • Tereza Mandjukova
  Osoba poverená prípadmi
 • Maria Moustakali
  Osoba poverená prípadmi
 • Josef Nejedlý
  Právnik
 • Eija Salonen
  Právnička
 • Francesca Gennari
  stážistka
 • Manuela Perez Ivars
  stážistka
Úsek informačných a komunikačných technológií
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Vedúci úseku informačných a komunikačných technológií
 • Kevin Crespo Gao
  Podpora informačných technológií
 • Massimo Ezzy
  Pracovník informačných technológií – vývojový pracovník systému
 • Gaël Lambert
  Pracovník informačných technológií – LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Stážista – vývoj webových stránok

Oddelenie č. 2 – Koordinácia vyšetrovaní verejného záujmu

 • Fergal Ó Regan
  Vedúci oddelenia pre vyšetrovania týkajúce sa verejného záujmu – oddelenie 2
 • Celien Coltura
  Osoba poverená prípadmi
 • Tessa Harris Hess
  Osoba poverená prípadmi
 • Jakub Pawlowicz
  Právnik
 • Catherine Vaudé
  Administratívna asistentka
 • Una Kadunić
  stážistka

Oddelenie 3 – Vyšetrovania

Hlavným poslaním oddelenia 3 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
 • Lambros Papadias
  Vedúci oddelenia vyšetrovaní – oddelenie 3
 • Antonios Antoniadis
  Hlavný právnik
 • Patricia López Martín
  Právnička
 • Erika Murányi
  Administratívna asistentka
 • Silvia Ticau
  Osoba poverená prípadmi
 • Diana Riochet
  Právnička
 • José Campos Navarro
  stážista
 • Tania Isacu
  stážistka

Oddelenie 4 – Vyšetrovania

Hlavným poslaním oddelenia 4 je vykonávať vyšetrovania možných prípadov nesprávnych úradných postupov s cieľom nájsť riešenia v súlade so strategickými cieľmi a prioritami stanovenými ombudsmanom.
 • Tina Nilsson
  Vedúci oddelenia vyšetrovaní – oddelenie 4
 • Evelyne Coudière
  Administratívna asistentka
 • Nastasja Fuxa
  Právnička
 • Laura Massocchi
  Osoba poverená prípadmi
 • Angela Marcos Figueruelo
  Právnička
 • Konstantinos Tsaklidis
  Osoba poverená prípadmi
 • Michaela Gehring
  stážistka
 • Sandra Karlsson
  stážistka

Oddelenie 5 - Vyšetrovania a riadenie procesov

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Vedúci oddelenia pre riadenie procesov a vyšetrovaní – oddelenie 5 – pracovník pre transparentnosť
 • Christophe Bauer
  Asistent vedúceho oddelenia – procesy riadenia prípadov
 • Séverine Beyer
  Asistent riadenia dokumentov
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asistent riadenia dokumentov
 • Juliano Franco
  Hlavný právnik
 • Daniel Koblencz
  Právnik
 • Hanna Kubiak
  Řešitelka sťažností
 • Oualiba Makhloufia
  Asistentka vedúceho oddelenia – pracovníčka pre správu dokumentov
 • Aude Perrot
  Osoba poverená prípadmi
 • Michael Weiskorn
  Asistent riadenia dokumentov – slobodný prístup k informáciám
 • Caroline Zinck
  Asistent riadenia dokumentov
 • Marta Barzagli
  stážistka

Oddelenie strategických vyšetrovaní

Poslaním oddelenia strategických vyšetrovaní je podpora systémových zlepšení v administratíve EÚ, najmä vykonávaním vyšetrovaní z vlastného podnetu a dohľadom nad nimi a komunikácia s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii ombudsmana Smerom k roku 2019 a prioritami určenými v ročnom pláne riadenia.
 • Rosita Hickey
  Vedúci oddelenia strategických vyšetrovaní
 • Elpida Apostolidou
  Právny asistent
 • Tanja Ehnert
  Osoba poverená prípadmi
 • Koen Roovers
  Osoba poverená prípadmi
 • Maximillian Kemp
  stážista

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie zodpovedá za všetky administratívne záležitosti týkajúce sa budov a zariadenia, zamestnancov, rozpočtu a financií inštitúcie. Jeho poslaním je pomáhať ombudsmanovi tak, že zabezpečuje inštitúciu zamestnancami na vysokej úrovni, zabezpečuje vynikajúce pracovné podmienky a najvyššie úrovne účinnosti a integrity v používaní verejných financií.
 • Alessandro Del Bon
  Vedúci personálneho, administratívneho a rozpočtového oddelenia
Rozpočtové oddelenie
 • Véronique Vandaele
  vedúca rozpočtového oddelenia
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Administratívna podpora vedúceho oddelenia – pracovník finančnej podpory
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finančný asistent
 • Stéphanie Maraj
  Finančná asistentka
 • Emese Szentes
  Finančná asistentka
Personálne oddelenie
 • Zina Assimakopoulou
  vedúca personálneho oddelenia
 • Rachel Doell
  Administratívna asistentka
 • Henri Finckbohner
  Sofér- Administratívna podpora
 • Giovanna Fragapane
  Administratívna asistentka
 • Marjorie Fuchs
  Správca
 • Isgouhi Krikorian
  Administratívna asistentka
 • Charles Mebs
  Administratívny asistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistent ľudských zdrojov

Úradník pre ochranu údajov.

 • Juliano Franco
  Úradník pre ochranu údajov.
 • Elpida Apostolidou
  asistentka úradníka pre ochranu údajov